Nyheder 2010

Nyheder 2010

Svært elfiskeri
28. december
Nogle år samler vi hundrede fisk på en formiddag uden at anstrenge os. Andre år bliver elfiskeriet besværliggjort af høj vandstand. Således skete det i år. Det regnede og regnede i september-oktober måned, og elfiskeri i hovedløbet var derfor umuligt i begyndelsen af november, da vi skulle af sted første gang. Vi kunne ikke bunde……!
Vi tog derfor i Regstrup Å, men selv i dette lille tilløb, havde vi ofte vand til lige under armhulerne!!!!

Vi fangede et halvt hundrede fisk, men flere var udlegede. 32 fisk blev hjemtaget, hvoraf flere var af en fin kaliber. Bl.a. en hanfisk på 96 cm, der vejede omkring 10 kg (anslået).
Vi var derfor nødt til at tage af sted igen, og fiskede fjorten dage senere på samme strækning, da der stadig var alt for meget vand i hovedløbet.
Denne gang fangede vi kun et par håndfulde, hvilket stadig ikke var nok til at opfylde vores forpligtigelser ift. udsætningsplanerne. Stadig var der et par gode fisk imellem og en flot hunlaks på 74 cm.
Sidste tur løb af stabelen i december måned, hvor vi (næsten) var i stand til at fiske i hovedløbet. Vand var der stadig meget af, idet det var højvande i Fjorden, -men vi var trods alt kun tre ud af fire, der fik en regulær vandgang. Vi fangede endnu engang et par håndfulde fisk, hvilket lige akkurat var nok til at skaffe de knapt 6 liter rogn til Tuse Å-systemet, vi skal levere til Elsesminde ifølge DTU. Der var endnu engang et par flotte fisk imellem. To fisk, en han og en hun, på begge 90 cm var dagens glædelige begivenhed. Hunnen vejede omkring 10 kg, og var smækfyldt med rogn, og lignede mest af alt en pattegris…..!

Vedligeholdelsen under al kritik
15. december.
Holbæk Kommunes vedligeholdelse af Tuse Å-systemet har i efteråret været under al kritik. Specielt i tilløbene er regulativet ikke overholdt og strømrenden er skåret alt for bred. I Regstrup Å, der er særligt hårdt ramt, er strømrenden mange steder skåret op til 50-60 % bredere, end den skulle være.
Det drejer sig bl.a. om strækningen ved Virkelyst, hvor Niels Meinert Larsen er lodsejer, -her er strømrenden skåret op til en meter bredere, end den skal være i forhold til regulativet.
Netop den strækning besøgte vandsynsgruppen, da efterårets vedligeholdelse skulle evalueres.
Det er en årligt tilbagevendende begivenhed. Vandsynsgruppen mødes flere gange om året og består af Kommunen, lodsejere, Naturfredningsforeningen og naturligvis TØS.

På dette møde fortalte Holbæk Kommune, at årsagen til overskridelserne af strømrendebredderne var, at å-mændene følte sig presset af lodsejerne, og dermed tog lidt mere end det, der stod i regulativet!!!!!!!
I TØS er vi naturligvis målløse over, at lodsejerne i den grad kan påvirke kommunen således, at regulativet for Tuse Å-systemet ikke overholdes. Det er foruroligende, at Holbæk Kommune har så lidt pondus, så lidt hår på brystet, at nogle få lodsejere, kan få Kommunen til at tilsidesætte miljøet på baggrund af hysteriske afvandingsmæssige interesser.
Det virker fuldstændig hovedløst, når selv strækninger med rigeligt fald og ingen afvandingsmæssige problemer, bliver skåret bredere end regulativet foreskriver.
Det er ikke mindst tåbeligt i en kommune, der ikke ejer ”Kongens mønt”, at gå ud og grødeskære mere end det, kommunen er forpligtiget til!!!!!!

Sexlysten ørred i Tuse Å
16. oktober
I juni måned fangede TØS’ formand en fin havørred i Tuse Å på 70 cm. Den var lynende blank og de løse skæl raslede af. Skællene fik Klaus Balleby fra DSF lov til at kigge på, og resultatet var meget overraskende. Det viste sig, at ørreden havde opholdt sig to år i åen, inden den vandrede til havs.
Derpå var ørreden på gydevandring tre gange i de følgende fem år!!!!! Da formanden fangede den, var den altså i gang med sin fjerde gydevandring, og må betegnes som ualmindelig fertil og ikke mindst ihærdig. Klaus Balleby konstaterer i sin beskrivelse af fisken, at det kan betale sig at passe på sine havørreder, og fisken blev da også genudsat, den juni morgen. Vi er naturligvis meget glade for disse sexlystne fisk, og håber at se den igen, og igen, og……

180 m³ sten i Regstrup Å
Første etape af i alt tre strækninger i Regstrup Å er nu restaureret. Regstrup Å er et af ”vores” vigtigste gyde- og opvækstvandløb til Tuse Å, og vi glæder os til at se resultaterne af det store restaureringsprojekt. Foreløbig er 600 meter vandløb tæppebombet med store sten på strækningen rundt om Løvenborg Slot, og det er planen, de to næste etaper skal gennemføres næste år. Dermed er det store projekt det største restaureringsprojekt i TØS’ historie. Vandet risler nu henover de store sten, og der er skabt et vandløb i Formel 1-klassen til glæde for både ørredbestanden og de mange insekter i det højt målsatte vandløb.

Restaureringen fandt sted i begyndelsen af oktober, hvor frivillige armkræfter brugte et par weekender på at lægge stenene til rette i vandløbet. Projektet er betalt af TØS, med støtte fra Fisketegnsmidlerne og Holbæk Kommune stillede velvilligt en rendegraver til rådighed.

Nyt elfiskeudstyr.
Danmarks Sportsfiskerforbund har været opmærksomme på den problematiske situation, som bl.a. TØS kom i, da Sikkerhedsstyrelsen for cirka tre år siden pointerede, at elfiskeudstyret skulle leve op til EU-normerne fra denne sæson. Det var derfor gode nyheder for alle parter, da det kom frem, at en dansk producent var kommet på banen med udstyr til en billig pris og med et koncept, der gjorde det muligt at anvende CE-godkendte generatorer i stedet for dyre tyske løsninger. Sammen med DTU Aqua i Silkeborg vurderede DSF på et møde i maj behovet for elfiskeudstyr på landsplan, og DSF kom frem til, at det drejede sig om mellem 25 og 30 sæt. Efter forhandlinger med DTU Aqua blev DSF enige med dem om en finansieringsmodel, der kunne give foreningerne en hjælpende hånd, således at bl.a. vores mulighed for at udføre elfiskeri ikke blev forringet på grund af eventuelle begrænsede økonomiske ressourcer. Finansieringsmodellen blev fremlagt på §-7-mødet medio juni, og den blev accepteret af parterne. Resultatet blev, at bl.a. TØS, får et anlæg (det vil sige ensretterboks, 1 stk. anode og 1 stk. katode) til en samlet værdi af cirka 23.000.- kr. kvit og frit, betalt af Fisketegnsmidlerne.
DTU og DSF vurderede at nogle foreninger skal deles om elfiskeudstyret. Vi blev tildelt et sæt, som skal deles med Esrum Å-laug.
Vi havde heller ikke nogen CE-godkendt generator, så den har vi været nødt til at købe for egne midler (men har fået både rabat og tilskud fra Fisketegnsmidlerne).
TØS er ligeledes i den heldige situation, at en ekstra elektrode til brug under bestandsanalyser kommer til at ligge hos formanden, Rune Hylby, idet han som én af de få på Sjælland udfører disse analyser.
Alt i alt en super løsning for TØS, at vi kan få udskiftet vores ”gamle” og ulovlige udstyr med nyt og godkendt for en billig pris.

TØS holdes udenfor
Byrådet i Holbæk Kommune besluttede på et møde den 22. juni 2010 at nedsætte et Natur- og Miljøforum i Holbæk Kommune. Formålet med forummet er at skabe dialog med relevante interesseorganisationer om emner indenfor naturområdet og dertil knyttede forhold omkring miljø og bæredygtighed. Forummet sammensættes af repræsentanter fra en række relevante (!!!!!!!) interesseorganisationer i kommunen. Medlemmerne skal være bosiddende i Holbæk Kommune. Der afholdes som minimum to årlige dialogmøder i forummet.
Interesseorganisationerne, der inviteres til at deltage i Natur- og Miljøforum, er: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Skovforening, Gefion, Danmarks Jægerforbund, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Cyklistforbund, Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening, Sportsfiskerforbundet, Vandværkerne, Grønt Råd, Turistforeningen og Holbæk Museum!!!!!!
I TØS er vi endog meget forundrede over, at TØS ikke er inviteret.
Hvorfor må vi, som gennem snart 30 år, har bidraget til at hæve miljøtilstanden i Tuse Å fra fisketom kanal til Sjællands bedste ørredvandløb, ikke deltage i dette forum??????

Nyt nummer af Miljø og Vandpleje
Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur – Miljø og Vandpleje – er udkommet for 35. gang med temaet “Fisk og vandplaner”. Vandplanerne understreger, at regeringens og landbrugslobbyens ambitionsniveau for det danske vandmiljø er meget lavt – faktisk så lavt, at Danmark nu har modtaget en advarsel og meget vel snart kan blive slæbt for EF-domstolen… Det og mange andre spændende ting om vandplanerne – og ikke mindst fiskene – kan du læse om i dette nummer.
Det kan downloades på følgende adresse: http://www.sportsfiskeren.dk/node/43714

Kom og vær med til at lægge sten i Regstrup Å
20. september 2010
”Danmarks flotteste vandløb” skal skabes

Nu er vi klar med TØS´s hidtil største projekt. Det skal omdanne den nedre del af Regstrup Å til et af Danmarks bedste opvækstområder for små og større ørreder samtidig med at miljøtilstanden i almindelighed bliver bedre.

Strækningen har masser af gydegrus, men den klækkede yngel overlever dårligt, fordi der mangler skjulesteder. Det råder vi bod på ved at udlægge sten, mange sten, på en knapt 1,5 km lang strækning.

Projektet er så omfattende, at vi har opdelt det i 3 etaper. Første etape omfatter ca. 600 m rundt om Løvenborg slot. Den laver vi i år. Faldet er fint og bunden fast men jævn. Nu skal der ”blot” udlægges ca. 180 m3 sten. Så klukker og bruser vandet af sted og vandløbet bliver levende igen.

Stenene køres til med lastbiler og lægges ned i vandløbet med gravemaskine. Vores opgave bliver med håndkraft at finjustere stenene, så vi får den rigtige strømrende og sving. En meget spændende opgave for dem, der kan lide at ”lege med vand”.

Vi har for en sikkerheds skyld sat 2 dage af til projektet. Det sker:

Lørdag den 2. og søndag den 3. oktober.

Vi starter kl. 13.00 lørdag og kl. 9.00 søndag og kører på så længe, vi orker eller kan. Hvis du har mulighed for at deltage en eller måske begge dage – så meld dig på hos Peter W. Henriksen på mail: limno@henriksen.mail.dk
Medbring waders/skridtstøvler, arbejdstøj og madpakke. TØS sørger for rigelig væske.

Strækningen ligger ved Løvenborg Avlsgård.

Ps. Tag endelig interesserede venner med.

Ufattelige vandmasser
19. august 2010.
De seneste ugers nedbør, hvor vi har fået i omegnen af 200 mm. på Holbæk-kanten, har for alvor givet vand i Tuse Å. Nedbørsmængden svarer til 1/3 af et normalt års nedbør. Ganske ufatteligt, at den store mængde nedbør, ikke har givet større oversvømmelser end tilfældet er.
Til gengæld er fiskeri i Tuse Å for tiden en ganske vanskelig opgave.
Det har i det hele taget været en svær sommer for fiskeriet i åen.
Først faldt vandstanden dramatisk i de ”subtropiske” julitemperaturer, hvilket gav en opblomstring af grøden, vi sjældent har set. Siden kom regnen i august, og vandstanden er på nuværende tidspunkt over en meter højere end normalt for årstiden.
Uha uha, hvor er det ikke nemt at være ørredfisker under disse ekstreme forhold.

 

 

4 kubikmeter skjul i Møllerenden
3. juni 2010.
Til aften blev 4 kubikmeter sten lagt i Møllerenden af TØS’ arbejdsgruppe, samt et par ”menige” medlemmer. Det er halvdelen af de håndsten, som efter planen omkring projektet i Møllerenden, skal lægges i bækken for at give skjul til ynglen i det lille gyde- og opvækstvandløb til Kobbel Å. Første etape af projektet blev udført i efteråret 2009, hvor knapt 30 kubikmeter gydegrus blev udlagt. Håndstenene blev lagt ud ved håndkraft, og vil i fremtiden give skjul for ynglen, som allerede nu svømmer rundt i Møllerenden. De små ørreder er klækket, og er på nuværende tidspunkt 4-5 cm lange.
Sten til skjul er afgørende for overlevelsen af ynglen, idet hver eneste lille, såvel som store sten, danner et skjul for en ørred. Resten af håndstene vil blive lagt i bækken i den kommende uge, og projektet dermed fuldbyrdet.

Sjællands største kildefelt
31. maj 2010.
I gamle dage lå Europas største vandmølle ved Tølløse. Den havde en diameter på 9,2 meter og leverede en energi på 18 hestekraft. Møllen fik frem til nedrivningen i 1938 sit vand fra kildevældet ved Hestemøllegård på Kvarmløsevej. Der er i alt 27 større og mindre kilder i ”Kildeskoven”, der tilsammen leverer 2,5-3 kubikmeter vand i minuttet året rundt med en konstant temperatur på 8 grader. Kilderne er Sjællands største kildefelt.
Kilderne kaldes i daglig tale ”Røde Kilde”, da vandet er påvirket af okker.
Efter Hestemøllegård samles kilderne til det lille vandløb Fristrup Bæk, der via bl.a. en meget speciel aqua-dukt, ender i Elverdamsåen i bunden af Tempelkrogen.
Kilderne er ”åbne” for offentligheden, men skal man have en rundvisning langs den 600 meter lange sti, der er markeret med gule pile, skal man dukke op til besøgsdag den 13. juni kl. 13.00. Her vil ejeren af Hestemøllegård, Ole Olsen, nemlig fortælle om stedets unikke natur- og kulturhistorie.
Yderligere oplysninger kan hentes på www.hestemoellegaard.dk

34 ulovlige garn i Odsherred
31. maj 2010.
Fiskerikontrollen har de seneste to uger beslaglagt ikke mindre end 34 ulovlige garn langs Odsherreds kyster. Derfor vil kontrollen holde særligt øje med dette område i den kommende tid, fortæller vicefiskeriinspektør, Henrik Nielsen til Holbæk Amts Venstreblad. Det er ganske groft, når man tænker på, det drejer sig om fritidsfiskeri, siger Henrik Nielsen. Garnene er nu blevet beslaglagt og de ejere, som Fiskerikontrollen har identificeret, kan nu se frem til at blive meldt til politiet og store bøder. Vi kommer rimeligt tit i området omkring Odsherred, og det her er noget af det groveste, vi har oplevet, siger Henrik Nielsen, der er overrasket over den store ”fangst”, siger Henrik Nielsen til Holbæk Amts Venstreblad.

Ekstra små kolde smolt
21. maj 2010
Siden april har Peter W. Henriksen fra Limno Consult undersøgt smoltudvandringen af Elverdamsåen for Skov&Naturstyrelsen. De foreløbige resultater er yderst interessante. Det tyder nemlig på, at det kolde forår har forsinket udvandringen et par uger. En anden interessant observation fandt sted i slutningen af april, hvor heldagsregn pludselig satte skub i smolten, der udvandrede i hobetal. Omkring tusind smolt forlod åen på 4 dage. Peter W. Henriksen fortæller desuden med stor forundring, at smolten i Elverdamsåen er ekstremt små, idet mange af ørrederne, er mellem 11-14 cm lange. Det stemmer ikke overens med DTU Aqua’s generelle antagelse, hvor ørreder først smoltificerer omkring 17-18 cm. Under ”normale” omstændigheder skulle disse ”mini-smolt” blive i åen et år mere og ikke forlade åen allerede som 1-årige. Det kunne derfor antages, at ørrederne allerede ”beslutter” sig for at smoltificere i efteråret, og derfor ikke er afhængige af vinterens luner, eller som tilfældet er i år, -det modsatte. Vinterens kulde har nemlig ikke været gunstig for ørredernes vækst i åen.

Havørred Sjælland
9. maj 2010
Danmarks Sportsfiskerforbund inviterede i slutningen af januar i år til stormøde i Næstved. Formålet var at skyde Havørred Sjælland i gang.
Konditionerne for, og organiseringen omkring dette projekt kunne vi ikke støtte op omkring.
Vi tog derfor initiativ til, i samarbejde med Sjællands Ørredsammenslutning (SØS), at mødes med DSF og DTU Aqua for at tale Havørred Sjælland igennem, således at vi kunne støtte op om projektet, idet det var uomtvisteligt kuldsejlet, hvis ikke vi støttede op om det.
Mødet blev afholdt på Holbæk Vandrerhjem med deltagelse af bl.a. Peter W. Henriksen og Rune Hylby fra TØS.

Det blev et særdeles konstruktivt møde med DSF og DTU, hvor der var bred enighed om at fortsætte det gode arbejde, SØS og TØS havde udført i mange år.

Der blev fremsat formål for projektet:
At fremme de vilde ørredbestande i landsdelens vandløb.
At fremme lystfiskeriet efter havørred langs landsdelens kyster.
At arbejde for, at de nødvendige begrænsninger i redskabsfiskeriet finder sted.
At sikre den nødvendige kontrol, således at ulovligt fiskeri ikke bliver en begrænsende faktor.
At medvirke til, at en evt. promovering af havørredfiskeriet ikke sker på bekostning af fiskebestande samt lystfisker – og lodsejerinteresser.

Under disse fem formål er der en lang række delmål, som vi vil arbejde for. Her nævnes nogle af de vigtigste:
At få inddraget fisk som parameter i vandplanerne – og deraf få skabt øget fokus på vandløbsrestaurering.
At der kun udsættes ørreder med vildfiskegener, og at der i alle de seks områder kun anvendes afkom af fiskestammer, som de udsætnings-ansvarlige i Havørred Sjælland i samarbejde med DTU Aqua vurderer, som værende de bedst egnede.
At fortsætte det seriøse avls- og udsætningsarbejde, som allerede finder sted i landsdelen – og at den organisering, der allerede er til stede i regi af SØS, er fundamentet i det arbejde.

Sjælland og øerne deles op i seks områder, der svarer til den opdeling, som SØS arbejder ud fra.

SØS finder en person i hvert område, der påtager sig rollen som tovholder for arbejdet med avls- og udsætningsarbejdet samt arbejdet med vandløbsrestaurering.
De seks udvalgte personer er tovholder på det netværk, som etableres med de interessenter, der ønsker at bidrage til projektet.
Til den overordnede koordinering udpeges fra SØS Kurt Jørgensen og Peter W. Henriksen.

Link for yderligere information

Win-Win-situation ved Tuse Å
2. maj 2010
Store entreprenør-maskiner pryder for tiden landskabet ved HC-strækket af Tuse Å. Vejdirektoratet er gået i gang med videreførelsen af motorvejen til Vig, den såkaldte Rute 23. Der skal bl.a. laves en ”højbro” over Tuse Å-dalen, og vil i den kommende tid, forstyrre den ellers så fredelige del af åen. I forbindelse med dette byggeri, har vi og Skov&Naturstyrelsen henvendt sig til Vejdirektoratet for at få lagt eventuelle store sten til side til naturgenopretning af åen. En helt igennem win-win-situation, idet Vejdirektoratet således er fri for at bortskaffe de store sten med dyre transportomkostninger til følge. Vi og S&N kan forhåbentlig bruge disse store sten, når det store projekt ”Våde Enge” skal etableres i de kommende år, hvilket er værd at tage med i disse finans-krise-tider.

 

 

 

Mörrum, hvor svært kan det være?
19. april 2010.
Poul har været et smut i Mörrum, hvor han startede på førstedagen med at miste en stor fisk i pool 9. Den huggede et Mørresilda-blink, og stak ud i midten af åen, hvorefter turen gik nedstrøms. Pool 9 er en af åens hurtigste pools, og med høj vandstand, gjorde det ikke just sagen bedre. Poul måtte gradvis stramme bremsen i takt med, at den fjernede sig mere og mere.
”Til sidst var der ikke mere line at give af. Den sled sig nedstrøms og det uundgåelige skete. Den sprængte min 0,35 mm. line. Bandede og svovlede, sundede mig en times tid og startede jagten igen. Fiskede sporadisk pool 8, 7, 6 og 5 af og endte så i pool 4, hvor jeg til min overraskelse kunne konstatere, at der ingen mennesker var på venstre side.

På med Rapala’en, -9 cm leddelt, ud i strømmen, hvor fossen begynder og starter indspinningen. Extremt tungt træk i stangen. Et par meters indspinning – og fisk. Hold kæft, hvor var det sejt at fighte den i de vandmasser og den tunge strøm. Men det lykkedes og en forbipasserende svensker tog gladeligt et par billeder af en glad dansk Lystfisker”, fortæller Poul.
”På andendagen, igen kontakt til fisk i pool 9 (10 sekunder). Et par timer senere trak pool 4 dog igen, og igen var “min” side mennesketom. De stod alle på modsatte bred. 2 kast, nøjagtigt samme sted som dagen før. Og fisk.
Noget mere dramatisk denne gang. Alle holdt op med at fiske, kunne jeg se ud af øjenkrogen og denne fisk, skønt den var lidt mindre, havde ikke tænkt sig at give op uden kamp til stregen.
Hver gang jeg havde den inde ved bredden, stak den af igen. Krogholdet, (til at starte med, sad der pænt en krog i både over- og undermund) slap i undermunden. Og den blev ved med at smutte, hver gang jeg lige skulle til at tage den om haleroden. Ja -det lykkedes til sidst.
Den var sørme flot, men i min eksstase, fik jeg kun et billede, da jeg genudsatte den. Blank fisk, der måske har været oppe i åen nogle uger (jeg forlader mig her fuldstændig på Laurits Flowbinner`s vurdering af, hvordan en fisk ser ud på et sådant tidspunkt).
Svenskerne har et udtryk for disse fisk, der har smidt den allermest skinnende farve. Kan dog ikke huske hvilket?
Lang pause. og sidst på eftermiddagen var der endnu en mindre fisk, der snød mig i pool 9.
Fantastisk”.
100 % C&R i Tuse Å
12. april 2010.
Foreløbig er der fanget mindst 60 havørreder siden sæsonen begyndte. Fiskeriet begyndte for alvor omkring 1. marts, men siden er der for alvor kommet gang i fiskene.
Der er blevet fanget mange nedgængere og nogle enkelte blankfisk, som du kan læse om under fangster. Grønlænderne har glimtet ved deres fravær, men det er set før i meget kolde vintre.
Til gengæld, er det en helt fantastisk flot moral, medlemmerne har fisket med i år. Af de 60 registrerede fisk, der foreløbig er anmeldt, er ikke én eneste hjemtaget….!!!!!!!
Det er enestående i en tid, hvor man på laksesiden i de vestjyske vandløb er nødt til at lave kvote-systemer. Allerede nu er der på 14 dage, siden sæsonstarten, fanget og hjemtaget 33 % af Varde Å’s laksekvote!!!!!!!!!

”Fiskehuller” i siv
12. april 2010.
I weekenden var et par fra Arbejdsgruppen ude for at skære siv på de nedre dele af Tuse Å. På både nord- og sydsiden, blev der ryddet 10-15 huller, således at det er nemmere at komme til at fiske. TØS har nemlig indkøbt en buskrydder, der klarer ærterne som en mis, og vi vil fremover forsøge at bibeholde den lettere adgang til fiskeriet på de nedre dele, hvor sivene i årevis har vokset uhæmmet.

23.000 ørredsmolt i Tuse Å
9.april 2010
Alt forløb i skønneste orden, da årets afkom af ørreder blev udsat i åen. Overlevelsen har været forrygende, og vi kunne i år sætte 23.000 stk. etårssmolt ud ved Tuse-Broerne.
De små ørreder var 18 cm i gennemsnit, hvilket er perfekt i forhold til deres smoltificering. De små ørreder vil stille og roligt ”sive” ud af åen i de kommende uger.

Fiskerikontrollen var til stede under hele udsætningen, og der blev kontrolleret fisk i alle ender og kanter. Det var fint at få konstateret, at alt foregik i skønneste orden, og kontrollen var meget tilfreds med både fiskene og udsætningen.

I år ændrede vi praksis mht. udsætningen, idet vi fik ”fiskemanden” til at etablere en slidske, hvori ørrederne stille og roligt rutsjede ned i åen i stedet for, som tidligere, at ”flyve” ned i åen i et fald på et par meter. Ikke fordi, det har været dyrplageri overhovedet, men i DTU, Aqua i Silkeborg, har vores fiskeplejekonsulent anbefalet os at udsætte fiskene på en mere human facon.
Det er hermed gjort.

Efter udsætningen oplevede vi i øvrigt et meget interessant fænomén, idet alle de små ørreder lige skulle op til overfladen og hive lidt luft indenbords????
Det er luft til svømmeblæren, som skal fyldes med luft. De små ørreder tømmer nemlig svømmeblæren under stressede forhold, for at kunne gemme sig så tæt på bunden som muligt. Naturligt, men meget interessant at se, idet overfladen nærmest kogte af små ørreder, der lige var oppe at vende engang!

Udsætning af smolt
5. april 2010.
På torsdag sætter vi 23.000 stk. etårssmolt ud ved Tuse-broerne.
Det er altid en festdag for os, idet de små blanke ørreder, endnu engang er afkom af moderfisk fanget i Tuse Å. Vi kan derfor i en lang ubrudt årrække glæde os over, at de gener, der passer til Tuse Å endnu engang bliver videreført. De små 15-20 cm lange blanke ørreder er blevet opdrættet på Fyns Laksefisk i Odense, hvor de, som vanlig, har haft en yderst stor overlevelse. De små ørreder blev lagt i klækkeriet som øjenæg i efteråret 2008.
De små ørreder sættes ud ved Tuse-broerne, således at de kan blive præget af Tuse Å inden de vandrer ud i Holbæk Fjord for at æde sig store og frygtindgydende……!!!
De vil forhåbentlig undgå farer i den første tid, og i den forbindelse er det vigtigt, vi lystfiskere ikke fisker uhæmmet i åen, hvis det viser sig, de bliver i åen i ugevis.
De vil nemlig bide på hvad som helst, men er alle meget sårbare for kroge i munden.
Skulle du få lyst til at være med til at sætte de små ørreder ud, skal du møde op ved Tuse-broerne klokken 13.00 på torsdag, den 8. april.

M&V, -ingen nyhed, men godt læsestof
5. april 2010.
Danmarks Sportsfiskerforbund udgiver med jævne mellemrum det udmærkede blad, Miljø&Vandpleje. Det seneste nummer af M&V handlede om vandløbspleje, og beskriver i en række artikler, hvad der er blevet gjort rundt om i landet og ikke mindst, hvordan det er blevet gjort og hvilke konsekvenser det havde.

Det kan downloades på følgende adresse:

http://www.sportsfiskeren.dk/ny-sp%C3%A6ndende-l%C3%A6sning-om-danske-vandl%C3%B8b

Regnefejl i Elverdamsåen
28. marts 2010.
Orbicon, der har stået for forundersøgelsen af det 80 ha store projekt-våde-enge i Elverdamsåen, har regnet forkert. Ifølge deres første beregninger, skulle projektet kunne reducere mængden af nitrat til Isefjorden med mellem 16,6 og 24,5 tons om året. Det viser sig nu, at der kun er tale om en reduktion på mellem 10-13 tons om året.
Der er yderligere sket en dramatisk ændring af projektet, idet Holbæk og Lejre Kommune, har stillet spørgsmål til de to scenariers konsekvenser overfor primært smoltudvandringen i foråret og gydevandringen om efteråret. Orbicon har derfor haft én af deres biologer til at kigge på netop de negative konsekvenser ved de to scenarier.
TØS er ikke i tvivl om, at Orbicons bemærkninger i dette notat, vil betyde en klar afvisning af scenarie 1, alene på baggrund af de negative konsekvenser ved at etablere en stor sø.

Se notatet her.

TØS vil i øvrigt stille sig meget tvivlende overfor, om scenarie 2 kan etableres i sin nuværende form, hvor Elverdamsåen i perioder, vil komme til at løbe igennem en sø.

Tuse Å-tur med guide
21. marts 2010.
Søndag den 28. marts fra klokken 10-14, afholder TØS den første af en række guidede fisketure til åen for TØS-medlemmer. Vi mødes ved Åkalvebroen.
De guidede ture er et tilbud til medlemmer, der gerne vil have et par fif til åens havørreder fra et par af Arbejdsgruppens ”garvede” fiskere. Der vil blive mulighed for både flue- og spinnefiskeri, idet både Jan Larsen og Mads Bjerre Jensen stiller sig til rådighed.
Det er samtidig en enestående mulighed, for at møde andre medlemmer med samme interesse.
Har du lyst til at deltage, skal du ringe til Mads Bjerre Jensen på telefon 2224 7784 eller skrive en mail: mads.bjerre.jensen@gmail.com .

I fremtiden vil kommende guidede ture kun blive annonceret i Nyhedsbrevet, der ofte udsendes en gang om måneden.

 

 

Lystfiskeriet undersøgt
20. marts 2010.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri har gennemført projektet ”Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”. Formålet er at øge videngrundlaget omkring dansk lystfiskeri hvad angår omfang, indhold, nationaløkonomisk betydning og potentiale i turismemæssig sammenhæng.
Projektet er fulgt af en følgegruppe under ledelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Projektet er afrapporteret i rapporterne:
• Analyse af tyske lystfiskeres valg af ferieland – fokus på Danmark
• Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi
• Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

læs hele rapporten her

Undersøgelsen er spændende læsning, og dokumenterer i høj grad mange af TØS’ mærkesager, hvilket understøtter vores forventninger til medlemmernes holdning til fiskeriet.

Projektet dokumenterer bl.a. at en meget stor del af alle lystfiskere motiveres af tre sammenhængende faktorer:
– Spænding: Spændingen ved at vente på bid og på at få fisken bjerget
– Afstresning: Muligheden for at slappe af.
– Natur: Glæden ved at være i naturen og mærke vejret, duftene, dyre- og plantelivet mv.

Det dokumenteres også, at de aktive danske lystfiskere er villige til at betale for højere kvalitet i fiskeriet. Der er en stor positiv betalingsvillighed inden for kategorierne ’Naturoplevelse’, ’God fiskevandskvalitet’ og ’Gode fangstmuligheder’.

Smoltundersøgelse i Elverdamsåen
14. marts 2010
I Elverdamsåen er Skov og Naturstyrelsen i gang med at forberede et 80 ha stort vådgøringsprojekt, i stil med de to projekter i Tuse Å (Løvenborg og Tuse-Mårsø). I Elverdamsåen er der tale om to scenarier, idet der er to foreslåede muligheder. Den ene mulighed er meget omfattende med etablering af en stor sø på 30 ha med en middeldybde på en halv meter, mens den anden mulighed er en noget mindre sø på kun 13,5 ha med en middeldybde på knapt 20 cm. Projektområdet i Elverdamsåen ligger mellem motorvejen og Elverdamskroen, og skulle ifølge Orbicon reducere udledningen af nitrat til Tempelkrogen med mellem 16,6 og 24, 5 ton om året, afhængigt af, hvilken løsning, der vælges. Dette svarer til en reduktion på mellem 27 og 40 % af den nuværende udledning.
I forbindelse med dette projekt, hvis det gennemføres, har TØS ønsket at få foretaget en smoltundersøgelse for at have en reference til ørredbestandens udvikling. Det har Skov og Naturstyrelsen accepteret. Peter Henriksen fra Limno Consult foretager også denne undersøgelse, i stil med den smoltundersøgelse, der blev foretaget i Tuse Å sidste år på de nedre strækninger, bl.a. med hjælp fra Arbejdsgruppen.

Risiko for gylleforurening i Kalvemose Å
10. marts 2010
I fredags var der stadig frost i jorden. Ikke desto mindre kørte en landmand gylle ud på marken ned til Kalvemose Å. Tuse å’S Ørredsammenslutning reagerede øjeblikkeligt, og alarmerede Holbæk Kommune. Lodsejeren blev derefter påbudt at etablere en vold ned til åen, så gyllen ikke kunne løbe dertil. Mandag var Holbæk Kommune tilbage på Å-stedet for at kontrollere, om landmanden havde etableret jordvolden og kunne gudskelov konstatere, at volden var lavet og at gyllen for størstedelens vedkommende, var sivet ned i de øverste jordlag. Risikoen for en forurening af Kalvemose Å skulle dermed være drevet over, men det vidner om dårligt købmandskab, idet op til 50 % af gyllen fordamper på frosset jord, mens kun 12,5 % fordamper, når gyllen bliver bragt ud på jord, der kan opsuge den. Landmanden får derfor ikke samme glæde af nærringstofferne. Hvorvidt Holbæk Kommune vil anmelde forséelsen til krydsoverensstemmelse vides ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Sker dette, bliver landmanden skåret i EU-støtte for overtrædelsen.

Dyr olieregning
9. marts 2010.
Knapt 80.000.- kr. lød regningen på, da Rambøll var færdige med at rydde op efter den olieforurering, der ramte Svinninge Å ad flere omgange i december sidste år. Regningen er nu sendt videre til den forurenende maskinstation, fortæller man fra Holbæk Kommunes Klima- og Miljøafdeling. Det viste sig at være en lækage i en dieseltank, der var årsagen til den ildelugtende olieforurening, som blev opdaget af en lokal beboer i Svinninge By og iøvrigt omtalt i vores Nyhedsbrev for December 2009.

 

 

 

 

 

 

Lavere trin i Truelsbæk
9. marts 2010.
I Truelsbækken, der har sit udløb i bunden af Isefjorden, har der i mange år været et fald på knapt en halv meter op til en fisketrappe nær udløbet. Fisketrappen blev bygget for at ørreder kunne passere under Holbækmotorvejen, og har efter alt at dømme haft en delvis spærrende effekt. Det er nu løst, fortæller man fra klima- og Miljøafdelingen i Holbæk Kommune. Vandstanden er nu hævet, så trinet op til trappen er væk. Holbæk Kommune har nemlig lavet et stryg for at hæve vandstanden gennem et gammelt betonfundament, til et styrt. Vandet risler nu ned over stenene og der er nu fri passage for både smådyr og fisk. Det bliver meget spændende at følge udviklingen de kommende år, for Truelsbækken kan blive et potentielt vigtigt gyde- og opvækstvandløb for Isefjordens havørreder. Truelsbækken er iøvrigt ét af de vandløb, der hører ind under TØS-parablyen i vandsynsgruppen.

 

 

 

Fra Franz’ Flueæske.
8. marts 2010.
Franz, der på det seneste har haft et forrygende fiskeri, har her åbnet sin flueæske for os, og vi kan hermed bringe et par fluemønstre, der virker i det kolde vand. Franz bruger klassiske skandinaviske rørfluer hele forårssæsonen, hvor der jo ofte er høj vandstand og god strøm. Franz har stor glæde ved selv at lave brugsfluer bundet med de mest levende materialer. Specielt har brugen af marabouhackler, vinger af den lidt eksotiske chilensk silkeged og FITS Turbo cone head (kineserhatten) resulteret i nogle ret levende fluer, som han har stor tiltro til. Når vandet er koldest er det en orangefarvet sag eventuelt med en tungstenskugle forrest på plastrøret, såsom Håkan Norlings Red Templedog. Ellers er det noget i lidt mere brunlige og gyldne nuancer som Mikael Frödins Phatakorva eller Sierrakorva med et FITS Turbo cone head forrest. Totallængden på fluerne er op mod 8 cm, når vandet står højt og koldt som nu i marts. Franz foretrækker en dobbeltkrog i røret, hvilket skulle være lidt mere skånsom ved fisken, og vender man krogspidserne opad bilder jeg mig ind at jeg får lidt færre bundhug, fortæller Franz. Årets to første fisk huggede på den røde tempelhund og den tredje på Sierrakorva.

Red Tempeldog (efter Håkan Norling):
Rør: Plast evt. med (sort) tungstenskugle bag forreste hackle
Krop: Holografisk silver Ice Dub spundet i dubbing løkke og prikket godt ud
Undervinge: Flash (Norling anbefaler mirage Accent Flash, holografisk rød og guld Flashabou) og varm orange polarræv. Peb den evt. op med flouro orange polarræv i stedet.
Mellemvinge: Flash (rød og electric yellow Angel Hair og sølv holografisk Flashabou) og evt. et lille men længere bundt orange hår end det første for at lave en taperet vinge i flere trin.
Øverste vinge: Igen et bundt orange hår. Her bruger jeg gerne (chilensk silke)ged et par cm længere end det senest bundt hår, så vingen bliver taperet eller dråbeformet om man vil.
Hackler: Først et orange hackle og forrest et sort softhackle.
Kinder: Evt. Jungle Cock eller substitut.

Sierrakorva (efter Mikael Frödin/Guideline):
Rør: Plast (Fluroorange FITS XS og sort FITS M)
Hale: Hot orange eller flou rød Fluoro fiber
Rib: Small flatbraid guld
Krop: Et par tørn orange polarchenille lige over halen. Derefter orange Ice Dub på den bageste halvdel af kroppen og sort dubbing på den forrest halvdel.
Kropshackel: Orange
Vinge: Rød mirrorflash og guld/bronze Gliss’n Glow under orange ræv. Cray fish Angel hair og endnu et bundt lidt længere orange ræv. Rusty olive Angel Hair, et langt bundt fierry brown silkeged og 3-5 strå (orangefarvet) påfuglherl.
Fronthackle: Sort marabou
Kinder: Jungle Cock eller substitut
Hoved: Guld Turbo cone

Vi takker naturligvis Franz for sin velvilje og opfordrer samtidig andre medlemmer at fortælle deres hemmeligheder til glæde for “de gode oplevelser” ved Tuse Å.

Pas på øjnene
8. marts 2010.
Det er super flotte fisk, der er fanget den seneste uge i åen.
Nogle vil måske sige, det blot er nedgængere, men ikke desto mindre, er det præmiefisk!!!???? Jo, -for netop disse fisk har bevist, de kan finde ud af at videreføre deres gener til kommende generationer af ørreder i Tuse Å.
Der er dog lige en enkelt ting, man skal huske nøje, når man fisker i kulde og frost.
Fisk kan ikke beskytte deres øjne mod frostskader.
Sagen er den, at der er et ganske tyndt lag væske udenpå øjet. En hinde, som fryser til nærmest øjeblikkeligt, fisken kommer oven vande. Konsekvensen af denne ”frostskade” er, at ørreden bliver blind og derfor dør af sult. Derfor skal man være meget opmærksom på, ikke at lade fiskens øjne være oven vande, når det er frostvejr. Det samme gælder også, når man eksempelvis lægger fisken på bredden for eventuelt at fotografere den. Da er det vigtigt ikke at lægge den på den kolde sne, men hellere i græsset.
Skal man gøre det rigtig godt for fisken, lader man den blive i vandet, til man er klar med kamera etc. og først i sidste øjeblik, tager den over vandet, for straks at sænke den ned igen.

Tuse Å er uden is
26. februar 2010.
Tuse Å er igen til at fiske i, -også på de nedre strækninger af åen. Siden premieren har et tykt lag is ligget på åen på de nedre strækninger og har umuliggjort fiskeri efter grønlændere. Med de seneste dages varmegrader, og snesmeltning, er isen brudt og åen er nu åben igen. Snesmeltningen og lidt regn har yderligere, de seneste dage fået vandstanden til at stige, og der er et godt flow i åen. Ørrederne derimod, har ikke rigtigt opdaget det endnu, hvilket Kim Jeppesen i dag måtte sande, da han efter tre timers fiskeri, ikke havde haft et hug.

Medlemsmøde den 4. marts
17. februar 2010.
Igen i år følger vi op på sæsonstarten med et medlemsmøde, hvor I er meget velkomne til at komme og hilse på og få en sludder med medlemmer fra Arbejdsgruppen. Vi vil, over en bid brød og kaffe, kort fortælle om årets ingredienser i TØS-arbejdet og der vil naturligvis også blive mulighed for at stille spørgsmål.
Mødet finder sted den 4. marts kl. 17.30 i Tuse Forsamlingshus.