Lovstof

Lovstof

Vandløbsloven.
Ved denne lov tilstræbes det at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.
Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Læs hele Vandløbsloven i dette link

Miljøbeskyttelseloven.
Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Loven tilsigter særligt:
1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,
2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og
3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Læs hele Miljøbeskyttelsesloven her

Okkerloven.
Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer eller havet.
Godkendelse til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse.
Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved
grundvandsstanden sænkes i vandløb, søer eller havet.
Miljøministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang ændringer og reparationer omfattes.

Læs om okkerloven her