Nyheder 2012

Nyheder 2012

Bøde til Gylleforurener
28. november 2012
I foråret blev Øvre Elverdamså totalt udslettet, da et gylleudslip fra en gylleledning under åen sprang læk. Flere tusinde ørreder døde ved lejligheden. TØS blev ringet op af adskillige naboer, der ikke lagde fingre imellem overfor den landmand, der ifølge naboerne ikke helt levede op til begrebet bæredygtigt landbrug. Vi kunne ved besigtigelse af strækningen konstatere, at samme landmand yderligere havde fjernet sten fra vandløbet og lagt disse på banketten, hvor de jo ikke bidrager til den fysiske variation i vandløbet. Lejre og Holbæk Kommune blev straks kontaktet, også om denne sag.
Ifølge Holbæk Kommune er gylleledningen nu ved at blive reetableret, og denne gang i forsvarlig stand, forlyder det.
Landmanden er sluppet med en bøde på en snes tusind kroner.

Skarven igen i fremgang
15. oktober 2012
Tilbagegangen af den danske skarvbestand forsatte ikke i 2012. Danmark havde i år 27.109 par ynglende skarver, og det er 1.567 flere par end i 2011. Det fremgår af den årlige opgørelse over Danmarks ynglebestand af skarver fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
Bestanden af ynglende skarver lå i årene 1993-2006 forholdsvis stabilt på i gennemsnit 39.000 par, men flere forhold har tilsammen ført til en nedgang i ynglebestanden, herunder faldende udbud af føde, hårde vintre og beskydning i nogle af fuglenes overvintringsområder. Et yderligere forhold, der har medvirket til at nedbringe antallet af ynglende skarver, er Naturstyrelsens forvaltning af udvalgte kolonier af hensyn til fiskebestandene og fiskeriet.
Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen sidder i Skarvforvaltningsgruppen, der har til opgave at følge skarvforvaltningsplanens overordnede målsætning. Den skal blandt andet beskytte skarven som dansk ynglefugl og samtidig sikre at skarvens antal og udbredelse ikke forårsager uacceptable gener for fiskebestande og fiskeri.
Forvaltningsplanen har ikke til formål at bringe ynglebestanden af skarv i Danmark ned til et bestemt niveau. Planen tager i overensstemmelse med direktiverne udgangspunkt i, at problemer i forhold til fisk, fiskerier og andre interesser løses eller afhjælpes lokalt.
– Vi har sikret, at det er blevet lettere at få en bortskydningstilladelse, og vi arbejder på at sikre de danske fiskebestande mod skarven, fortæller Lars Brinch Thygesen og fortsætter:
– I de senere år har kolde isvintre medført, at skarverne søger ind til vandløbene for at finde føden. Vi har fået mange nedslående meldinger, når sportsfiskere har iagttaget, hvordan store flokke af skarver svømmer gennem danske vandløb, og æder voldsom af blandt andet stallinger, som nu er blevet totalfredet. Det fulde notat om den danske ynglebestand af skarver kan ses på:
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/tilbagegang-i-ynglende-skarver-ophoert/
Vi ser ofte skarver fiske i både Tuse Å og de omkringliggende vandløb, eksempelvis Elverdamsåen. De kan naturligvis gøre stor skade, og selv i de øvre dele af hovedløbet, ved Nybro og i tilløbene Regstrup Å, Kobbel Å og Kalvemose Å, er der set skarver på ”fiskeri”. Gudskelov kun enkelte fugle, men hver fugl kan jo udrette stor skade på bestanden af ørreder.

Lokale fisk til Isefjorden?
14. oktober 2012
Igennem mange år er flertallet af de knapt 105.000 stk. smolt til Isefjorden afkom fra moderfisk fanget i fynske vandløb. Den eneste undtagelse er de 23.500 stk. smolt, vi har sat ud i Tuse Å igennem mange år. Disse smolt er nemlig afkom af Tuse Å-fisk fanget hvert efterår i åen under elektrofiskeri.
Men vi vil gerne arbejde for, at kun lokale fisk skal udsættes i alle lokale vandløb med tilløb til Isefjorden.
Derfor har vi søgt DTU om lov til at elektrofiske tilstrækkeligt mange moderfisk i Tuse Å og Elverdamsåen således, at man kan opfylde udsætningsplanerne for Isefjorden alene med lokalt tilpasset afkom.
Tuse Å har en solid gydebestand, og tælling af gydegravninger i Elverdamsåen viser, at også dette mindre vandløb har en fin ørredbestand, der kan bidrage til at nå det ønskede antal moderfisk.
Vi skal derfor, hvis DTU godkender vores ansøgning om opfiskning af tilstrækkeligt mange moderfisk, levere en tilstrækkelig mængde æg, så hele Isefjorden kan dækkes.
Det betyder, vi skal elektrofiske mere end vi plejer. Derfor sender vi to af Arbejdsgruppens medlemmer på elektrofiske-kursus sidst i oktober, så vi dermed er fire til at elektrofiske i den kommende vinter.

”Bondefangeri”, chokerende læsning.
5. oktober 2012.
”Bondefangeri” er det seneste veldokumenterede skud i bøssen fra journalist, Kjeld Hansen. Bogen er som sine forgængere fra Kjeld (Det tabte Land, Der er et yndigt land mm.) meget veldokumenteret, og er en fornøjelse at fordybe sig i. Bogen er fra første side fængslende og chokerende læsning, og giver et indblik i, hvordan ”landet ligger” for det danske landbrug. Det politiske spil, pumpede eksport-tal, overforbrug, klagesange, sprøjtemania, etc. er desværre dagens orden for den tidligere, så stolte danske bonde, der i dag end ikke er herre i eget hus (landmændene skylder 450 mia. kroner, hvilket svarer til en halv samlet finanslov!!!!!).
Tuse Å’s Ørredsammenslutning er i den forbindelse glade for, og stolte over, at Holbæk Kommunes ulovlige oprensning ved Tuse-broerne, er nævnt i bogen.
Bogen er på 90 sider, og hver eneste én er spændende læsning.
Kjeld Hansen har igennem mange år været en vigtig debattør på miljøområdet, og har bidraget med seriøs indsigt i naturforvaltningen i Danmark. For dette utrættelige arbejde, har han senest i september måned modtaget Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris 2012. I begrundelsen for at give prisen skriver Bodil Pedersen Fonden: Kjeld Hansen er landets førende miljøskribent og måske mest kendt for bøgerne ”Det tabte land”, ”Det er et yndigt land” og ”Farvel til Grønlands natur”, hvori han har bidraget væsentligt til at skabe debat og interesse for naturforvaltning i Danmark og på Grønland. Bøgerne er uhyre velresearchede og dokumenterer det tab af natur og naturværdier, som har ramt Danmark og Grønland.”
TØS kan kun støtte op om valget af netop Kjeld Hansen til denne meget velfortjente pris, og vi havde den glæde, at være med til at fejre Kjeld Hansen ved prisoverrækkelsen på Zoologisk Museum i september måned, idet Kjeld havde inviteret formanden til at deltage.
På hjemmesiden www.baeredygtighed.dk kan man i øvrigt læse mere, og man kan købe bogen ”Bondefangeri”. Yderligere ligger der en fantastisk fin udsendelse ”fra en anden planet”, der nok er værd at se.

Havørrederne i Tuse Å skal “tælles”
1. oktober 2012
Hvor mange havørreder vandrer egentlig op i Tuse Å systemet for at gyde? Det er vi mange, som gerne vil vide – herunder Holbæk Kommune. Kommunen har bestilt Limno Consult til i samarbejde med TØS at prøve at finde ud af det, som en del af andre fiskeundersøgelser i bl.a. Tuse Å systemet. Det er meget vigtig viden, som skal bruges til at vurdere, om forvaltningen af opvækstområderne og fiskeriet giver de ønskede resultater. Da TØS sidst forsøgte at måle antallet for 10 år siden, kom vi frem til ca. 1000 stk. Men tallet var meget usikkert. Meget er sket siden, og nu skulle vi gerne få et troværdigt tal frem.

Måden målingen laves på, er ret enkel. Der el-fiskes et antal havørreder i efteråret, som mærkes ved at klippe spidsen af den ene bugfinne. De klippede fisk blander sig herefter i hele bestanden. Når TØS så el-fisker moderfisk i november, så tjækker vi antallet af mærkede fisk blandt de ikke mærkede. Her er f.eks. 1 ud af 10 en genfangst med klip. Det betyder så, at det antages, at den totale opgang er 10 gange større end det totale antal fangne havørreder til den tid. Hele undersøgelsen står og falder med, at vi kan fange og mærke tilstrækkeligt mange, hvilket vil sige mindst 100 stk. og at vi efterfølgende får tilstrækkeligt mange genfangster. Undersøgelsen er sat i gang med hjælpere fra TØS, og der blev el-fisket første gang sidst i september. Her lykkedes det at fange 51 havørreder, som alle blev målt, klippet og vurderet. Her var mange fisk omkring 50 – 60 cm med enkelte rigtigt store op til 82 cm. Vi er med endre ord halvvejs, hvorfor der må endnu en tur til for at mærke nogle flere.

Vi vender tilbage med mere nyt, efterhånden som undersøgelsen skrider frem.

Høring om randzoner
27. september 2012
Danmarks Sportsfiskerforbund deltog for nylig i faktahøringen på Christiansborg om vandplanerne. Arrangør var Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen med Miljøudvalget.
Budskabet fra indlægsholderne var klart, og forskerne var enige om, at de næste planer skal være mere målrettet lokalområderne. Vore fjorde er ikke er lige belastede, derfor skal der ikke anvendes ens virkemidler alle steder og i samme omfang.
Det blev præciseret af professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, at de 10 meter brede randzoner mindsker udvaskning af kvælstof, fosfor og pesticider.
Han fortalte, at der nødvendigvis ikke skal være ens bredde langs alle vandløb. Der er god mening i en større bredde mange steder, mens den 10 meter zone ikke har den ønskede effekt langs alle vandløb. Interesserede kan se de mange indlæg fra høringen på Folketingets tv her: www.ft.dk/webtv/video/20111/miu/H1.aspx?as=1
Biolog Bent Lauge Madsen leverede et flot indlæg om, hvordan vi får bedre og mere stabile vandløb. Der hersker stor uenighed blandt folketingspolitikerne, om der eksisterer tilstrækkelig viden på området til at handle og foretage en indsats for at forbedre vandmiljøet.
Torben Hansen (S) gav udtryk for at politikerne får stillet meget viden til rådighed. Han mener, der er et godt vidensgrundlag nu.
– Vi skal ikke hele tiden udskyde beslutningerne, fordi der kommer et nyt virkemiddel, som måske kan bruges om fem år. Så få vi aldrig truffet beslutninger” udtalte Torben Hansen efter høringen.
Mette Bock (LA) mente derimod, at høringen viste, at der er enorm usikkerhed om det faglige grundlag for brugen af generelle virkemidler som f.eks. randzoner. Vi handler i blinde mener hun:
-Det får alvorlige konsekvenser for dansk landbrug, danske arbejdspladser og dansk økonomi, udtalte hun.
På Folketingets hjemmeside er der oprettet et debatforum, hvor alle kan deltage i debatten i de næste to måneder.
-Jeg håber, rigtigt mange fiskeinteresserede vil bidrage, siger miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
Du kan se de mange indlæg og deltage i debatten via dette link:
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udvalget_for_foedevarer_landbrug_og_fiskeri/ElektroniskDebat.aspx
Ultimo november laver Miljøudvalget og Fødevareudvalget en ny, intern høring, efter at have læst bidragene i debatforum på hjemmesiden.

Her skal der være randzoner!
26. september 2012
Danmark er ligesom andre EU lande forpligtiget til at sikre et godt vandmiljø. Ved at oprette randzoner vil man reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider i grundvandet, og derved være med til at sikre vores gode drikkevand.
Samtidigt vil randzoner langs vandløb og søer skabe ny sammenhængende natur.
Derfor må landmænd efter 1. september hverken sprøjte, gøde eller dyrke jorden i en ti meter zone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzone.
Man beregner bredden af randzonen fra vandløbets eller søens øverste kant, den såkaldte kronekant (ligesom ved to meter bræmmer). Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn ned mod vandløbet eller søen til det flade terræn, der normalt kan jordbearbejdes.
Kan man ikke se en tydelig kronekant, er det overgangen mellem bevoksningen af vand- og sumpplanter og egentlig landplanter, der er randzonens start.
Randzonebredden er maksimalt ti meter, uanset om der er læhegn, vej eller plantedække i randzonen.
Hvis der allerede er to meter bræmmer langs et vandløb eller rundt om en sø, skal man altså kun udlægge otte meter randzone, så den totale bredde bliver ti meter.
De søer, som skal have en randzone rundt om sig, skal være minimum 100 m2. Randzoneloven omfatter de samme vandløb som vandløbsloven.
Man skal ikke udlægge randzoner i sin egen have, parker og skove på sin grund. Desuden er vandløb i udvalgte marskområder ikke omfattet af randzoneloven.
I randzonerne må man for eksempel gerne have vedvarende græs og sætte lovlige hegn op. Det betyder, at man må foretage den nødvendige jordbehandling for at etablere vedvarende græs, hvis der ikke allerede er græs på arealet. Arealerne i randzoner må ligeledes bruges til slæt.
Man må gerne høste de afgrøder, som var plantet i randzonerne inden den 1. september 2012. Når afgrøden er høstet, kan man etablere randzonen som et græsareal eller lade arealet henligge som udyrket.
Man må gerne lade dyr græsse i randzonerne. Afgræsningen skal understøtte formålet med randzonerne; nemlig at reducere udvaskning af næringsstoffer. Derfor skal afgræsningen være ekstensiv og have karakter af naturpleje. Det er vigtigt, at plantedækket i randzonen ikke ødelægges, så antallet af dyr skal tilpasses arealet.
Randzoneloven indeholder ingen særskilte bestemmelser i forhold til hegn.
Lovlige hegn i randzonen må således blive stående, ligesom man må sætte nye lovlige hegn op.
Landmænd kan søge kompensation for de randzonearealer, der er støtteberettigede under ”Enkeltbetaling”, og som fremgår af det vejledende kompensationskort.
Man kan søge kompensation for de randzoner, som man har på sin grund, når man råder over arealet og har ansvar for driften. For at få kompensation skal arealet være: Støtteberettiget under ”Enkeltbetaling” eller tilplantet med juletræer i kort omdrift. Det skal også være på det vejledende kompensationskort og omfattet af randzoneloven.
Veje, stier og 2 m-bræmmer kan man ikke søge kompensation for
Hvis man har veje og stier i randzonen, kan man ikke søge kompensation for disse, da de ikke er støtteberettigede under Enkeltbetaling. Undtaget herfra er såkaldte trampestier.
Hvis man allerede har 2 m-bræmmer omkring vandløb eller søer, skal man kun udlægge otte meter randzone, så den totale bredde udgør ti meter. 2 m-bræmmerne indgår altså i den samlede randzonebredde, men man kan kun få kompensation for de otte meter.
Arealer, der i 2011 var anmeldt som permanente græsarealer, giver i kompensation 1.200 kr./ha.
Kompensationen til andre Enkeltbetalings-arealer (EB-arealer) samt arealer med juletræer er 2.100 kr./ha.
Kompensationskortet er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen som en hjælp til landmænd, der skal etablere randzoner. Indtil udgangen af september måned er kortet alene vejledende og skal ajourføres via landmændenes korrektioner. Men derefter er det kun de randzoner, som er indtegnet på kortet, man kan søge kompensation til.
Loven om randzoner pålægger landmænd at etablere randzoner omkring alle åbne vandløb og søer over 100 m2 pr. 1. september 2012. Det krav er alle landmænd omfattet af.
Med loven er der imidlertid også givet mulighed for, at man som landmand kan opnå økonomisk kompensation for de randzoner, man skal etablere.
For at lette landmandens identifikation af, hvilke vandløb og søer han skal etablere randzoner omkring, og som man efterfølgende har mulighed for at søge kompensation for, har NaturErhvervstyrelsen offentliggjort et ”kompensationskort”, som stilles til rådighed.
Kortet vejleder landmændene om, hvor de skal etablere randzoner
Kompensationskortet bygger på flere kortkilder fra kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen, som er samkørt. På kortet er indtegnet, hvor man efter al sandsynlighed skal etablere randzoner på sine jorde. Det er meget vigtigt, at man selv gennemgår kortmaterialet og – med deres indgående kendskab til deres egne vandløb og søer – ser, om de indtegnede randzoner er korrekte.
Kortet skal være retvisende inden udgangen af september (udskudt til 1. november)
Ved udgangen af september skifter kompensationskortet status. Fra at være et kort, der angiver potentielle kompensationsberettigede arealer, bliver det bindende i forhold til, at man kun kan søge kompensation for de randzoner, der er indtegnet på kortet.
Man skal som hovedregel udlægge en randzone på ti meter omkring alle åbne vandløb og søer over 100 m2, når loven om randzoner træder i kraft 1. september 2012. Omfatter randzoner mere end fem procent af en bedrifts samlede areal, kan man søge om tilladelse til at reducere sin randzonebredde.

Se lov om randzoner her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143159&exp=1 og siden kom ikrafttagelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137429

Svært fiskeri trods fisk i åen
4. september 2012
Det er pokkers for tiden at være ørredfisker i de sjællandske vandløb. I alle åerne er der problemer med grødevæksten, og Tuse Å er ingen undtagelse. Der står mange havørreder i Tuse Å, men de er pokkers svære at få til at hugge, og det er pokkers svært at fiske i det hele taget. Grødevæksten har været massiv de seneste uger, og det varme vejr i august har begunstiget plantevæksten.
Vandstanden er ekstrem lav, så vi må nok væbne os med tålmodighed og blot vente på regn, før der kommer gang i fiskene igen.
Billedet er fra Tuse Å i torsdags, hvor formanden var et smut forbi ved Kirken.

Olieforurening koster 1,5 mio
31. august 2012
Regningen for at rydde op efter olieforureningen i Knabstrup lyder på cirka 1,5 millioner kroner, skriver dagbladet Nordvestnyt. -Beløbet dækker over udgifter til kommunens miljøvagt, betaling af vognmænd, der har kørt forurenet jord væk, betaling for, at jord skulle renses, og mange andre ting, fortæller Niels Hermansen, leder af Holbæk Kommunes afdeling for Natur, Miljø og Landskab til dagbladet Nordvestnyt.
Det var olietyve, der var årsag til forureningen, da de sluttede en ”haveslange” til den store rørledning mellem raffinaderiet i Kalundborg og København. Ved forureningen lækkede 7000 liter dieselolie til Knabstrup Enge. Øvre Tuse Å blev også berørt, men Beredskabsstyrelsen og Holbæk Kommune fik gudskelov begrænset olien, så den ikke driftede ned ad åen.
I de 1,5 millioner kroner er indsatsen fra Beredskabsstyrelsen, som i flere dage arbejdede i døgndrift i området, ikke indregnet.
Indtil nu har det været uklart, hvem der betaler den store regning, men det har ejerne af olieledningen, Danske Olieberedskabslagre (FDO) lovet at gøre. -Vi synes, det er urimeligt, hvis det er kommunen og miljømyndighederne, der skal bøde for det her. Så vi betaler, siger Svend West Hansen, direktør i FDO, til dagbladet Nordvestnyt.

Politiet færdige med afhøringer
16. august 2012
Tilbage i marts måned ”var vi hurtige – måske også rigeligt hurtige – til at handle…..” konstaterede udvalgsformand, John Harpøth (DF), da han og direktør, Anders Asmind fra Holbæk Kommune tog beslutning om at foretage en klar ulovlig oprensning af Tuse Å mellem Tuse-broerne.
Oprensningen blev øjeblikkeligt meldt til Midt- og Vestsjællands Politi, der siden har foretaget afhøringer af adskillige implicerede parter, blandt andet de to foretagsomme ledere i Holbæk Kommune.
Også TØS’ formand var til en to timer lang afhøring i sagen, der i den grad fik medierne op af stolen og skabte stor forargelse i miljø-kredse, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening.
Ifølge Politiet blev der truffet en klar ulovlig beslutning, og sagen er nu sendt videre til juristerne for at afgøre, om der skal rejses sigtelse i sagen.
Skulle man beslutte sig for, at rejse sigtelse vil der sandsynligvis både blive tale om overtrædelse af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og forvaltningsloven.

Projekt våde enge godkendt
27. juli 2012.
Holbæk Kommune har nu givet tilladelse til ”projekt våde enge” i de nedre dele af Tuse Å.
Projektet løb ind i vanskeligheder, da det viste sig, at projektet indeholdt en spunsvæg med vanskelige passage-muligheder for fisk.
Det blev påpeget af Tuse Å’s Ørredsammenslutning.
Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening støttede op om TØS’ betænkelighed. Det fik Holbæk Kommune til at revidere projektet i samarbejde med Rambøll. Derfor bliver spunsvæggen nu sænket, hvilket vil give en passage på 75 cm under almindelig vandstand frem for kun 25 cm.
Desuden vil sluseportene blive sidehængslede frem for nu, hvor de hænger, hvilket givet vil gøre passagen betydeligt nemmere.
TØS havde også bedt om, at der blev udlagt adskillige tons flere sten på den ny-gravede strækning. Dette miljørigtige tiltag var Holbæk Kommune meget interesserede i, da dette ville sikre, at Holbæk Kommunes fremtidige forpligtelser på strækningen ville blive løst.
Det var der dog ikke lydhørhed overfor i Rambøll, og vi står nu i en situation, hvor TØS, DSF og DN kun har mulighed for at klage til Naturklagenævnet, hvis vi skal have bragt strækningen op på et acceptabelt niveau.
Vi har fået Holbæk Kommunes ord for, at man vil arbejde for på sigt, at smide flere sten i vandet, således at strækningen kan leve op til vandplanerne.
Du kan læse om projektet ved at følge linket her.

Olietyve skyld i forurening
22. juli 2012.
Tirsdag morgen, den 17. juli blev TØS ringet op af Ritzau, da man havde fået oplysninger om, at den store olie-pipeline fra Kalundborg til København var sprunget læk ved Knabstrup Enge.
Der skulle ifølge Ritzau strømme olie ud i et moseområde, med forbindelse til ”et eller andet vandløb” i nærheden!
Det kunne ikke være andet end øvre Tuse Å, og vi ved godt i TØS, hvor stor den pipeline er…..!!!!

Vi tog naturligvis straks af sted.
 Ude på Å-stedet var hele det sjællanske beredsskab stablet på benene. Beredskabsstyrelsen holdt med adskillige vogne, Holbæk Kommune var repræsenteret af miljøvagt og flere kommunale embedsmænd, og ikke mindst politiet var mødt talstærkt op (til stor undren i øvrigt).

Derudover var pressen ved at indfinde sig, og her taler vi om den samlede danske verdenspresse. TV2 news (med bl.a. helikopter), TV2-Nyheder og TV2east var til stede, foruden DR, Update, Polfoto og naturligvis Nordvestnyt.
Hold da op, og vi troede, vi skulle ud til en lokal olieforurening?
Det var det naturligvis også, og Beredskabet var i gang med at skimme olie via to olieskimmere, der samlede olie op fra åen.
Flydespærringer sørgede for at holde olien i åen og de våde enge.
Meget effektivt, og til fantastisk stor ros.
Det var rigtig rart at se, at Beredskabet fungerede perfekt, og med stor iver fik fjernet olie fra åen.
Politiet havde afspærret området, hvor selve lækagen var, for hurtigt forlød det via rygter fra pressen, at det var olie-tyve, der havde forårsaget lækagen.
Der var med andre ord, gået noget galt under et simpelt tyveri af olie fra den store olieledning.

TØS blev inddraget af pressen, og vi var i samtlige nyhedsmedier dagen igennem.
Se link:
www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/17/153042.htm
Det viste sig gudskelov, at allerede få timer efter lækagen, havde Beredskabet fået stoppet olien under færen ned ad åen, og gudskelov er ikke meget olie sluppet nedstrøms for Knabstrup Enge, der har suget olien til sig som en svamp suger badevand.
Derfor kunne vi allerede tirsdag eftermiddag ånde lettede op.
Forureningen var begrænset, og ingen døde ørreder var blevet fundet, da vi i løbet af eftermiddagen undersøgte strækninger længere nedstrøms.
Se link:
nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51909980:sportsfiskere-ørreder-overlever-olielæk.html og www.nordvestnyt.dk/artikel/164356:Indland–Sportsfiskere–Oerreder-overlever-olielaek
At nyheden fik stor mediebevågenhed, vidner flere artikler om i den jyske dækning af sagen. Blandt andet både i Viborg Folkeblad og i Skjern ditto.
Se link:
viborg-folkeblad.dk/indland/fugtig-sommer-bremser-forurening-efter-olieudslip
Oprydningsarbejdet ved Knabstrup Enge fortsætter sikkert lang tid endnu, men netop de våde enge har reddet åen og de mange smådyr, fisk og fugle.
De våde enge er ikke blot gode til at fjerne kvælstof, de er også gode buffere, når der sker en ulykke som denne.
I alt regner Beredskabsstyrelsen med, der er løbet ca. 10.000 liter olie ud i naturen fra denne meningsløse ugerning.

Spunsvæg i Tuse Å
24. juni 2012
Efter flere års ventetid, er det storstilede vådgøringsprojekt i Tuse-Mårsø enge nu sendt i høring. Rambøll har stået for detailplanlægningen for Naturerhvervsstyrelsen og Holbæk Kommune har sagsbehandlet projektet, der er en del af gennemførelsen af ”miljø-milliarden”. Vådgøringsprojektet skulle fjerne adskillige tons kvælstof via oversvømmede marker og en nygravet genslynget Tuse Å. Lutter positive tiltag for et bedre miljø i åen og i Holbæk Fjord, som modtager det kvælstofholdige vand fra oplandet.
Desværre har myndighederne, bl.a. Holbæk Kommune i sin iver efter at fjerne kvælstof, projekteret en opstemning af Tuse Å umiddelbart inden udløbet i fjorden. Det har fået både Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund til at komme med skarpe indsigelser i forhold til projektet. Blandt andet skriver både TØS og DSF i deres indsigelser, at man ikke kan gå ind for en løsning, der i den grad forringer miljøforholdene i det højt målsatte laksefiskevand.
En opstemning af Tuse Å umiddelbart inden udløbet vil både forringe den frie passage af fisk og det vil forringe den dynamik, flod og ebbe giver åen.
TØS er bl.a. bange for, spunsvæggen vil opstuve grøde ved manglende vedligeholdelse og gøre det impassabelt for fisk at passere.
Du kan læse mere om projektet ved at følge linket her, og du kan læse TØS’s svar til Holbæk Kommune her.

Øvre Elverdamså udslettet af gylleforurening
2. maj 2012
Bestanden af fisk og vandinsekter i den øvre Elverdamså er udslettet som følge af en gylleforurening, der ramte åen den 10. april.
Forureningen skete, da en landmands gylleledning under det højt målsatte gyde- og opdrætsvandløb for laksefisk sprang læk.
Elverdamsåen er ét af de få sjællandske vandløb, der har en god og sund ørredbestand, og bestanden har i årevis kunnet reproducere sig uden behov for yderligere udsætninger.

Netop på den strækning, hvor gylleudslippet fandt sted, har Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) set adskillige gydebanker, hvor ørreder i denne vinter har gydt deres æg.
Disse æg er formentlig gået til.
Foruden æggene er også de vilde ørreder gået tabt på en 2-3 km lang strækning, viser Holbæk og Lejre Kommunes foreløbige undersøgelser.
Gylleudslippet skete på det værst tænkelige tidspunkt, netop som TØS i samarbejde med Odsherreds Sportsfiskerforening har sat 16.000 stk. smolt ud i begyndelsen af april. Udsætningen sker for at opfylde udsætningsplanerne for Isefjorden, hvor de mange fisk skal komme lystfiskerne til glæde.
Udsætningen betales af Fisketegnsmidlerne og beløber sig til knapt 70.000.- kr.

TØS har rettet henvendelse til Lejre og Holbæk Kommune for at undersøge denne forurening til bunds, idet TØS er chokerede over, at landmanden har haft en gylleledning under et højt målsat ørredvandløb og vil derfor på det kraftigste anmode om, at landmanden ikke får tilladelse til at pumpe gylle gennem denne ledning i fremtiden.
TØS mener ikke, det giver mening, at samfundet investerer millioner af kroner på rensningsanlæg, miljøvenlig vedligeholdelse og restaureringsprojekter for at forøge naturværdier og livskvalitet for både planter, dyr og befolkningen, for blot at se det hele spoleret ved en enkelt landmands behov for at pumpe gylle fra et sted til et andet.
I den forbindelse vil TØS naturligvis kigge på et eventuelt erstatningskrav i forbindelse med de naturværdier, der er gået tabt.

 

 

Ringen sluttet.
4. april 2012.
Det var en rigtig festdag, da 23.500 stk. smolt blev sat ud i Tuse Å.
Begivenheden havde trukket mellem 40-50 tilskuere til og de fik alle valuta for de 90.000 kr. fisketegnet har dækket til udsætning af de små ørreder.
Alt imens fiskene rutchede gennem rørene ned i åen, var havørnen lige forbi for at kigge på ”menuen”.
De små ørreder er afkom af Tuse Å-ørreder fanget under elektrofiskeri i efteråret 2010.
Netop i efteråret 2010, var det lidt vanskeligt at fange moderfisk, da vandstanden pludselig steg voldsomt lige inden, og tvang os i bi-åerne.
Derfor var det ekstra glædeligt, at ringen sluttede med udsætning af en god portion Tuse-fisk, som oven i købet slap med skrækken på Fyns Laksefisk, da halvdelen af hele produktionen døde henover en weekend sidste år.
Det gik gudskelov ikke ud over Tuse-fiskene, men var naturligvis katastrofalt i det hele taget.
Festligt var det under udsætningen i åen, da TV2 Øst’ fotograf gik i vandet for at få de bedste billeder af de små puds (altså ørrederne).
Indslaget på TV2 Øst blev vist i Nyhederne klokken 19.30, og kan genses ved at klikke på linket nederst.
Også Nordvestnyt var til stede, og lavede en fin billedserie, der også kan nærlæses ved at følge linket nederst.

TV2 Øst: http://www.tv2east.dk/artikler/24000-havoerreder-blev-i-dag-sat-ud-i-tuse-aa
Nordvestnyt: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/151942:Holbaek–104-000-oerreder-haeldes-ud-i-aaerne

23.500 ørreder sættes ud i Tuse Å.
31. marts 2012.
På tirsdag den 3. april klokken ca. 12.30, sætter Tuse Å’s Ørredsammenslutning 23.500 stk. ørreder ud ved Tuse-broerne til en værdi af 90.000.- kr.
Udsætningen er en festdag for Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), idet de små blanke ørreder, endnu engang er afkom af moderfisk fanget i Tuse Å i efteråret 2010.
TØS kan derfor i en lang ubrudt årrække glæde sig over, at de gener, der igennem mange ørred-generationer er tilpasset Tuse Å-systemet, endnu engang bliver videreført.
De små 15-20 cm lange blanke ørreder er blevet opdrættet på Fyns Laksefisk i Odense, hvor de, som vanlig, har haft en yderst stor overlevelse.
De små ørreder blev lagt i klækkeriet på Fyn som øjenæg i efteråret 2010.
De små ørreder sættes ud ved Tuse-broerne, således at de kan blive præget af Tuse Å inden de vandrer ud i Holbæk Fjord for at æde sig store og frygtindgydende……!!!
Prægningen skal sikre, at ørrederne vender tilbage til Tuse Å, når de om nogle år bliver kønsmodne og vandrer op i åen for at gyde.
Udsætningen i Tuse Å er en del af den samlede udsætning til Isefjorden.
Ifølge udsætningsplanerne, der er udarbejdet af DTU Aqua i Silkeborg, skal der udsættes mere end 100.000 stk. ørreder i mundingerne af vandløb til Isefjorden.
Den samlede udsætning bliver betalt af Fisketegnsmidlerne og beløber sig til over 400.000.- kr.
Skulle du få lyst til at være med til at sætte de små ørreder ud, skal du møde op ved Tuse-broerne (Tuse Kirke) klokken 12.30 på tirsdag, den 3. april.

Holbæk Kommune indrømmer…..?

22. marts 2012.

Følg med i den seneste udvikling i sagen om oprensningen af strækningen mellem Tuse-broerne. En sag, der efter alt at dømme kommer til at koste skatteyderne op imod en kvart million kroner, fordi John Harpøth tog ”en formandsbeslutning”.
Link: http://www.tv2east.dk/udsendelser/2012-03-20#
Link: http://www.tv2east.dk/artikler/stadig-ballade-om-tuse-aa
Link: http://www.tv2east.dk/artikler/tuse-aa-restaureres-efter-oprensning

TØS går til Borgmester, Søren Kjærgaard (V)
15. marts 2012
Tuse Å’s Ørredsammenslutning vil ikke på nogen måde acceptere den håndtering, der er foregået i Tuse Å i sidste uge, hvor en politisk valgt udvalgsformand, John Harpøth (DF) har taget en ulovlig beslutning.
Beslutningen blev derefter sendt videre ned i systemet af Direktør, Anders Asmind, der i vores øjne sidder med et meget stort ansvar for denne fadæse, idet man må forvente, at en embedsmand i den stilling, bør kende lov og ret.
Derfor er vi gået til Borgmesteren for at få opklaret, hvordan det kunne gå til, idet vi forlanger strækningen reetableret.
Læs det fulde brev til Borgmesteren her.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning i TV2 Øst
15. marts 2012.
Den kommunale oprensning, der fandt sted den 5. marts imod regulativet, og dermed ganske ulovlige regulering af et §3 beskyttet vandløb, fik adskillige medier til at fare i blækhuset. Både Nordvestnyt, der har dækket sagen over flere dage, fik interesse for den skandaløse håndtering, og TV2 Øst gik også ind i sagen med et indslag i Nyhederne.
Se indslaget her: http://www.tv2east.dk/

Holbæk Kommune anklaget for ulovlig oprensning af Tuse Å.
15. marts 2012.
Først ringede vores kassér, Poul Johansen og fortalte, der skete noget grimt i Tuse Å. Dernæst ringede bestyrelsesmedlem, Jan Bonnichsen, og snart fulgte flere medlemmer, der også havde set noget ”ikke særlig godt” i Tuse Å ved Tuse-broerne.
Formanden kørte naturligvis øjeblikkeligt derud, og kunne ikke tro sine egne øjne.
Den bedste strækning af Tuse Å, netop mellem den gamle fredede bro og den helt nye bro, var åen ikke til at kende igen.
Den lignede Tuse Å fra engang i tresserne.
Gravet i hele profilet, -ja endog mere endnu.
Tommy Ohlhoff, der er lodsejer ved mellem broerne ved Tuse Kirke, blev naturligvis hurtigt kontaktet, og det viste sig, at Holbæk Kommune havde været ude med den store gravemaskine, mens Tommy havde været på arbejde.
Uden varsel, og uden forudgående mulighed for at klage, havde Holbæk Kommune gravet 6-7 meter af brinkfødderne, og omdannet det fantastiske stræk til en bred langsomt-flydende flod.
Tommy Ohlhoff ringede derefter øjeblikkeligt til Midt- og Vestsjællands Politi, for at anmelde Holbæk Kommune for brud på den private ejendomsret.
Strækningen, der i alt er 300 meter lang, er vedligeholdelsesfri ifølge regulativet.
I 20 år har åen stort set passet sig selv på netop denne strækning, til stor glæde for naturelskere, lystfiskere og en naturlig ørredbestand, der har haft glæde af den store variation på strækningen med dybe høller og stryg.
Oprensningen af strækningen er blandt andet gået ud over et antal gydebanker, hvor ørrederne i denne vinter har gydt som de plejer. Ørredæggene blev gravet op sammen med grus og sten.
Formanden for Holbæk Kommunes klima- og Miljøudvalg, John Harpøth (DF) fortæller til Nordvestnyt, at han tog beslutningen om oprensningen af politiske årsager.
Beslutningen om at foretage denne oprensning af Tuse Å blev truffet som en formandsbeslutning, uden forudgående behandling i Klima- og Miljøudvalget, fortæller han videre til avisen.
Ifølge chefen for Teknik og miljøafdelingen, Jeppe Søndergaard, blev beslutningen taget for at finde ud af, om det hjælper på afvandingen.
I årevis er der foretaget opmåling af vandløbet, netop på den pågældende strækning, og der er ikke afvandingsmæssige problemer, mener vi. Det er tværtimod den gamle fredede bro, der stuver vandet og landbrugsarealer, der har sat sig.
Tuse Å’s Ørredsammenslutning er bestyrtede over håndteringen af vandløbet, hvor vi årligt sætter fisk ud for 90.000.- kr. i form af smolt til Isefjorden.
Mundingsudsætningen, der følger udsætningsplanerne for Isefjorden, finder sted præcis på den oprensede strækning.
Vi har også meldt Holbæk Kommune til politiet for brud på vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
Danmarks Sportsfiskerforbund er naturligvis også gået ind i sagen, og har stillet Kommunen til regnskab for sine handlinger.
I sidste ende er det en principiel sag, der bør belyses til fulde. Blandt andet ud fra den betragtning, at når en kommune ikke overholder vandløbs- og naturbeskyttelsesloven, så er der reelt kun få muligheder for at klage, da kommunerne er eneste tilsynsførende myndighed.

Guidet tur 11. marts
26. februar 2012.
TØS inviterer igen i år, primært nye (eller nyere) medlemmer til guidede ture med en erfaren TØS-fisker.
Den første i år afholdes på søndag den 11. marts klokken 10.00.
Der er et meget begrænset deltager-antal, og man tilmelder sig hos Poul Johansen, vores kassér.
Det er naturligvis gratis, og det er Poul, der vil guide medlemmerne under dagens fiskeri.
Poul kender de gode steder, han kender fiskeriet på denne årstid og ikke så få havørreder er faldet for Poul’s fristende agn.
Det er tredje år, denne ekstra service for medlemmerne kører, og der er faktisk fanget havørreder på næsten alle de guidede ture igennem de tre år.
Tilmelding skal finde sted ved at ringe til Poul Johansen på telefon: 2266 8864.

Miljø og Vandpleje ”på gaden” nu!
25. februar 2012.
Danmarks Sportsfiskerforbunds udmærkede tidsskrift, Miljø og Vandpleje er på gaden nu.
Denne gang handler det om klimaforandringerne og de udfordringer, vi står overfor i forbindelse med kraftigere regnskyl, længere tørke og højere temperaturer.
Det er spændende læsning.
Klik på linket og du kan downloade hele dette nummer (der er nummer 36 i rækken).
Link: http://www.sportsfiskeren.dk/pdf/miljoe-vandpleje-36

Bro med ørredsti
15. februar 2012
Det er faktisk en gammel nyhed, men i denne kolde tid, er der grund til sætte fokus på de små lyse indslag i hverdagen. Det er den restaurerede sluse, hvor et nyt betondæk med gelænder sørger for den offentlige passage ad Isefjords-stien. Hele vejen fra Holbæk til Mårsø kan man cykle, løbe eller gå ad en fin sti og dermed også krydse Tuse Å ved udmundingen.
10Som en lille fin detalje, er der markeret en ”ørredsti” henover broen. Markeringen er placeret just over én af to kattelemme, hvor havørreder kan passere selv ved små vandføringer.
I Arbejdsgruppen kan vi kun anbefale vores medlemmer at gå en tur i området. Der er vældig smukt for tiden. Det er også højsæson lige nu for overspringere og grønlændere på netop dette stræk ved Slusen, så tag endelig fiskestangen med også.

Gylle-alarm
11. februar 2012.
I denne kolde tid er jorden bundfrosset mere end en fod nede. Det kan give alvorlige konsekvenser, da landmændene for tiden kører gylle på markerne. Det er paradoksalt lovligt, hvis blot landmanden ikke gør det, hvor det er til fare for søer og vandløb (hedder det i lovteksten).
Ved tøbrud, eller regnskyl, er der stor fare for, at gyllen ikke er ”sunket i jorden”, men blot ligger i de øverste jordlag med risiko for, at gyllen løber til søer og vandløb.
Vi håber naturligvis, de enkelte landmænd i oplandet til vandløb, er særligt opmærksomme for tiden.
Skulle katastrofen ske, beder vi naturligvis om, at man reagerer hurtigst muligt.
TØS-medlemmer bedes også være opmærksomme, og skulle det ske, at Tuse Å eller opland kan forurenes af løs-sluppen gylle, bedes du ringe til alarmcentralen på nummer 112 eller til formanden for TØS, Rune Hylby på nummer 2536 4280.

Øjne i fare
10. februar 2012.
I forbindelse med den strenge kulde og frostgrader i det hele taget, er ørredernes øjne meget sårbare. Sagen er den, at når fiskene kommer på land for at blive afkroget, risikerer de at få øjenskader, da den tynde hinde af vand på øjnene hurtigt fryser til.
Sker det, er der stor risiko for, fisken bliver blind.
Man skal derfor, når man fanger en ørred i frostvejr, lade være med at tage den op af vandet, når den skal afkroges. Sørg under alle omstændigheder for, at hovedet er under vandet, eller læg en våd klud over øjnene, når den skal afkroges.

Medlemsnyt erstatter Nyhedsbrevene.
7. februar 2012.
Ét af TØS’ nye tiltag i år bliver udsendelse af Medlemsnyt.
Dette ”medlemsblad” erstatter de gamle Nyhedsbreve og vil blive udsendt i en lind strøm via mail, og kun via mail.
Vi har en forventning om, at der udsendes et medlemsnyt eller to om måneden.
Design og layout vil ikke ændre sig radikalt i forhold til de gamle Nyhedsbreve.
Navneskiftet er til gengæld et klart signal til jer, medlemmer, at der er visse informationer, som er forbeholdt medlemmer. Det drejer sig bl.a. om visse fangster, garn-kampagner etc. Det vil give jer større indsigt i, hvad der foregår på miljøområdet, og forhåbentlig give jer både flere fisk, og flere oplevelser.
Medlemsnyt vil blive sendt til de medlemmer, der har noteret deres mail-adresse på girokortet ved indmeldelse. Skulle du have glemt dette, kan du sende en mail til hylby@mail.dk , så sørger jeg for resten.

Registrering af gydeaktiviteten
2. februar 2012.
Som en fast tilbagevendende begivenhed i en lang række vandløbssystemer med udløb i Isefjorden og Roskilde Fjord, er TØS i fuld gang med at registrere gydeaktiviteten.
Helligrenden med udløb i Roskilde Fjord er blevet talt i weekenden.
Det lille gyde- og opvækstvandløb har sit udløb under HolbækMotorvejen, og løber kækt igennem skoven ved Lindenborg Kro.
I det lille vandløb blev der talt ikke mindre end 61 gydegravninger. Heraf var 43 gravninger estimeret til at stamme fra havørreder. Sidste år blev der talt 67 gravninger, hvilket var en fordobling i forhold til året før.
Dette års niveau er dermed på højde med rekordåret sidste år, og det giver løfter om en fortsat god udvikling for det lille vandløb.