Nyheder 2015

Nyheder 2015

Skitseprojekt mellem Tuse-broerne
4. april 2015
Sidste søndag var vi ude ved Tusebroerne for at lave de sidste optegnelser i forhold til skitseprojektet af restaureringen mellem Tusebroerne.
TØS havde, i forbindelse med afgørelsen af Holbæk Kommunes ulovlige oprensning af Tuse Å, lovet at lave et forslag til, hvordan strækningen kunne restaureres til glæde for alle parter.
Bevæbnet til tænderne med målebånd og –pinde, gik vi hele strækningen minutiøst igennem sammen med Peter Henriksen fra Limno Consult.
Flere interessante hydrauliske fænomener er sket henover vinteren, hvor der har ligget en stor stamme midt i å-løbet. Det har bestemt haft en positiv indvirkning på miljøforholdene.
Til gengæld er der aflejret store mængder sand på strækningen, og specielt på ”nakken” af det høl, træstammen har givet, lå der meget sand. Tillige inde ved bredden, hvor Holbæk Kommune som ambulance-tjeneste havde lagt en flok sten umiddelbart efter oprensningen, var laget af aflejret sand op til 60-70 cm tykt. Skitseprojektet blev efterset for de sidste detaljer, og derefter sendt til Holbæk Kommune, og vandsynsgruppen for Tuse Å-Elverdamsåen, hvor TØS er repræsenteret.

Frugtbar dialog mellem Lejre Kommune, Tadre Mølles Venner og Tuse Å’s Ørredsammenslutning
30. marts 2015
I vinterens løb var TØS ved flere lejligheder ved Taderød Bæk for at kigge på gydende havørreder. Det eneste problem for det lille tilløb er, at blot få hundrede meter opstrøms udløbet i Elverdamsåen, skal havørrederne igennem fisketrappen ved Tadre Mølle. Møllen er en del af Roskilde Museum, og drives af Tadre Mølles Venner, der også sikrer, at der er en passende vandstand i møllesøen.
I denne vinter har Tadre Mølles Venner været nødt til at sænke vandstanden i møllesøen, da mosegrise havde undermineret diget omkring møllesøen. Derfor blev vandstanden i opstemningen til fisketrappen også sænket, hvilket resulterede i, at der ved adskillige lejligheder og i lange perioder, ikke var vand nok i trappen til, at fiskene kunne vandre igennem. Mange kilometer gydeegnet vandløbsbund i Taderød Bæk lå derfor ubenyttet hen.
TØS rettede naturligvis henvendelse til Lejre Kommune, der meget imødekommende og yderst engageret, talte med Tadre Mølles Venner, der midlertidigt slap lidt vand igennem.
Men dette var blot en stakket frist, for det gentog sig igennem hele gydeperioden, som også er beskrevet på TØS’ hjemmeside.
Derfor mødtes TØS med Lejre Kommune og Tadre Mølles Venner i februar måned for at kigge på løsninger for både Møllen og Fisketrappen.
Vi aftalte en midlertidig løsning, hvor Tadre Mølles Venner ville lukke af for fødekanalen til Møllesøen i vinterhalvåret, hvor vandstanden var høj og behovet for passage gennem trappen størst.
Vi aftalte, at mødes igen, da vi gerne ville kigge på en mere permanent løsning med et omløbsstryg i stedet for fisketrappen.
Vi mødtes derfor igen i midten af marts for at kigge på mere stabile løsninger, end den midlertidige.
På mødet var Tadre Mølles Venner til stede, foruden Lejre Kommune, Naturstyrelsen, konsulentvirksomheden Niras og TØS.
Det viste sig, at Tadre Mølles Venner havde fundet lidt penge, og en velvillig lokal entreprenør, der havde løst problemerne med møllesøen, idet der var banket en spunsvæg ned i diget, som havde lukket af for utæthederne. Denne foranstaltning gør, at man i fremtiden kan hæve vandstanden hele året i møllesøen, og dermed sikre, at der kommer vand nok igennem fisketrappen, også i havørredernes gydeperiode, og under smoltudtrækket. Dermed er der ikke noget akut behov for at lave et omløbsstryg udenom møllesøen, og fisketrappen.
Men vi var alle enige om, at uagtet denne umiddelbare løsning, vil det på længere sigt være fornuftigt og klart mest miljørigtigt, at etablere et omløbsstryg.
Vi drøftede derfor forskellige løsninger, idet det er essentielt, at Elverdamsåens fine og livskraftige ørredbestand, har tilstrækkelig egnet gydebund at benytte under vinterens gydning.
Lejre Kommune vil derfor undersøge forskellige muligheder inden sommerferien, således at vi på lidt længere sigt, kan få lavet et omløbsstryg.
TØS er meget glad for forløbet af denne lidt vanskelige problemstilling, da både kulturminder, og krav til faunapassage er blevet løst gennem en meget frugtbar dialog mellem Lejre Kommune, Tadre Mølles Venner og os.
Vi vil naturligvis give en hjælpende hånd, både i forbindelse med projekteringen af omløbsstryget, og siden etableringen af det, når den tid forhåbentlig kommer.

Truelsbæk, uden at imponere
26. marts 2015
Vores kassér, Poul Johansen har været en tur på vandring langs Truelsbækken for at registrere gydegravninger.
Hovedparten af de knapt 60 gravninger lå i de nederste dele af det lille tilløb til Tempelkrogen. Faktisk var der blevet gravet nedstrøms Holbækmotorvejen, ude på engene mod nord.
På billedet har Poul taget kameraet frem for at illustrere, én af de mange giga-store-gydegravninger. Som altid med den størrelse gydebanker, er det svært at sige præcist, hvor mange havørreder, der egentlig har brugt denne gydebanke!
Men sædvanen tro, er det altid fantastisk at betragte, især når man tager vandløbets ringe størrelse i betragtning!

Nedlæggelse af 20 dambrug
13. marts 2015
Miljøminister Kirsten Brosbøl fik i 2014 afsat 20 mill. til opkøb af ældre dambrug, således at der kan skabes passage så fiskene frit kan vandre op- og nedstrøms. Det drejer sig om 20 ældre dambrug, der lukkes.
Inden længe vil der være skabt fri passage for fisk og smådyr i blandt andet Idom Å ved Holstebro, når det sidste dambrug i åen nedlægges.
Det forbedrer den naturlige vandstrømning og giver bedre muligheder for, at fiskene i åen kan formere sig.
Idom Å er bare et de steder, hvor ældre dambrug frivilligt nu bliver taget ud af drift mod erstatning til ejerne.
En række jyske kommuner blandt andre Thisted, Varde, Holstebro, Billund og Vejle har gjort brug af ordningen. Det betyder, at der i alt nedlægges 20 dambrug til gavn for naturen og miljøet.
I Ansager Å, der er et tilløb til Varde Å, nedlægges fire store dambrug til en kompensationsværdi på næsten 10 mill. og tegner sig altså for knapt halvdelen af de samlede midler.
– Opkøbsordningen er endnu et skridt i den rigtige retning for et bedre vandmiljø i Danmark.
Fisk som laks og ørreder vil møde færre forhindringer i åerne til glæde for lystfiskerne, og færre næringsstoffer vil belaste vandmiljøet som følge af fiskeproduktion, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
Det er kommunerne, der har lavet frivillige aftaler med dambrugsejere om lukningerne med penge fra Miljøministeriet, og beløbene til de enkelte dambrug varierer fra 70.560–3.601.660.- kr. Opkøbene vil ikke berøre højteknologiske dambrug og vil derfor ikke være begrænsende for vækst for dambrugserhvervet på landsplan.
Formanden for Danmarks Sportsfisker-forbund (DSF), Verner W. Hansen, siger: -Det er en fornøjelse at gøre sig umage med at finde gode og bæredygtige løsninger, når ansvarlige politikere tager ideerne til sig og fører dem ud i livet.
Ordningen er en meget stor succes. Dambrugsejere udtrykker tilfredshed, lokalpolitikere udtrykker tilfredshed og sammen med andre grønne organisationer er vi i Danmarks Sportsfiskerforbund yderst tilfredse med, at der nu forsvinder 20 spærrende opstemninger i danske vandløb.
De er nemlig den største barriere for de vilde fiskebestande, og for at vi som samfund kan opfylde de kommende miljømål i forhold til fisk i vores vandløb, siger Verner W. Hansen fra DSF.
Ordningen til opkøb af ældre dambrug var en ekstraordinær bevilling i 2014.
Men i udkastet til vandområdeplanerne for 2015-2021, som er i høring nu, forventes der afsat 50 mio. kroner til en videreførelse af opkøbsordningen med henblik på at reducere påvirkninger fra dambrug.
-På sigt vil der blive fjernet endnu flere spærringer, for det er et meget effektivt middel til at forbedre vilkårene for fisk og dyreliv i åerne. I de kommende vandområdeplaner lægger vi op til, at kommunerne kan opkøbe yderligere dambrug og med erfaringerne fra denne ordning, tror jeg, at det bliver uproblematisk at indgå nye frivillige aftaler, siger Kirsten Brosbøl. Naturstyrelsen modtog 28 ansøgninger, som levede op til kriterierne til et samlet beløb på ca. 34 mio. kroner, skriver Jens Fuglsang Edelholt fra Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Marts er absolut høj-spændt
7. marts 2015
Når solen i den kommende måned efterhånden får så meget magt over det ganske land, -så kommer der også for alvor liv i fiskene under vand….!
De nedgængere, der ikke er vandret ud i fjorden endnu, bliver mere aktive, da temperaturstigningen øger deres stofskifte. Ligeledes for grønlænderne, der på solrige dage hugger i hele vandsøjlen, hvor de tidligere på året skulle søges helt ned ved bunden.
Den fineste fisk i marts måned er dog de blanke overspringere (hvoraf nogle givetvis er blanke nedgængere, der har været en tur i fjorden, -de såkaldte elevatorfisk).
Disse blanke havørreder vandrer ind i Tuse Å sammen med hundestejlerne fra Inderfjorden. Hundestejlerne skal gyde, og vandrer i hobetal ind i åen. Thomas Holm er én af vores medlemmer, der har fanget én af disse flotte fisk i marts måned. Havørreden vejede 5,2 kg og blev naturligvis genudsat.
Havørrederne følger med, for dels er det byttedyr, og dels er vandtemperaturen i åen ofte højere end i Fjorden, da vandet ganske enkelt er hurtigere at varme op i åen end i Fjorden.
Derfor er specielt solrige dage en god rettesnor for et godt fiskeri i åen. Dette gode fiskeri plejer at vare hele måneden, og endda ofte frem til midten af april, når smolten vandrer ud i Fjorden. Der er igennem adskillige år fanget godt med fisk i marts og første halvdel af april, hvorefter fiskeriet efter havørreder ligger stille indtil de første opgængere viser sig.

Nye tiltag skal lokke flere lystfiskerturister til Danmark
5. marts 2015
Udenlandske lystfiskere skal lokkes til Danmark med bl.a. bedre afmærkning af garn og ruser samt identifikation af områder med særligt stort potentiale for lystfiskeri.
Dette er blandt resultaterne i en ny rapport fra en task force for lystfiskerturisme, som fødevareminister Dan Jørgensen nedsatte i efteråret 2014.
Som opfølgning på rapporten sætter Fødevareministeriet nu tre initiativer i gang:

For det første et nyt regelsæt om en bedre afmærkning af ruser og garn, som også har været et ønske fra landets lyst- og fritidsfiskere. Forskellig afmærkning af garn og ruser vil være til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere, fordi det bliver tydeligere, at der ikke fiskes med garn – men kun ruser – tæt ved kysten.
For det andet gennemføres et markedsføringsmæssigt løft af hjemmesiden fisketegn.dk, så turister informeres om, at de penge et fisketegn koster, går direkte til bl.a. udsætning af fisk. Bedre markedsføring af brugen af fisketegnsmidlerne var en af task forcens anbefalinger.
For det tredje afsættes 200.000 kroner til en ny rapport om den samfundsøkonomiske betydning af lystfiskeriet.

Rapporten kortlægger desuden en lang række områder i Danmark, hvor potentialet for lystfiskerturisme er stort. Der er allerede indført forskellige fredningsbælter og anden regulering til gavn for lystfiskeriet ved Fyn, ligesom der i øjeblikket arbejdes på at skabe bedre vilkår for lystfiskeriet på Bornholm. Rapporten fra task forcen identificerer en række andre områder, som også rummer et stort potentiale.
Det drejer sig bl.a. om havfiskeri i Øresund, laksefiskeri i de vestjyske åer og småbådsfiskeri i Lillebælt.
Sikring af de naturlige omgivelser langs kyster og vandløb, og styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturister er også blandt anbefalingerne i den nye rapport.
Den samlede omsætning fra danske og udenlandske lystfiskere kan ifølge en tidligere konsulentrapport opgøres til 2,9 mia. kr. Turisternes andel udgør 275 mio. kr. Ifølge den nye rapport kan disse beløb blive endnu større.
Task forcen om lystfiskerturisme er nedsat som et af seks initiativer i visionen for lyst- og fritidsfiskeri. Udover task forcen vil der komme nye regler for geddefiskeriet i områder ved Sjælland og Møn, der bliver indført beskyttelse af flere rev i udvalgte Natura 2000-områder, der prioriteres øgede midler til vandløbsrestaurering, kontrollen af det kystnære lyst- og fritidsfiskeri fordobles i en periode, og der kommer nye regler ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor til gavn for lystfiskeriet efter havørred.
Fødevareministeriet vil fortsætte med at kigge på muligheder for at forbedre lystfiskeriet i Danmark.

Mediestorm efter bøde til Kommunen
27. februar 2015
Da TØS offentliggjorde afgørelsen på Holbæk Kommunes ulovlige oprensning af Tuse Å, blev vi kimet ned af medierne, der ønskede at dække historien. Både i radioen, DR P4, i fjernsynet på TV2 Øst, og i avisen Nordvestnyt, Sportsfiskeren, og på den netbaserede miljødebatør, Kjeld Hansens hjemmeside, gylle.dk, valgte medierne at bringe sagen til torvs. Vi bringer her et lille udpluk:
TV2 Øst: http://www.tveast.dk/artikler/20000-kroner-i-boede-til-holbaek-kommune-rense-aa
Gylle.dk: http://gylle.dk/kommune-straffet-for-haervaerk-mod-vigtigt-oerredvandloeb/
Også Nordvestnyt fik fært af historien, og bragte en lang artikel på side 2!
I TØS er vi naturligvis glade for den store opbakning, om end det er sket på en meget kedelig baggrund.

TØS freder laks fanget i Tuse Å
22. februar 2015
Vi fangede fire laks i Tuse Å under elektrofiskeri efter moderfisk i november måned. Vi fangede yderligere én i Elverdamsåen. Alle laks var mellem 52-74 cm lange, og både hanner og hunner.
TØS vil gerne støtte op om bevarelsen af den danske laksebestand, og derfor har Arbejdsgruppen besluttet at totalfrede laks fanget i Tuse Å.
Derfor skal alle laks (!!!!) genudsættes i så levedygtig stand som overhovedet muligt, hvis du er så heldig at fange én af disse fine fisk i Tuse Å.

På Fyn klipper de ørreder!
4. februar 2015
På Fyns Laksefisk er Linda Bollerup og hendes ”slæng” af elever på Produktionsskolen, Elsesminde, godt i gang med det store projekt at klippe fedtfinner på de fisk, der skal sættes ud i Isefjorden til april. Klipperiet (!!!) af de små ørreder, sker på baggrund af den undersøgelse, DTU Aqua iværksatte sidste år for at undersøge, i hvor høj grad mundingsudsætningerne bidrager til fangsterne af ørreder i Isefjorden. Forsøget løber i en årrække, og kan følges dels her på siden, hvor vi følger op på det, og dels på DTU Aqua’s hjemmeside, www.fiskepleje.dk/Raadgivning/vejledninger/isefjorden.
Der skal klippes fedtfinner på i alt 96.800 små ørreder, og Linda fortæller, de snart har klippet halvdelen.
Det er omfattende at klippe fedtfinner af så mange fisk, men det er en god opgave at lave sammen med vores elever på værkstedet, fortæller hun til folkene fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der sammen med Odsherreds Sportsfiskerforening varetager udsætningerne i Isefjorden.
Der bliver klippet fedtfinne af fisk, der oprindeligt stammer fra Tuse å og Elverdams å.
De ubefrugtede æg, og sæden fra moderfiskene blev fanget på elektrofiskeri i Tuse Å og Elverdamsåen i november-december 2013, og kom til Fyns Laksefisk i december 2013, hvor befrugtningen fandt sted. Afkommet fra denne ”guddommelige” handling, altså ørredsmolt skal sættes ud i vandløb med tilløb til Isefjorden i april 2015.

Holbæk Kommune dømt i sag om ulovlig oprensning
2. februar 2015
Det er næsten tre år siden, Holbæk Kommune ødelagde én af de bedste strækninger i Tuse Å. På initiativ fra Holbæk Kommunes udvalgsformand for Teknik og Miljø, blev en 200 meter lang strækning oprenset med gravemaskine og den fine strømrende med stenet bund og frisk strøm, blev gravet mere end dobbelt så bred. Materialerne blev lagt på bredden og et levende vandløb blev herved reduceret til en slammet afvandingskanal uden levesteder for smådyr og fisk. Strækningen var, ifølge regulativet, ellers vedligeholdelsesfri og ifølge opmålinger var bundkvoten på ingen måde overskredet.
Vi meldte øjeblikkelig Holbæk Kommune til Midt- og Vestsjællands Politi for overtrædelse af både naturbeskyttelses- og vandløbsloven.
Politianmeldelsen fik stor bevågenhed fra mediernes side, og blandt andet blev udvalgsformanden stillet til regnskab for den noget kvikke beslutning i TV2 Øst ad flere omgange.
Danmarks Sportsfiskerforbund fulgte også sagen med stor interesse, og bragte historien i foråret 2012, og debattør, Kjeld Hansen, der står bag stribevis af bøger, skrev om sagen i bogen ”Bondefanget”.
Politianmeldelsen rejste nemlig en række principielle spørgsmål blandt andet i forhold til embedsmisbrug, og ansvarlighed fra vandløbsmyndigheden. Under normale omstændigheder er det jo kommunen, der fører tilsyn med, at vandløbs- og naturbeskyttelsesloven overholdes.
I dette tilfælde, var det jo netop Holbæk Kommune, der havde overtrådt loven.
Sagen blev derfor håndteret af afdelingen for særlove i Midt- og Vestsjællands Politi, som efterfølgende gik i gang med at afhøre alle implicerede parter, lige fra Holbæk Kommunes borgmester, til udvalgsformand og hele embeds-værket.
Siden fulgte en årelang henlæggelse af sagen hos Midt- og Vestsjællands Politi. Det førte blandt andet til, at Holbæk Kommunes borgmester, på et møde med blandt andet vi, Danmarks Naturfredningsforening og Å-lauget i foråret 2014, klart erkendte kommunen skyldig i ulovligheden og ønskede sagen afsluttet hurtigst muligt. Dette skete dog først i slutningen af 2014, altså næsten tre år efter den ulovlige oprensning, idet Holbæk Kommune blev dømt i sagen.
Holbæk Kommune skulle genoprette strækningen til de miljøforhold, der var til stede, før den ulovlige oprensning, og derudover fik Holbæk Kommune en bøde på 20.000.- kr. Direktøren for teknik og miljø-området i Holbæk Kommune, der naturligvis skulle have stoppet den politiske beslutning, er ikke længere ansat i Holbæk Kommune.
Vi har foreslået Holbæk Kommune, at naturgenopretningen af strækningen sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Ålaug og Holbæk Kommune således, at strækningen reetableres til alles tilfredshed og med en langsigtet løsning for øje. Dette har Holbæk Kommune tilsluttet sig.