Regulativer

Regulativer

Tillæg til regulativ for Tuse Å

Amtsvandløb nr. 11

Grundlag
Regulativet for Tuse Å af 27. november 1990 er fortsat gældende for vandløbet i det omfang, at disses bestemmelser ikke ophæves eller ændres af dette tillægsregulativ.
Tillægget erstatter punkterne 8.11 til 8.16 vedrørende grødeskæring samt punkt 10 vedrørende revision.

Grødeskæring
Skæring af vegetationen i vandløbet omtales her som grødeskæring, men omfatter udover grøde også anden vegetation som findes indenfor strømrenden.

8.11
Grødeskæring foretages efter behov og ud fra kravene om strømrendebredde.

St. 0 – 3630
Grødeskæring foretages hovedsagelig med håndredskaber. Grødeskæringen udføres i mindst én af følgende perioder: 20/5 – 30/6, 1/7 – 20/8 og 21/8 – 15/10.

Ved grødeskæringen skæres en grødefri strømrende med følgende bredder:
Strækning: Strømrendebredde
St. 0 – 225: 4,2 – 4,6 m
St. 225 – 1025: 2,6 – 3,0 m
St. 1025 – 1485: 3,8 – 4,2 m
St. 1485 – 2915: 2,4 – 2,8 m
St. 2915 – 3630: 3,4 – 3,8 m
St. 3630 – 6615: Der foretages ingen regelmæssig grødeskæring på vandløbsstrækningen.
Strækningen kontrolleres dog for nedfaldne grene eller lignende, som fjernes, hvis der kan være til hindring for vandføringen.

8.12
Grødeskæring skal udføres således, at vandløbsbunden forstyrres mindst muligt. Skæringen af grøden udføres i vandløbets naturlige slyngende strømrende. Hvor ingen naturlig strømrende findes formes denne i et snoet forløb ved at vegetationen langs siderne efterlades som bræmmer af varierende bredder. Grøden kan skæres i netværk, punkter eller på andre varierende måder.
Skæring af grøden skal ske på en sådan måde at der i vandløbet ikke skabes en strømrendebredde større end den i afsnit 8.11 angivet.

Hvis der opstår afvandingsmæssige problemer som følge af efterladt grøde udenfor strømrenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grøde ved sidste grødeskæring afskæres i vandoverfladen. Det kan f.eks. være tagrør, pindsvineknop og lign. stivstænglet vegetation.

8.13
På strækninger med gydebanker foretages begrænset grødeskæring.

8.14
I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand som følge af kraftig grødevækst, kan amtet efter anmodning fra lodsejere iværksætte yderligere grødeskæring, foruden de i afsnit 8.11 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis vandløbsmyndigheden skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.
Hvis amtet beslutter at gennemføre en grødeskæring skal denne udføres senest 2 uger herefter.
I bilag 1 er der nærmere redegjort for baggrunden for iværksættelse af en eventuel grødeskæring.

8.15
Afskåret grøde oplægges så vidt muligt ovenfor skråningsanlægget. Lodsejerne er pligtige til inden 2 uger at fjerne den oplagte grøde og eventuelt fyld minimum 2 m fra vandløbskanten.

8.16
Kontrol af strømrendebredde sker i sommerhalvåret de uger, som er angivet i afsnit 3.11.

Revision
3.10
Regulativet skal løbende vurderes af vandløbsmyndigheden, som kan foreslå en revision hvis dette skønnes nødvendigt dog senest 2016.

Ikrafttrædelse
3.11
Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt for offentligheden i 8 uger. I denne periode har der været mulighed for at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Tillægsregulativet er herefter blevet vedtaget af Vestsjællands Amtsråds udvalg for teknik og miljø den 26. oktober 2006. Tillægsregulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Jeppe Søndergaard / Morten Olesen
Natur- og Miljøchef Afdelingsleder

Tillæg til regulativ for Tuse Å
Amtsvandløb nr. 11

BILAG 1

Tillægsregulativ til Tuse Å
Bilag 1

Baggrund
Det er ofte fra landbrugets side blevet hævdet, at miljøvenlig vedligeholdelse forringer vandløbets evne til at aflede vand, forbi der sker en indsnævring af vandløbsprofilet. Undersøgelser har imidlertid vist, at indsnævringen som oftest ikke foringer den vandafledningsevne, som regulativet foreskriver (Moeslund, 2004).
Ved hyppig grødeskæring vil arter med stort vækst- og spredningspotentiale klare sig bedre end mere langsomtvoksende arter, og de vil ofte danne ensartede bevoksninger. Resultatet er et fattigere vandløbsmiljø, ikke kun hvad angår mangfoldigheden af vandplanter, men også som følge af en ødelæggelse af den dynamik og de sammenhænge, som planterne indgår i. Fordelene ved ikke at skære grøde vil til gengæld være, at der opnås yderligere forbedringer af vandløbsmiljøet med gunstige livsbetingelser for dyr og planter her og på omkringliggende arealer. Mange af de vandløbsnære arealer har man opgivet eller dyrkningsmæssigt ekstensiveret. Da disse arealer enten afgræsses eller henligger i naturtilstand, har ejerne af disse arealer ikke længere interesse i en intensiv grødeskæring.

Forsøg
Med et ønske om at forbedre de fysiske og biologiske forhold i amtets vandløb, indledte Vestsjællands Amt i 1995 en forsøgsordning, hvor der på udvalgte vandløbsstrækninger blev ændret i vedligeholdelse. Den ændrede vedligeholdelse indebar, at der ikke blev fortaget regelmæssig grødeskæring på udvalgte strækninger, medmindre der opstod akutte situationer, som nødvendig-gjorde grødeskæring. Forsøget skulle vise, at det ikke er nødvendigt at foretage en så hård
vedligeholdelse af vandløbet, som regulativet foreskriver, og at et decideret ophør i den regelmæssige grødeskæring, som oftest ikke har indvirkning på de omkringliggende arealer på længere sigt på det pågældende sted.
Udvælgelsen af forsøgsstrækninger skete i samarbejde mellem amtet, som vandløbsmyndighed, og amtets åmænd, der varetager den daglige vedligeholdelse af amtets vandløb.
Udvælgelsen af forsøgsstrækningerne skete ud fra den viden og erfaring, vandløbsmyndigheden og åmændene har erhvervet gennem det daglige arbejde med vandløbet. På den måde blev der kun udvalgt strækninger, hvor man mente, at den manglende grødeskæring kunne lykkes, og hvor der var minimal risiko for, at forsøget kunne betyde gener for lodsejere. Antallet af strækninger, der blev udpeget i 1995, er dog blevet reduceret, fordi den manglende grødeskæring på visse strækninger viste sig ikke at være en god løsning.
Tillægsregulativ til Tuse Å

Bilag 1
Der blev i Tuse å udvalgt følgende forsøgsstrækninger. Strækning St. 3630 – 6615

Beskyttelse og målsætning

Tuse å
Tuse å er på strækningen st. 3630 – st. 6615, udløb i Holbæk Fjord, B3 målsat.
Størstedel af strækningen forløber i § 3 områder (eng / mose) og kun på ganske korte strækninger grænser der dyrket marker ned til åen.

Konsekvensvurdering
Amtet har jævnligt foretaget tilsyn og kontrol med forsøgsstrækningerne i de næsten 10 år, hvor forsøget har forløbet.
Kontrolopmålinger har vist, at manglende grødeskæring på strækningen ikke havde indflydelse på den i regulativet fastlagte vandføringsevne for vandløbet.
Det kan på forsøgsstrækningerne konstateres, at der er sket en positiv udvikling af de fysiske og biologiske forhold i vandløbet, idet der i dag blandt andet ses en større mangfoldighed af planter i vandløbet.
Det er gennem forsøgsperioden konstateret, at vandstanden kan blive lidt højere i sommerperioden, end det var tilfældet tidligere. Vandstanden er dog aldrig steget så meget, at der har været behov for at iværksætte grødeskæring.
Amtet har endvidere i forsøgsperioden ikke modtaget klager over vedligeholdelsen, og må på den baggrund konkludere, at forsøget ikke har skabt gener for lodsejerne.

Konklusion og beslutning
Amtet vurderer på baggrund af forsøget, at den ændrede vedligeholdelse på én gang sikrer vandafledningen og samtidigt bevirker, at vandløbet i højere grad lever op til sin målsætning. Det ønskede mål – et forbedret vandløbsmiljø med gunstigere livsbetingelser for vandløbets dyr og planter – er hermed opnået.
Amtet har derfor besluttet at udarbejde nærværende tillægsregulativ, hvori det stadsfæstes, at den omtalte ændring af vedligeholdelsen af Tuse Å på de strækninger, der løber fra st. 3630 til st. 6615 gøres permanent.
Tillægsregulativ til Tuse Å

Bilag 1

Fremtidige tilsyn og vedligeholdelse
Antallet af besigtigelser på strækningen fastsættes til 1 gang årligt, hvor en af vandløbs-myndighedens medarbejdere vil gå vandløbsstrækningerne igennem, for at følge udviklingen i vandstanden og vurdere, om der er behov for at iværksætte ekstraordinær grødeskæring.
Eventuelle væltede træer vil blive fjernet, hvis amtet vurderer, at de er et problem i forhold til vandløbets afstrømning.