Våde enge

Våde enge

Våde enge ved Løvenborg

November 2008.
Alt gik efter planen, da første spadestik til et 153 ha stort vådområde blev taget den 1. oktober ved Løvenborg Gods.
Projektet ved Løvenborg skal forbedre vandmiljøet i Isefjorden og finansieres af den såkaldte ”miljø-milliard”, der administreres af Skov- og Naturstyrelsen.
Ifølge beregninger foretaget af Cowi Consult forventes det, at vådområdet i fremtiden vil aflaste Isefjorden for i alt 18,5 tons kvælstof om året. Projektområdet, der er beliggende mellem Tuse å og Regstrup Å, indeholder både etablering af en stor sø på 20-30 ha, samt etablering af et nyt og slynget forløb af øvre Tuse å, således at åen løber gennem den nye sø.
Når et vandløb ledes gennem en sø kan der opstå negative effekter på vandløbet nedstrøms, såsom udledning af algeholdigt søvand til åen, iltsvind og ændrede temperaturer. Derfor har TØS også været dybt engageret i projekteringen af det store vådområde og har vejledt myndigheder hele vejen igennem.
I afgørelsen har Holbæk Kommune, der er vandløbsmyndighed, derfor lagt vægt på, at Skov- og Naturstyrelsen søger at minimere de mulige negative effekter for Tuse Å mest muligt.
Der etableres derfor et omløbsbygværk ved indløbet til vådområdet, som gør det muligt at lede Tuse Å’s vand uden om søen, så der ikke løber så meget vand fra søen til Tuse Å i tilfælde af kombinationen af algeopblomstring og kraftig nedbør. Desuden overvåger Limno Consult evt. effekter på fiskebestanden for Skov og Naturstyrelsen.