Nyheder 2009

Nyheder 2009

Møllerenden ”opklaret”
Den lidt mærkelige forurening, der ramte Møllerenden i november måned, skulle nu være opklaret. Anne Sofie Olsen fra Holbæk Kommune har forfulgt sporet af skum i Møllerendens mange forgreninger af rørledninger. Ifølge Anne Sofie stammer skummet fra ophobede næringsstoffer (humus) fra Møllerendens udspring i Torbenfeldt Sø.
Anne Sofie mener ikke, det er skadeligt for fiskene i Møllerenden.

Diesel i Svinninge Å
Fredag den 27. november omkring kl. 8.00 opdagede en lokal beboer i Svinninge, at der var omfattende oliefilm på Svinninge Å.
Der lugtede fælt af diesel, fortalte beboeren.
Alarmcentralen og Holbæk Kommune blev derefter øjeblikkeligt kontaktet og Kommunens beredskab, Rambøll blev tilkaldt.
Der blev i løbet af formiddagen lagt flydespærringer ud flere steder, imens beredskabet søgte efter synderen.
Dieselolien viste sig at komme fra en landmand/maskinstation i Marke.
De omfattende mængder diesel havnede i Svinninge Å via drænrør, hvorfor det også var svært for landmanden at løbe fra ansvaret. Han mente dog, ifølge Holbæk Kommune, at han var offer for hærværk!
Historien gentog sig desværre allerede onsdagen efter, hvor samme beboer igen var ved åen for blot at kigge, om forureningen var ophørt. Det modsatte var desværre tilfældet, idet der igen var oliefilm på overfladen. Beboeren ringede igen øjeblikkeligt til Alarmcentralen, der igen måtte afsted. Umiddelbart mener man ikke i Holbæk Kommune, at den omfattende forurening, vil have nogen dødelig effekt på fiskebestanden i Svinninge Å. Vandføringen var stor, og dermed også fortyndingen af dieselolien.

Skumsprøjt i Møllerenden
Endnu engang er Kobbel Å ramt af en ”mystisk” forurening. Denne gang drejer det sig om det lille, og i øvrigt nyligt restaurerede tilløb, Møllerenden. Skumklatter i varierende størrelse skyller ud af det rør, hvor åen på de sidste 400 meter, løber frit inden sammenløbet med Kobbel Å i Tuse Å-systemet.
Den omfattende mængde skum, som lå i store puder og helt dækkede overfladen sine steder, blev opdaget af biolog, Peter Weber Henriksen fra Limno Consult.
I det lille, men meget produktive tilløb er gydningen i fuld gang, og vi frygtede for dels fiskene i åen, og dels de æg, der er blevet lagt i bunden.
Holbæk Kommune begyndte at lede efter årsagen til den store mængde skum.
Kommunen rettede derfor henvendelse til Forsyningen i Mørkøv By, der mente, at det kunne være en forstoppelse i en regnvandsledning, der således løb over. Det overskydende vand havnede derfor i Møllerenden og ikke i rensningsanlægget.
I skrivende stund, er det Holbæk Kommunes bedste bud på en årsag til det omfattende skumsprøjt i Møllerenden. Vi følger naturligvis op på forureningen, idet vi har bedt om en skriftlig redegørelse fra Holbæk Kommune, når denne foreligger.

Samarbejde om kontrol-indsats
Fiskeri-inspektoratet i Roskilde vil i fremtiden styrke samarbejdet med de kommunale å-mænd om kontrolindsatsen i de vestsjællandske søer og åer.
Årsagen til det udvidede samarbejde skal ses i lyset af odderens trange kår, idet der stadig fiskes ivrigt med ruser uden stoprist i bl.a. Åmose Å/Hallebyåen, hvor der menes at være en lille odderbestand.
Opmærksomheden på dette problem blev rejst af MF’er, Mette Gjerskov (S) i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Mette Gjerskov fik et lidt uldent svar på spørgsmålet om kontrollen af stopriste. Ifølge Fødevarerminister Eva Kjer Hansen ville man inddrage kommunernes å-mænd……?! Svaret fik os til at forfølge sagen og rettede derfor kontakt til Lars Bonde Eriksen fra Fiskeri-inspektoratet i Roskilde. Lars var mere klar i spyttet, og fortalte konkret, hvordan man ville inddrage å-mændene. ”Vi sørger for……at vi får anmeldelser via administrationen på kommunen. Vi har i år taget det initiativ, at kvalificere de kommunale Å-mænd, således at de ved, hvad der må være af lovlige redskaber i åen, og hvad man skal kunne se for at bedømme, om der er tale om lovlige eller ulovlige redskaber, herunder de sikringer/installationer, der skal være til stede for ikke at skade andre dyr i naturen (læs: bl.a. stopriste). Vi håber gennem gode efterretninger og et godt samarbejde, at vi får styrket vores indsats, hvilket 2009 har vist, at det gør med al tydelighed”, skriver Lars Bonde Eriksen fra Fiskeri-inspektoratet i Roskilde.

Ruse indleveret til Holbæk Politi
I det tidlige efterår blev vi gjort opmærksom på en ulovlig ruse i Kalvemose Å.
Rusen stod efter sigende fra bred til bred, men gudskelov med åbning opstrøms, hvorfor den pågældende tyvfisker, fiskede efter ål og ikke ørreder.
Vi kørte naturligvis ud for at undersøge sagen nærmere. Rusen var ganske rigtigt mere end almindelig ulovlig, idet der ikke var stoprist, ej heller mærker på og den var ganske rigtigt sat i hele vandløbets bredde, og var derfor totalt spærrende.
Vi kontaktede naturligvis Fiskerikontrollen, der desværre ikke havde mulighed for at hente den, og vi måtte derfor selv aflevere den til Holbæk Politi.

Gydegravninger i Svinninge Å
Sjovt nok er Svinninge Å ikke at finde på ørredfiskernes ”Danmarks-kort”. Ikke desto mindre er det øverste løb i år gennemgravet af ørreder. Vi har været på besøg i forbindelse med den omfattende forurening og har opdaget et hidtil ukendt antal gydegravninger.
Vi har bestemt i sinde at følge op på sagen. Svinninge Å er et tilløb til Lammefjordskanalerne, som administreres af Odsherreds Sportsfiskerforening.
Vores interesse er udelukkende baseret på vores samarbejde med OSF i forbindelse med den store Isefjordsudsætning. Her sætter vi som bekendt 60-70.000 stk. smolt ud i Lammefjordskanalernes munding.
Vi vil naturligvis følge med på sidelinjen og hjælper gerne i forbindelse med revidering af regulativet for Svinninge Å.

Svær sæsonafslutning
Vandstanden faldt støt det meste af efteråret. Da fiskeriet sluttede på de strækninger, der ligger opstrøms for Åkalvebroen, var der ikke gode forhold for fiskeri. Grøden var på ingen måde visnet, og det lave vand gjorde det svært at fiske.
Lige inden afslutningen på de nederste strækninger fra Åkalvebro mod slusen, kom vandet.
Det gav meget høj vandstand, hvilket fik de fleste fisk til at rykke op på gydebankerne uden ophold på de nederste strækninger.
Enkelte havde godt fiskeri, bl.a. fangede Kim Jeppesen en god hanfisk på strækningen ud mod Slusen.

Elfiskeri i vand til halsen
15. november gik vi i gang med årets elfiskeri. Medlemmer var indkaldt til ”den store dag”, og det var ønsket, at vi kunne fremvise åen fra sin bedste side. Desværre regnede det i stride strømme i ugen op til elfiskeriet, så hovedløbet var meget svær at færdes i for elfiske-holdet. Vi forsøgte, og fangede da også en del fisk, -i vand til halsen.
Vi måtte sande, at der var for mange fisk, der smuttede fra os, fordi vandpresset var for voldsomt.
Derfor tog vi til strækningen rundt om Løvenborg, hvor der altid er garanti for fangst. Vi fangede også her en del, men afbrød fiskeriet, da vi nåede op til gydestrækningerne. Her stod fiskene tæt, men risikoen for at trampe rundt i nyanlagte gydebanker var for stor, så vi sluttede fiskeriet uden at gå på disse gydestrækninger.
Ugen efter, den 22. november var det lavvandet i Fjorden, så vi kunne, trods alt, fiske i hovedløbet.
Der var dog stadig meget vand i åen, men det var forsvarligt at fiske.
Vi fangede bestemt det antal fisk, vi skulle bruge for at kunne lægge 6 liter rogn til klækning i Fyns Laksefisk i Odense.
Der var et par interessante ting at bemærke fra de to dage med elfiskeri.
For første gang nogensinde, fangede vi et dusin lynende blanke havørreder. Det var dels overspringere og dels grønlændere. Flere af disse smukke blanke havørreder blev fanget ovenfor Tuse-broerne!!!!!
En anden bemærkelsværdig observation var fordelingen af fiskene, idet langt hovedparten af fiskene var mellem 50 og 70 cm. Ganske få fisk var over 70, og ganske få fisk var under 50 cm.
Middellængden blev 56 cm, hvilket er nogenlunde som den plejer at være, men dækker altså over færre udsving end tidligere år.

Buskrydder mod siv
Arbejdsgruppen har i den kommende fredningsperiode frem til 1. februar, hvor den nye sæson begynder, planer om at rydde en del af strækningen fra Åkalvebro til Slusen for siv.
Vi har indkøbt en buskrydder, som skal i arbejde i vinterens løb.
Vi vil rydde flere steder således, at det bliver ”fisk-bart” på strækningen.

Husk Fangstrapport
Det er ved at være sidste udkald for at indsende årets fangstrapport til Poul Johansen.
Han skal have den i hænde inden 10. december, hvis han skal returnere 100.- kr.
Det er et vigtigt redskab for os i Arbejdsgruppen, idet fangstrapporten er med til at vurdere dels bestanden og dels fiskeriet.
Umiddelbart ser det ud til, med de rapporter, der allerede er kommet retur, at mange medlemmer har haft et fint fiskeri henover sæsonen 2009.
Har du forlagt fangstrapporten, er den til at kopiere fra dette nyhedsbrev, se bilag på næste side.

Møllerenden restaureret
Søndag den 20. september fik ikke blot Arbejdsgruppen, men også et par frivillige medlemmer, en del at rive i. Restaureringsprojektet i Møllerenden blev nemlig afsluttet med at rette gydegruset til i det lille vandløb. Femten personer med skovle og river mødte op på denne dejlige septemberdag i mere end én forstand. Solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturerne nærmede sig det svedige niveau.
På en 350 meter lang strækning blev gydegruset fordelt i et jævnt lag, således at ørrederne, allerede i den kommende gydesæson, kan benytte de mange kunstige gydebanker.
I 2½ time blev der arbejdet ihærdigt inden resultatet var tilfredsstillende. Vandet rislede efterfølgende henover de kunstige gydebanker og vil mange år frem i tiden, uden tvivl, danne grundlag for en god gydeaktivitet og yngeloverlevelse.
Projektet i Møllerenden blev yderligere sat i relief i dette forår, da øvre Kobbel Å blev forurenet og stort set hele fiskebestanden udslettet.
Møllerenden vil i fremtiden være garant for, at en forurening ikke kan udslette hele fiskebestanden i Kobbel Å, idet der vil være overlevelse i enten det ene eller andet vandløb.
Projektet er finansieret af Fisketegnsmidlerne og udført af lodsejer og TØS i fællesskab. Således har lodsejer, Birgitte Petersen på Toftholm stillet gravemaskine til rådighed, mens TØS har sørget for indkøb og tilrettelæggelse af gydegrus og håndsten.

Svært septemberfiskeri
Den ualmindeligt tørre september måned har for alvor gjort det svært at være lystfisker i Tuse Å. August var vanskelig, og den fortsatte tørke har blot givet yderligere problemer i september. Grøden er nemlig ikke henfaldet endnu, da temperaturerne stadig er høje. Således rislede vandet henover stenene under Tusebroerne i midten af september og vandstanden var ikke over 10 cm under den gamle bro.
De store kampesten imellem Tusebroerne lå så højt, at det nærmest så ud som om, de flød på vandoverfladen.
I TØS drømmer vi om mange millimeter regn i den kommende tid, idet vi gerne skulle have en god stor vandføring inden gydesæsonen, så ørrederne vandrer så højt op i systemet som muligt, da det er i bækkene og ikke i hovedløbet, den største overlevelse af ynglen finder sted.

Løvenborg-projekt i vente
I de kommende år, vil TØS restaurere dele af Regstrup å. Vi vil tage fat på strækningen rundt om Løvenborg, der har et fantastisk gydepotentiale, men alt for få varige skjul for yngel og ældre ørreder.
Strækningen rundt om slottet er delt op i 3 delstrækninger:
Strækning 1 er på 700 m og er beliggende nedstrøms for vandindtaget til voldgraven. Her er meget gydesubstrat og der lægges begrænsede mængder sten (Ø 20 – 50 cm) langs siderne og enkelte sten i midten for at give skjul. Gydebankerne friholdes. I alt skal der udlægges 140 m³ sten på denne strækning.
Strækning 2 er på 600 meter og begynder nedstrøms for udløbet af voldgraven. Her er ikke megen gydeegnet bund, men der er et stort behov for etablering af stabile skjul. Der forventes en betydelig indvandring af ørredyngel fra strækningen opstrøms. Vandløbet indsnævres i en snoet strømrende i dobbeltprofil vha. sten Ø 20 – 50 cm. Det tørre profil langs kanterne skal være ca. 20 cm over bunden. Der skal i alt bruges 180 m³ sten på denne strækning.
Strækning 3 er på 900 meter og er beliggende nedstrøms for det kunstige stryg, vi etablerede for år tilbage. Der er varierende vandstand og moderat strøm. Denne strækning kantsættes med store sten (Ø 0,5 – 1 m) for at sikre bredderne mod erosion samt stabile skjul for fisk. Denne sidste strækning skal restaureres med 135 m³ store sten.
Det forventes at projektet kan påbegyndes i løbet af dette efterår, idet hørringsfasen afsluttes om få dage.
Det kan forventes færdig i efteråret 2010 eller 2011.
Projektet gennemføres som et samarbejde mellem TØS og lodsejeren, som i fællesskab skaffer sten, arbejdskraft og maskiner. Ikke desto mindre er det en betydelig økonomisk udskrivning, hvorfor vi naturligvis vil søge midler, hvor det lader sig gøre, idet den samlede pris beløber sig til 68.250 kr.

Møllerenden restaureres
I løbet af den kommende uge påbegyndes restaureringsprojektet i Møllerenden, der er et lille tilløb til Kobbel Å.
Der skal køres 50 kubikmeter sten og gydegrus til åen, så ørrederne allerede i den kommende gydesæson kan gyde på de nye gydebanker.
Har du lyst til at hjælpe Arbejdsgruppen med at rette gydegrus og sten til i Møllerenden, er du velkommen til at kontakte Rune Hylby på mobil: 2536 4280.
Selve arbejdet foregår søndag den 20. september og tager et par timer, afhængigt af, hvor mange vi er.
I øvrigt giver det også en enestående mulighed for at se de øverste dele af Tuse Å-systemet. Det er nemlig her, i de små bække, bestanden af ørreder sikrer fiskeriet i de nedre dele.

Ingen erstatning for døde ørreder
Tuse Å’s Ørredsammenslutning opgiver at rejse erstatningskrav over for betonvarefabrikken Wewers Belægningssten, idet Holbæk Kommune ikke har kunnet bevise, hvad der var årsag til fiskedøden i Kobbel Å, som nævnt i det seneste nyhedsbrev. En sæk med penge, der kunne hjælpe med at genoprette naturbalancen i Kobbel Å, stod ellers øverst på ønskelisten, efter vi havde fordøjet den triste juni-nyhed om, at massevis af ørreder i Kobbel Å var døde. Ønsket blev ikke mindre af, at flere spor i lang tid tydede på, at det var en forurening fra Wewers Belægningssten i Mørkøv, der havde haft et ulovligt tilsluttet afløb til åen, som var årsagen til fiskedøden. Men Holbæk Kommune har desværre ikke kunnet påvise, hvad fiskene døde af, eller hvorfra forureningen stammer.
Kommunen har dermed opgivet at placere et ansvar. Dét giver os ikke andre muligheder, end at droppe et eventuelt erstatningskrav.

Kobbel Å fik forstoppelse
Hvor Kobbel Å krydser vejen i Askov mellem Mørkøv og Stigs Bjergby, havde nogen smidt gamle tønder, planker og andet i åen i juni måned, hvilket hindrede gennemstrømningen.
Åen havde simpelthen fået forstoppelse
– Det er noget værre svineri, at folk bruger naturen som losseplads, lyder det fra Asger Berg, Mørkøv, der jævnligt tager ud i skoven langs Kobbel Å, hvor denne krydser vejen i Askov mellem Mørkøv og Stigs Bjergby.
Og det er ikke alene ham, der ærgrer sig over, at folk bruger naturen som losseplads, det gør Holbæk Kommune også. -Hvert forår går vi vandløbene igennem, og efter vinterens store gennemstrømning, er der meget, der er flydt med og samler sig forskellige steder.
Det er gamle cykler, traktordæk, øldåser, plasticspande, ja, alt muligt, siger biolog Mikael Møller Andersen fra Teknik og Miljø i Holbæk Kommune.
-Meget af det, der bliver smidt i vandløbene, er jo i sig selv ikke miljøfarlige ting, men det er klart, det er et problem, hvis vandgennemstrømningen hindres, og fiskene ikke kan komme igennem.
Heldigvis respekterer flertallet da, at man ikke bare skal smide alt muligt, men der er altså nogle, der ikke har forstået, at vandløbene snart er det eneste egentlige natur, vi har tilbage i landskabet, siger Mikael Møller Andersen.

Ruser i åen
På trods af ålens katastrofale tilbagegang på europæisk plan (og dermed også i Danmark), er det stadig tilladt at fiske efter ål i ferskvand fra august til november og dermed også i Tuse Å.
På HC-strækket står der på den vestlige side af åen nogle ruser, der er fuldt lovlige med stoprist, afmærket og med næsten den tilladte afstand imellem. Du skal derfor være opmærksomme på dem, når du fisker.
Nedstrøms Åkalvebroen, hvor vi sidste år fandt et dusin ulovlige ruser, er der tilsyneladende ingen ruser i år, hverken lovlige eller ulovlige.
Vi holder dog skarpt øje med hele strækningen fra Åkalvebroen til langt ud i fjorden, idet vi er begyndt at patruljere om natten. Men det er naturligvis klart, vi kan ikke se alt, så hvis du opdager noget mistænkeligt, beder vi dig om at ringe til Rune Hylby på telefon 2536 4280.
Det samme gælder, hvis båden på nordsiden af strækket er blevet sat i vandet med påhængsmotor.
Det er forbudt at sejle for motor i Tuse Å.

Fiskeriet henover sommeren
Sidst i maj måned fik vi århundredets flom, hvor vandstanden på få dage steg med over en meter (se Nyhedsbrev nr. 6).
Det fik adskillige fisk til at søge op i åen, og de, der trodsede de enorme vandmasser, fangede en del fisk.
I de efterfølgende uger faldt vandstanden støt og er på nuværende tidspunkt katastrofal lav. I takt med den faldende vandstand, er grødemængden i åen steget eksplosivt, og det har i visse perioder været umuligt at fiske effektivt i Tuse Å.
Ikke desto mindre har fiskene stået tæt i den ufremkommelige grøde og flere medlemmer har haft kontakt med ”drømmefisken”.
Der er blevet fanget flere fisk mellem 60-70 cm, blandt andet har formanden fanget flere havørreder op til 68 cm, anslået til 4 kg, som naturligvis blev genudsat (som reglerne foreskriver i Tuse Å).
Tilsyneladende har sommerfiskene i år været en anelse større end de foregående år, hvilket muligvis hænger sammen med flommen i forsommeren. Dette forhold vil vi prøve at se nærmere på, når jeres fangstrapporter (forhåbentlig) strømmer ind i november måned.

Grødeskæringen i Tuse Å.
Grødeskæringen blev lige netop afsluttet i Tuse Å-systemet, inden den rekordstore nedbør kom. Derfor kan der forekomme drivende grøde i hovedløbet.
Det er Holbæk Kommunes egne folk fra Vej & Park, der har foretaget vedligeholdelsen af Tuse Å-systemet.

Lystfiskeriets dag i Tuse Å
Vejret var absolut ikke indbydende søndag den 17. maj, da Tuse Å’s Ørredsammenslutning åbnede dørene for gratis fiskeri på Lystfiskeriets Dag.
Til trods for de truende skyer, var der ikke desto mindre en del håbefulde lystfiskere, der begav sig af sted på udvalgte strækninger, op- og nedstrøms for Åkalvebroen.
Der blev både fanget fisk, og ikke mindst set fisk, der naturligvis var betydeligt større end de fisk, der kom på land.
Største ørred, blev fanget af journalist Jacob Høngaard Jensen fra Holbæk Amts Venstreblad, der deltog i hele arrangementet.
Udover lidt til både halsen og ganen, blev der tillige trukket lod om en fiskestang og en grejkasse med indhold, sponseret af henholdsvis Lystfiskeren og Holbæk Bådcenter. Foruden et årskort til åen, der blev udlovet af TØS.
Det er første gang, Tuse Å’s Ørredsammenslutning deltager i Lystfiskeriets Dag, men absolut ikke sidste gang.

Holebækken forurenet
Tirsdag den 31. marts blev Holebækken i Holbæk By forurenet med asfalt-emulsion. Forureningen blev opdaget ud på eftermiddagen, og miljømyndighederne gik straks i gang med at finde årsagen. Det blev først antaget at være dieselolie, men det viste sig at være emulsion, der bruges under asfaltarbejde.
Det var et sjak, der arbejdede ved Holbæk Tekniske Skole, som havde væltet en tønde med det olielignende stof, oplyser Holbæk Amts Venstreblad. Det var løbet direkte ned i kloakken, og derefter videre til den lille bæk, hvis udløb ligger ved ”Sukkenes Bro” for enden af Waldemars Sejersvej. Indsatslederen Jan Bruun fra Falck lagde flydespærring ud, hvorefter man fandt frem til synderen ved at arbejde sig opstrøms i bækken.

P-pladsen ved Åkalvebro flyttes
Lodsejeren, Pernille og Henrik Dijon, der udlejer P-pladsen ved Åkalvebroen til TØS, har besluttet at flytte vores P-plads nogle få meter. Henrik vil i nærmeste fremtid påbegynde flytningen, idet det er planen, at vi fremover skal kunne holde lidt mindre offentligt ved de nedre strækninger af Tuse Å.
Grunden til flytningen er et, til stadighed, generelt problem ved broen, da forbipasserende benytter P-pladsen til hygge og ”affalds-dumpning”.
Fremover bliver vores P-plads etableret ved ”standeren”.

Okkerforurening i Tuse Å.
Fredag den 29. maj observerede ét af Arbejdsgruppens medlemmer, at Tuse Å ved Tusebroerne var forurenet med okker.
Vi ringede naturligvis øjeblikkeligt til Alarmcentralen på 112, der sendte Falck af sted mod Tuse Å.
På daværende tidspunkt kunne de ikke stille noget op, idet forureningen var sket og synderen blev heller ikke fundet.
Det er desværre ikke et enestående tilfælde, at landmændene spuler deres drænrør med en højtryksspuler for at ”få hul igennem”.
Ikke desto mindre er det ulovligt jf. okkerloven. En landmand i Nordjylland har lige fået en bøde på 10.000.- kr. for samme forseelse.

Ørrederne i Kobbel Å næsten udslettet.
70-80 % af ørrederne er døde i Kobbel Å. Forureningen, der har udslettet mange tusinder stk. ørredyngel og hundredvis af større ørreder, skete på en 4 km lang strækning af vandløbet den 6. juni.
Forureningen stammede fra Wewers Belægningssten A/S i Mørkøv viste det sig, da Holbæk Kommune besigtigede vandløbet og virksomheden, oplyser man fra Holbæk Kommunes afdeling for Teknik og Miljø. Udledningen af et giftigt basisk stof stammede fra en ulovlig vaskeplads på virksomheden, som stod i direkte forbindelse med Kobbel Å via kloakledninger til det højt målsatte vandløb.
Teknik og miljøafdelingen i Holbæk Kommune er endnu ikke færdige med undersøgelserne, men har indtil videre fået stoppet yderligere udledning til Kobbel Å.
Vi anslår, der vil gå 4-6 år, før ørredbestanden igen er reetableret.
Vi vil naturligvis drage Wewers Belægningssten A/S til ansvar for forureningen og kræve erstatning.
Holbæk Amts Venstreblad bragte en længere række artikler om forureningen, se linket: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/28487:Holbaek–Betonfabrikkens-tilslutning-er-ulovlig

Endelig vand i åen.
Så kom der vand i åen, og det i mængder, vi ikke har set i årtier.
Mindst 115 mm regn faldt der på et par dage i Holbæk-området. Alene om natten mellem torsdag og fredag målte DMI 81 mm regn i Hagested.
Det gav oversvømmelser flere steder. Mange kældre, veje, haver blev derfor omdannet til små søer.
Langt de fleste oversvømmelser var dog meget lokale, og det så ud til, at Tuse Å havde en fin vandføringsevne, idet der ikke lå vand af nævneværdig karakter på markerne langs å-systemet.
Om der nogensinde er faldet så meget regn i Holbæk vides ikke med sikkerhed, men Tuse Å ændrede sig radikalt på et par dage, fra at være et lille sjællandsk vandløb til at være en rivende flod, hvor vandmasserne tordnede mod fjorden.
Både vi og landmændene sukkede efter vand i april, det gør vi ikke mere, vi har fået det, vi bad om!!!!!

104.000 ørreder udsat
I uge 13 blev 104.000 stk. mundingssmolt udsat i vandløbene med tilløb til Isefjorden og Sejerøbugten.
Dermed kunne man endnu engang opfylde udsætningsplanerne.
Ca. 50.000 stk. blev udsat i Lammefjordskanalerne.
I Tuse Å blev der udsat 21.500 ørreder fra moderfisk fanget i Tuse Å.
Disse fisk blev alle udsat ved Tuse Kirke, i modsætning til de foregående år, hvor en del blev udsat længere opstrøms.
Grunden til denne ændring ligger primært i et stort opbud af skarver i det afsidesliggende område, hvorfor man i år valgte at udsætte alle fiskene ved en stærkt trafikeret hovedvej, som forhåbentlig skræmmer skarverne væk.
I Elverdamsåen og Ejby Å blev der udsat 10.000 stk. i hvert vandløb, mens Vejlemølle Å, der løber ud i bunden af Vellerup Vig, modtog 6.000 stk.
De sidste knapt 8.000 ørreder blev udsat i Dragskanalen og Fuglebækken, der begge løber ud i Sejerøbugten.

TØS-trailer fundet igen.
En sen aften lige inden påske blev vi ringet op af politiet. Hmm, godaften, fik jeg fremstammet, i den tro, jeg havde lavet noget, jeg ikke måtte?
Det viste sig gudskelov, at det blot var TØS-traileren, der var fundet igen.
Den havde i en lille måneds tid været væk, stjålet fra min bopæl.
Den var blevet sat ved Traktørstedet ved Maglesø. Ejeren af stedet havde undret sig over placeringen og havde til sidst ringet til politiet, for at opklare sagen.
Vi kvitterede naturligvis med en flaske vin til ham.

Stenhus Gymnasium på makro-tur!
I midten af marts blev vi ringet op af en bekymret ”medfisker”, der fortalte, at der var en flok unge mennesker, som fiskede i Tuse Å.
Vi kørte straks af sted for at undersøge ”anmeldelsen”.
Det viste sig at være 1.w fra Stenhus Gymnasium, som havde henlagt biologi-undervisningen til Tuse Å. Med fiske-net var de gået i krig med at undersøge makro-faunaen ved Tuse-broerne.
I nettene blev fangsten undersøgt, og det viste sig hurtigt, at både vårfluelarver, vandbænkebiddere, ferskvandstanglopper og ikke mindst døgnfluelarver, var rigt repræsenteret.
Særlig opmærksomhed fik vårfluelarverne, der jo ikke umiddelbart lignede dyr, men snarere en lille klat sammenfiltrede rester fra vandplanterne.
Ja, naturen er forunderlig, -også på dette plan.
Metoden til bestemmelse af forureningsgraden bruges ikke blot af gymnasium-elever på tur, men også af kommuner mm.
Har du interesse for den slags er hjemmesiden: http://www.biologitiltiden.dk/print.php?id=43 et godt sted at begynde.

P-plads ved Tuse Forsamlingshus.
Parkeringsforholdene ved Tuse-broerne har været meget problematiske, siden etableringen af den ”nye bro”.
Nogle har holdt ved vejen, andre ved nedkørslen til Flemmings mark og andre igen, har sat sin bil ved Tommys hus (ved det gamle TØS-klækkeri), hvilket er helt utilgiveligt.
Derfor har vi truffet aftale med Marianne fra Tuse Forsamlingshus, der har indvilliget i, vi holder på parkeringspladsen ved Tuse Skovvej. Parkering skal finde sted langs med træerne, så vi forstyrrer mindst muligt.
Vi takker naturligvis for Mariannes velvilje, og beder jer om, at vise størst muligt hensyn overfor Forsamlingshusets gæster.

Mistroiske ørreder
22. marts var Poul igen på guide-fiskeri.
Denne gang med Morten Hentzer, der meldte sig ind i TØS sidste forår, men ikke har fisket noget videre.
Det blev en rigtig hyggelig tur, der inkluderede en masse snak om åen, fiskeri opstrøms Jernbanen, samt opstrøms Tuse Kirke.
Fisk var der bestemt. Poul mistede en pæn lille blankfisk på 45 – 50 cm., lidt opstrøms Jernbanen. Den slap desværre grebet efter 10 – 15 sek. Morten havde en fisk, der legede tagfat med agnen ved selve Jernbanebroen.
Derudover havde både Poul og Morten et par fisk, som inhalerede agnen, -med en vis mistro.
I hvert fald slap de agnen ligeså hurtigt igen!
Ellers godt vejr og en rimelig vandstand med forbavsende klart vand.

Løve Sø, -nu med vand i
Svømmefuglene har for længst taget Løve Sø til sig. For henover vinteren er der kommet vand i søen, -helt efter planen.
Det storstilede projekt-våde-enge, som blev indviet af Miljøminister Troels Lund Poulsen i efteråret, er blevet skabt for at reducere udledning af næringssalte til Isefjorden. Under stor mediebevågenhed tog ministeren selv det første gravemaskine-spadestik, der blev indledningen til en mere vandig Løve Sø.
Det 143 ha store vådområde er etableret på Løvenborg Gods, hvor Greve Christian Ahlenfeldt med stor glæde følger med i udviklingen af de nye muligheder.

Flere våde enge
Bundvendinger og iltsvind i Isefjorden har været årligt tilbagevendende fænomener. Derfor skal udledningen af næringssalte til fjorden reduceres. Skov og Naturstyrelsen har derfor udpeget flere muligheder for etablering af våde enge i Tuse Å og Elverdamsåen, der begge er tilløb til Isefjorden.
Første projekt, ved Løvenborg, er allerede afsluttet. Men der er flere in mente.
I Tuse Å er et nyt projekt allerede ved at se dagens lys, idet Skov og Naturstyrelsen har foretaget alle indledende manøvrer. Nu mangler en spændende jordfordeling, som er nært forestående. Når lodsejerne i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen er færdige med dette, kan projektet skydes i gang.
I Elverdamsåen er man ikke nået helt så langt med et våde enge-projekt, idet lodsejerne her er mere skeptiske. Det fremgik af et følgegruppemøde med de implicerede parter i begyndelsen af marts.
De våde enge i Tuse Å og Elverdamsåen skulle, ifølge Skov og Naturstyrelsen, reducere mængden af kvælstof til Isefjorden med ca. 50 tons årligt.

Affalds-ordning
Fra flere lodsejere er vi blevet opfordret til at huske jer på, at affald tager man naturligvis med sig.
Det er vi ikke i tvivl om, I gør.
Men skulle der ligge affald langs med åen, må I meget gerne tage det med jer.
Det ved vi, der er flere af jer, der gør i forvejen, hvilket I skal have tak for.
Problemet er størst ved bro-overføringerne, hvor andre billister smider deres affald uden at tænke det mindste over, hvor egoistisk, det i øvrigt er.
Derfor kan vi naturligvis også, med god samvittighed, konstatere, at det ikke er TØS-medlemmer, der smider affaldet.
Men du bedes alligevel være opmærksom på, at der ikke ligger affald og flyder.
Det ville være katastrofalt, hvis der bliver smidt fiskeline, kroge og den slags fiskeredskaber, som er livsfarlige for fugle og krybdyr mm.

5 kg overspringer fra Tuse Å
Det er trods alt ikke hverdagskost at fange en lynende blank overspringer på 5 kg i Tuse Å. Men det var præcis, hvad Sten Christiansen fra Holbæk gjorde den 29. februar. Dagen blev indledt med en pæn nedgænger på ca. 60 cm, som efter en kort fight selvfølgelig blev genudsat. Derefter skiftede Sten plads og fik igen hurtigt endnu en nedgænger i samme størrelse. Derefter fulgte et kvartér uden hug, hvorefter Sten besluttede at gå længere ned af åen….! Just ankommet til den nye plads havde Sten umiddelbart en efterfølger, som vendte lige foran fødderne på ham. Et par kast senere fik han et tungt hug og straks skød en pæn blankfisk ud af vandet og en intens fight med flere lange udløb og luftture på 10-15 minutter fulgte. Det lykkedes dog, trods en modhageløs krog, at lande fisken.
Efter en kort betænkningstid besluttede Sten sig for, at dette skulle være den fisk, han ville hjemtage fra Tuse Å i år, idet man kun må hjemtage én forårsfisk om året. Havørreden vejede præcis 5 kg og var 73 cm lang.
Sten fortæller videre, at han igennem en kort periode fra slutningen af februar til begyndelsen af marts har haft en række bemærkelsesværdige ture til Tuse Å.
Turene har typisk været af få timers varighed, og blandt de mange fisk, har han kun fanget en enkelt under 50 cm. Den største af dem alle, var en nedgænger på 90 cm, der vejede mindst 7 kg. Yderligere har Sten fanget en anden nedgænger, der var usædvanlig fed og tem’lig blank på 78 cm, omkring 6 kg tung. Sten troede i første omgang, dette også var en overspringer, men diskrete flossede finner afslørede, at den havde været på gydevandring, trods sin genvundne storhed. På gydevandring var også den havørredhan på 50 cm, som var fyldt med mælk og huggede på Stens agn i slutningen af februar!!!!! I alt har Sten fanget en snes havørreder i Tuse Å siden slutningen af februar til medio marts.

Garanti for fangst med Poul.
”Mødtes med Ole kl. 9.00. Da han ikke kendte stykket omkring Jernbanen, lå det lige for, vi søgte derop, mens der ellers blev ”tegnet og fortalt”.
Ole selv fortalte, at han startede fiskeriet i Tuse Å sidste år. Det var blevet til 7-8 Havørreder i sidste sæson, 2008.
Endvidere havde han fanget en lille håndfuld i indeværende år.
Jeg foreslog ham at starte 10 meter opstrøms Jernbanen, mens jeg selv ville starte længere nede.
Men heldigvis nåede jeg det ikke, idet der blev råbt på mig. Ole havde fisk. En nedgænger på ca. 50 cm.
Vi fiskede resten af stykket af, uden flere kontakter!
Så kørte vi til Trønninge og gik nedstrøms Nybro, -og da turen nærmede sig sin afslutning, blev der endnu engang råbt på mig. Yderligere en nedgænger, der desværre var kroget i rygfinnen, blev bragt på land og fotograferet.
Ca. 55 cm lang og naturligvis genudsat, som også den første blev det.
Jeg selv mærkede kun 3 hidsige rusk, men det gjorde ikke spor”, fortæller Poul Johansen fra Arbejdsgruppen.

Projekt i offentlighedsfase.
Holbæk Kommune har nu sendt projektforslaget vedrørende Møllerenden i høring frem til den 6. april. Vi regner derfor med, at dette projekt kan gennemføres i forsommeren, således, at vi kan få endnu et projekt igennem inden vinterens gydeaktivitet, idet der er stor mangel på egnet gydesubstrat i Tuse Å-systemet.

Smolt-udvandring.
I de kommende måneder foregår den store smolt-udvandring. Det er sidste års yngel, der nu har vokset sig store og skal tilbringe ungdoms- og voksenstadiet i saltvand, hvor de kønsmodnes inden de kommer retur til Tuse å for at gyde.
Disse små, 15-25 cm lange ørreder, der er lynende blanke, trækker alle sammen nedstrøms og hugger på alt, hvad der rører sig.
Derfor beder vi dig om, når du fisker i åen i de kommende måneder, at stoppe fiskeriet, hvis det er én af de dage, hvor smolten hugger på hvad som helst. Der er ingen grund til at fiske, når du kun fanger disse små ørreder, som alligevel skal genudsættes, da de ikke holder mindstemålet på 40 cm.
Særligt foran Slusen på det nederste stræk, har DTU Aqua i Silkeborg bedt os om, at være ekstra opmærksomme på smolten, idet man mener, sluseportene i korte perioder er impassabel. I Arbejdsgruppen tror vi dog ikke på, det er tilfældet, da smolten kun vandrer, når der er udgående strøm i vandløbet og det er der ikke, når sluseportene er lukkede. Ikke desto mindre vil vi gerne imødekomme dette velmenende ønske, og beder dig om at være ekstra påpasselig i dette område.
Du kan undgå at skade de små ørreder ved at fiske med modhageløse og store kroge. Det skader fiskene mindst muligt og vi vil jo alle sammen gerne have så mange, store og flotte opgængere retur, som muligt.
Udover de naturlige smolt, bliver der også udsat en stor mængde opdrættede smolt. Det er årets mundingsudsætning af etårsørreder fra Tuse Å’s egen havørredstamme, der i et års tid har hygget sig på Fyns Laksefisk i Elsesminde.
Udsætningen finder sted den 26. marts omtrent kl. 13.00. Og man er meget velkommen til at komme at kigge. For nærmere information kan man ringe til Rune Hylby på nummer 2536 4280.

Medlemsmøde på torsdag.
Det er en stor glæde for os i Arbejdsgruppen, at kunne invitere medlemmerne til medlemsmøde på torsdag den 5. marts i Tuse Forsamlingshus.
Vi mødes kl. 17.00, hvorefter vi går en tur langs åen, og taler fisk og fiskeri (der kommer nok et par fif om standpladser, metoder og meget andet).
Klokken 18.30 går vi indenfor i selve forsamlingshuset, hvor vi byder på en kop kaffe og en ostemad.
Her vil vi fortsætte, men lægge mere vægt på vores miljøarbejde, visioner og de spørgsmål, I måtte have.

TØS anmelder ulovlig oprensning
I forbindelse med registreringen af gydegravningerne i Kobbel Å, blev der observeret en ulovlig oprensning af de øverste dele af Kobbel Å. TØS kontaktede Holbæk Kommune, der ikke havde noget med oprensningen at gøre, hvorfor det måtte være ”en anden”, der havde gravet voldsomt i det B1-målsatte ørredvandløb.
TØS kan naturligvis ikke acceptere, at nogen graver i vandløbene uden grund, og derfor er oprensningen naturligvis anmeldt til Holbæk Kommune.

TØS-Trailer stjålet
Vores gamle TØS-trailer er blevet stjålet. Den blev opbevaret hos formanden i Tølløse, men er desværre blevet ”lånt” af uvedkommende natten til onsdag i denne uge. Tyveriet er naturligvis meldt til politiet, og vi håber, den bliver fundet igen.
Skulle I se en forladt trailer (eventuelt på en rasteplads) med en nummerplade lydende på RP 4924, må I meget gerne kontakte TØS.

Restaureringsprojekt sagsbehandlet
Vi har igennem længe, haft et restaureringsprojektet i Møllerenden liggende til godkendelse i Holbæk Kommune. Møllerenden, der er et lille, men vigtigt tilløb til Kobbel Å, viser sig i år, med god vandføring at være et særdeles produktivt gyde- og opvækstvandløb for ørreder. Derfor har vi ønsket at optimere gydemulighederne i dette tilløb ved bl.a. at udlægge gydegrus og håndsten. Projektet er nu sagsbehandlet af Holbæk Kommune og bliver i nærmeste fremtid sendt i høring. Skulle dette ikke foranledige indsigelser, forventes det, at Møllerenden kan restaureres allerede i maj-juni måned.

En premiere-beretning!
Søndag den 1. februar 2009: Ankom v. 8.30 tiden til P-pladsen v. Åkalvebroen, der holdt vel en 6-8 biler, så jeg gik ud fra, at de ”kendte” pladser var affiskede, og valgte at gå i gang med fiskeriet lige nedstrøms standeren, og så slavisk fiske strækket igennem ned til sivene for enden af hestefolden. Vandstanden var lidt under middel for normal ”premiere-stand” Det var bidende koldt med frisk vind og et par minus grader, dog med lidt bleg sol ind imellem. Den kolde vind gjorde sit til, at øjerne på fluestangen jævnligt skulle ”bankes” rene for is. Imens jeg gjorde grejet klar, kom der en fyr som lige ville tage en pause i fiskeriet, han havde ikke hørt eller set noget var kommet på land. så det var sløjt, hvis så mange var ude!
Efter at have fisket mig ned gennem det lange stykke ud for folden havde jeg ikke mærket et eneste nap, rørfluen blev fisket på en synke 3, med fastsink polytip, og jeg havde jævnligt kontakt med bunden, mistede da også en enkelt flue i et gedigent bundhug.
Jeg besluttede at trave en tur op til jernbane-hullet for at give det en chance, heldigvis var der ledigt, så fluen blev sendt ud i hullet, et lille forsigtigt nap var alt, hvad det blev til, formentligt en aborre. På vej tilbage kom der et par spinnefiskere som gik opstrøms på modsat side, De havde heller ikke set eller mærket noget. De sagde at det var deres første sæson som medlemmer, de ville videre op og prøve ”hullet” – her hørte jeg senere, at den ene havde fået en 4-5 kg på spin-flue.
Efter at have indtaget et par humpler og en tår kaffe, begav jeg mig ned til slusen, her overraskede jeg en skarv, som var i fuld sving med ”tyvfiskeri”.
Slusen er åbenbart under renovation, da denne var afspærret og nycementeret, så det var svært at fiske fluen ordentligt, og efter 10-15 kast uden resultat gik jeg videre, igennem sivskoven, ud mod mundingen, her var der en hel del skarv som sad og lufttørrede vinger. De var nok, de eneste, der havde haft en udbytterig dag!! Heller ikke her var der bud efter fluen, nu var klokken over fire og det begyndte at blive mørkt, så tilbage mod bilen, her holdt også kun en enkelt bil tilbage, men ingen at se. Dette var slutningen på en noget sløj premiere, måske det var de mange fiskere, det halvklare vand, samt den ringe vandstand, der havde trykket eller skræmt fiskene.. Dejligt var det dog at komme ud og lufte grejet og snakke med de andre medlemmer.
Søndag den 22. februar 2009: Endelig tid til en tur i åen igen, vejret var rigtigt fint, med forår i luften. imens jeg riggede til, kom der en flok viber flyvende over engen, et hint om, det går den rigtige vej. Jeg lagde ud på samme måde som sidst, og havde vel kun fisket 5 minutters tid, før fluen stoppede sit drev midt i åen. En lille ilter grønlænder gik i luften, herligt at mærke fisk. Den fightede bravt, men måtte til sidst bide i græsset, fed og spejl blank, men dog under målet. Den fik friheden igen, med håb om gensyn til næste år! På den igen – fiskede stykket igennem, men der skete ikke mere. Så tid til lidt kaffe, og flueskift, -en skrigorange sag, med en lang flagrende kanin- strip, og faktisk i andet kast kom der et hårdt hug inde ved egen bred, fisken gik tungt ved bunden, men kom efterhånden op til overfladen, hvor jeg kunne se det var en noget slank ”dame”, der havde forgrebet sig på kaninen, ca. 60 cm, men dog blank. Fisken havde ment det alvorligt, for den var kroget langt inde i gabet, men heldigvis har jeg altid krogløseren med, når jeg fisker i åen. Efter lidt ”roden” kom krogen ud, og fisken blev nænsomt, sat tilbage, i sit rette element. En god dag med godt vejr, og fisk på land…!!! Herligt, sæsonen er i gang.

Hilsen Morten Birch

Guidet fisk på premiere
Poul Johansen fra Arbejdsgruppen ankom til Tuse Å på premieredagen, 1. februar klokken 11.00. Poul er som tidligere nævnt meget aktiv i Arbejdsgruppen og har bl.a. taget initiativ til at guide medlemmer, der har lyst til at lære åen bedre at kende. Stiv af kulde gik Poul opstrøms mod ”Jernbanehullet”. Her mødte han, efter aftale, 2 nye medlemmer, som havde været på fiskeri siden kl. 07.00 og intet havde mærket. Poul, der kender åen godt, viste dem tilrette ved én af de mere sikre pladser under forårsfiskeriet, ca. 60 – 70 meter opstrøms Jernbanen, hvor åen snævrer ind. Knapt havde de to nye medlemmer kastet agnen i den kolde å, før én af dem havde bid. Han kunne efter en rimelig fight, nette en 5 kg havørred, der selvfølgelig blev genudsat.

98 gydegravninger
Sidste år var der 103 og året før 105 gydegravninger i Kobbel Å.
I år taltes 98 gydegravninger i vandløbet, der i alt måler små 15 kilometer. Hvad tallene ikke afslører er, at ørrederne ikke er vandret op i de øverste dele af vandløbet, men har gravet betydeligt længere nedstrøms end i de foregående år. En tendens, der også er set andre steder i de øvrige tilløb til Tuse Å. Vandføringen har sandsynligvis spillet en stor rolle i den sammenhæng, idet der ikke har været den samme nedbørsmængde i denne gydesæson i modsætning til de to foregående.

Holbæk Kommune i økonomisk coma
I et brev til medlemmerne af Holbæk Kommunes vandsynsgrupper, bl.a. TØS, konstaterer afdelingen for Teknik og Miljø, at det endnu er uafklaret, om der overhovedet afsættes midler til naturprojekter i 2009.
Kommunen forventer at have en afklaring af budgettet for 2009 på naturområdet i løbet af februar, hvorfor afdelingen for Teknik og Miljø i første omgang foreslår at udskyde det første vandsynsmøde et par måneder.
Hvis økonomien ikke slår til, falder en stor del af Holbæk Kommunes stort anlagte kommissorium for disse vandsynsgrupper til jorden, idet én af hovedopgaverne, netop består i at planlægge restaureringsprojekter i samarbejde med kommunen.
Konsekvenserne af den manglende økonomi vil få stor indflydelse for miljøforholdene i Tuse Å-systemet, øvre dele af Hallebyåen og Svinninge Å/Lammefjordskanal.
De manglende projekter er desværre mere reglen end undtagelsen.
Det seneste kommunalt med-finansierede restaureringsprojekt i Tuse Å fandt sted helt tilbage i 2005 i den daværende Tornved Kommune.
I selve Holbæk Kommune, ligger det seneste restaureringsprojekt så langt tilbage, at ingen i Arbejdsgruppen egentlig kan huske, hvornår det blev etableret.
Vi mener, det var etableringen af sandfanget ved Severinsmindevejen, engang i slutningen af forrige årtusinde……!

Pukkelpiste i Taderød Bæk
Det lille gyde- og opvækstvandløb for ørreder, Taderød Bæk, der løber til Elverdamsåen ved Tadre Mølle, har i år haft en fantastisk gydeaktivitet. Vandløbet, der ikke er mere end en meter bredt og kun har omkring 500 kvadratmeter gydeegnet bundsubstrat, lignede mest af alt en veritabel pukkelpiste, da folk fra Arbejdsgruppen var på gydebanke-tælling i januar.
78 gydegravninger blev registreret i det lille og hurtigstrømmende vandløb.
Ørrederne kvitterer med andre ord til fulde for den fisketrappe, der blev etableret af Roskilde Amt for år tilbage.