Nyheder 2008

Nyheder 2008

Fangstnet fundet ved åen.
16.10.08
Onsdag den 15. oktober blev der fundet et efterladt fangstnet ved åen opstrøms Tuse kirke. Det er et foldbart fangstnet af mærket, ”Sølvkrogen”. Fangstnettet kan afhentes hos formanden, Rune Hylby, der kan kontaktes på mobil 2536 4280 eller via mail: hylby@mail.dk .

Sæsonen lakker mod enden.
På søndag, den 19. oktober lukker strækningerne opstrøms for Nykøbingvejen/Åkalvebro for i år.
Til gengæld er det stadig muligt at fiske på de yderste stræk ud mod slusen frem til 15. november.
Det er ofte på denne strækning, de største havørreder er fanget. Simon Agerholms store fisk for et par år siden er taget her, og det var også på denne strækning, umiddelbart inden slusen, at en fisker fra Roskilde fangede en fisk på 9,2 kg for en halv snes år siden.
Der er med andre ord ingen grund til at lægge fiskestangen på hylden. Strækningen mellem Åkalvebro og slusen er bestemt et besøg værd frem til medio november.

Parkering ved Åkalvebro.
23.9.2008
Igennem længe har uvedkommende bilister parkeret ved Åkalvebro. Det har været til stor irritation for både lodsejer og arbejdsgruppe, idet vi rent faktisk betaler for, at vores medlemmer kan benytte denne P-plads. P-pladsen er ofte fyldt med affald og andre efterladenskaber, som vores medlemmer ikke er ansvarlige for. Derfor har Henrik Dijon, der er lodsejer taget initiativ til at notere disse bilister, som ikke har adgang til den private P-plads. Samtidig har Henrik gjort bilisterne opmærksom på, at de faktisk holder på en privat grund ved at efterlade en seddel i ruden (se bilag).
TØS-medlemmer er selvfølgelig ikke omfattet af dette forbud.
Derfor er det vigtigt, at TØS-medlemmer kan ”genkendes” fra de øvrige bilister.
Det kan gøres ved at have en kopi af medlemskortet, enten giro- eller plastickortet liggende i forruden, så Henrik kan se, det er et TØS-medlem.
Arbejdsgruppen er gået i gang med at udtænke en snedigere måde at gøre alle lodsejerne på vores fiskestrækninger opmærksom på medlemmernes tilhørsforhold til TØS.
Det kunne i fremtiden (næste sæson) være et fortrykt P-skilt eller klistermærke til at sætte i ruden, således at medlemmerne ikke forveksles med andre.

Patruljering i mundingen
Set i lyset af det ulovlige fiskeri i bl.a. mundingen af Hallebyåen ved Storebælt, har Arbejdsgruppen igen i år iværksat en intensiv patruljering i mundingen af Tuse Å for at sikre havørredernes gydevandring.
Vi holder derfor et vågent øje med mundingen således, at der ikke finder ulovligt garnfiskeri sted.
I den forbindelse samarbejder vi med Fiskeriinspektoratet i Roskilde, således at eventuelle ulovligheder bliver standset øjeblikkeligt.
Vi vil i den forbindelse opfordre alle medlemmer til at holde øje, når I alligevel er ude at fiske og øjeblikkeligt ringe til Rune Hylby på 2536 4280, hvis I ser noget mistænkeligt.

Garn og ruser uden mærke er hittegods

I det kommende oktobernummer af Sportsfiskeren kan man læse følgende notits i Lokalrapporten for område Nordvestsjælland. ”I oktober måned topper fiskeriet med garn og ruser. Langt de fleste af disse redskaber er fuldt lovlige, idet de overholder reglerne for fritidsfiskeri og er mærkede med ejerens navn, adresse og licensnummer. Desværre forekommer det, at mærkerne ryger af, eller i andre tilfælde, slet ikke har siddet på redskabet. Redskabet er derfor herreløst og i øvrigt ulovlige, fortæller Kurt Moberg fra Holbæk Politi. Han kommenterer yderligere, at herreløse redskaber kan afleveres til politiet som hittegods, idet ejeren af redskabet efterfølgende kan hente det på hittegodskontoret. Ifølge Kurt Moberg, vil det oven i købet aflaste fiskerikontrollens arbejdsbyrde, idet kontrollen således bliver fri for at hente redskabet og derefter aflevere det til politiet. Hverken Henrik Nielsen fra Fiskerikontrollen i Roskilde eller Arne Rasmussen fra Fiskeridirektoratet ønskede at komme med en kommentar til denne fortolkning af loven om hittegods.
Knapt var dette offentliggjort, før en lokal lystfisker faktisk fandt et umærket, og i øvrigt ulovligt, redskab i Holbæk Fjord, som naturligvis blev afleveret til Politiet i Holbæk”.

Våde enge
Går alt efter planen, vil første spadestik til et 153 ha stort vådområde blive taget den 1. oktober ved Løvenborg Gods. Projektet ved Løvenborg skal forbedre vandmiljøet i Isefjorden og finansieres af den såkaldte ”miljø-milliard”, der administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Ifølge beregninger foretaget af Cowi Consult forventes det, at vådområdet i fremtiden vil aflaste Isefjorden for i alt 18,5 tons kvælstof om året. Projektområdet, der er beliggende mellem Tuse å og Regstrup Å, indeholder både etablering af en stor sø på 20-30 ha, samt etablering af et nyt og slynget forløb af øvre Tuse å, således at åen løber gennem den nye sø.
Når et vandløb ledes gennem en sø kan der opstå negative effekter på vandløbet, såsom udledning af algeholdigt søvand til åen og ændrede temperaturer. Derfor har TØS også været dybt engageret i projekteringen af det store vådområde og har vejledt myndigheder hele vejen igennem.
I afgørelsen har Holbæk Kommune, der er vandløbsmyndighed, derfor lagt vægt på, at Skov- og Naturstyrelsen søger at minimere de mulige negative effekter for Tuse Å mest muligt. Der etableres derfor et omløbsbygværk ved indløbet til vådområdet, som gør det muligt at lede Tuse Å’s vand uden om søen, så der ikke løber så meget vand fra søen til Tuse Å i tilfælde af kombinationen af algeopblomstring og kraftig nedbør.

Arbejdsdag i TØS.
4.6.08
Tirsdag den 10. juni, altså i næste uge, har vi brug for hjælp i Arbejdsgruppen. Vi skal dels have malet ”Standeren” ved Åkalvebro og dels have skåret siv på strækningen neden for Åkalvebro. Specielt sidstnævnte ”vedligeholdelse” vil give gode muligheder for de kommende måneders fiskeri. Det er målsætningen at få skåret adskillige ”huller” i den massive sivbevoksning på strækningen fra Åkalvebro til Slusen.
Mødestedet er Åkalvebro klokken 18.00 og det vil være rart, hvis der deltog så mange som muligt. Du må meget gerne medbringe le eller anden form for redskab til at beskære sivene med.

Vandstanden er ekstrem lav
De mange ugers tørke har sat sine spor i hele Tuse Å-systemet. Vandstanden ved Tusebroerne er 75 cm lavere end normalt og det giver meget forringede miljøforhold for ørrederne i Tuse Å-systemet. En stor del af ørredernes naturlige skjul forsvinder med den lave vandstand og ørrederne er yderligere udsat for predation af blandt andet fiskehejrer og skarver.
Vi har derfor bedt Holbæk Kommune om at tage højde for denne lave vandføring, når å-mændene i disse uger begynder at skære grøde under den første termin. Vi har opfordret kommunen til helt at undlade at skære grøde, således at ørredbestanden ikke lider yderligere nød.

Årets udsætning af smolts i Tuse Å
31.3.08
Mandag den 31.03.08 kom vore kære smolts ”tilbage” til Tuse Å. Deres mødre bar dem op i åen som æg i efteråret 2006, hvor de blev el-fisket, strøget og æggene fragtet til Odense. Fodringen startede i foråret 2007, så de er nu 1 år gamle regnet fra opstart med fodring. De er 12 – 18 cm lange og klar til at udvandre til fjorden.
Det blev til 15.100 stk. som i den kommende tid vil vrimle i den nedre del af Tuse Å. Her opholder de sig indtil i løbet af maj måned, hvor de fleste udvandrer til fjorden. Lystfiskerne bedes være opmærksomme på de mange smolts og forventes at indstille fiskeriet, hvis der pludselig er mange der hugger.
Antallet er lidt under, det der finansieres af fisketegnsmidlerne. Det skyldes, at vi havde besvær med at afstryge nok æg i 2006, samt et sygdomsudbrud hos Elsesminde. De manglende fisk i Tuse Å lægges til kvoten af andre vildfisk i Lammefjordskanalerne sådan, at den totale udsætning af omkring 104.000 stk. i Isefjorden opretholdes.

PWH

Interessant skælanalyse
21.3.08
Poul Johansen, der er medlem af Arbejdsgruppen fangede i sommer en flot 42 cm lang havørred i åen. Fisken blev genudsat, men Poul tog et par skæl fra fisken.
Vi har nu haft Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund til at kigge på skællene og han har ”læst”, at fisken har opholdt sig tre år i åen inden den er vandret ud af åen. Tre-års smolt er bestemt ikke almindelige, og slet ikke på Sjælland, hvor vandløbene blandt andet er mere næringsrige og dermed er fødemængden også større end i f.eks. Jylland. Derfor smoltificerer ørrederne i Tuse Å typisk som 1-årige, og senest som to-årige, hvor de har nået en længde på næsten 20-25 cm. Pouls ørred smoltificerede, da den var 30 cm lang.

Havørred:
1. år i ferskvand (10 cm), 2. år i ferskvand (21 cm), 3. år i ferskvand (30 cm), 1. år i saltvand (42 cm).

Standeren ved Åkalvebro er renoveret
Som I sikkert har set, så er standeren ved Åkalvebro (Nykøbingvejen) blevet renoveret og der er sat nye billeder ind bag plexiglasset. Der er tillige dukket en postkasse op på bagsiden af standeren. Postkassen skal benyttes til fangst-rapportering fra blandt andet dagkortløserne.
Vi har endnu ikke helt løst alle services vedr. standeren, men det arbejder vi på. Blandt andet er det meningen, vi vil have en løbende indrapportering af fangster, således at medlemmerne kan finde informationer om fangster på vores hjemmeside. Dette tiltag forudsætter, at I indrapporterer jeres fangster på standeren, hvorefter vi vil lægge dem på nettet.
TØS har fået ny formand
I forbindelse med øgede aktiviteter i ”offentligt” regi har bestyrelsen besluttet at skifte formand.
Ny formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning er Rune Hylby , der har en lang erfaring med TØS’ aktiviteter.
Ole Bjerre Jensen , nu forhenværende formand, har udøvet sit virke i TØS’ bestyrelse igennem mere end 15 år, og Arbejdsgruppen takker ham for sit mangeårige arbejde i TØS som formand og tidligere også kassér.
Ole Bjerre Jensen fortsætter sit arbejde i bestyrelsen, hvor han blandt andet repræsenterer Tuse Å’s Ørredsammenslutning i SØS (Sjællands Ørredsammenslutning), hvor Ole sidder som kassér.

Sandfang tømt
De ekstreme nedbørsmængder året igennem, har naturligvis givet øget sandtransport i Tuse Å. Derfor var det absolut sidste udkald inden den kommende gyde-sæson for ørrederne i Tuse Å-systemet, at Holbæk Kommune fik tømt de sidste sandfang i begyndelsen af november. I de fleste sandfang var der tale om betydelige mængder ophobet sand, der havde været særdeles skadelig for bundsubstratets egnethed under den kommende gydeaktivitet. Yngeloverlevelsen falder signifikant ved tilstedeværelse af sand i gydebankerne, idet æggene bliver kvalt, når der ikke kan strømme iltrigt vand igennem banken.