Nyheder 2007

Nyheder 2007

Elfiskeri i Tuse Å
I Tuse Å var det blot nødvendigt at elfiske knapt 1000 meter, før årets “rogn-kvote“ var fanget. 85 havørreder blev der fanget på strækningen ved Tuse Kirke af to omgange. Størrelsesfordelingen blandt fiskene var jævnt fordelt. Der blev både fanget “sniger-hanner“ og og store brede trofæ-fisk på 80-84 cm.
Blandt de mange havørreder var der en del udlegede hunner. Desuden blev der fanget 3 overspringere, hvilket vi ikke har observeret tidligere under elfiskeri.

St. Strygedag i Tuse
I denne weekend agerede Arbejdsgruppen jordemødre, da årets moderfisk skulle stryges for sæd og æg. De indfangede havørreder leverede 6 liter rogn. Dermed kan vi uden problemer levere den mængde smolt til Isefjorden, som udsætningsplanerne foreskriver. De befrugtede æg er nu sendt til Fyns Laksefisk, hvor de opdrættes frem til april 2009, hvor de skal sættes ud som 1-årssmolt i mundingen af Tuse Å.

Fangst-rapportering
Årets fiskesæson er nu afsluttet og Tuse Å er fredet frem til 1. februar 2008. I Arbejdsgruppen har vi en formodning om, at bestanden er i fortsat fremgang, men det er kun gætterier.
Det er derfor ekstremt vigtigt, at du indsender årets fangstrapport til Kurt Nielsen , så vi kan følge bestanden nøje.
Fiskepresset har i år været større end nogensinde, og det skulle gerne vise sig, at der er fanget tilsvarende flere fisk. Jeres indrapportering er derfor meget vigtig, når vi skal vurdere, om der er grund til bekymring eller ikke.
Ydermere er der jo penge at hente, idet fangstrapporten er 100.- kr. værd for jer, idet I får penge tilbage ved indsendelse af rapporten.
Indrapportering skal ske inden 10. december.

Møde med fiskerikontrollen
For fjorten dage siden havde vi møde med Fiskerikontrollen. Vi havde et stort ønske om at møde den nye ”mand” på ferskvandsområdet, der i øvrigt hedder Pernille og er betydeligt kønnere end sine forgængere.
Mødet gav os en god fornemmelse for det fremtidige samarbejde mellem TØS og Kontrollen, således at indsatsen på fjorden, såvel som i Tuse Å, kan blive så effektiv som muligt.

Natlige sejlture i mundingen
Igennem det meste af efteråret, har vi jævnligt foretaget natlige inspektioner i mundingen af Tuse Å for at sikre os, at der ikke blev fisket ulovligt med garn. Disse ture er foregået i båd, således at vi har haft lejlighed til at undersøge både mundingen og fredningsbæltet i fjorden. Vi har gudskelov ikke ”fanget” noget med vores dræg.
Inspektionerne vil fortsætte så længe der er isfrit.

Ekstremernes år
11.10.07
Det seneste år har været ekstremernes år. Der er registreret 14 vejr-rekorder siden 1.oktober sidste år og regionen har fået 47 % mere regn end normalt. 866 mm for at være helt præcis fra 1.oktober 2006 til 31. september 2007, mod normalt 589 mm (kilde: DMI).

Lars og den lille bæk
Lisebjergbækken har igennem et halvt århundrede været rørlagt hele vejen frem mod Kalvemose Å. Men 19. september blev det lille vandløb blotlagt på de sidste 250 meter. Gravearbejdet og de efterfølgende 20 kubikmeter gydegrus er delvist blevet finansieret af fisketegnsmidlerne og Fly Fishing Federation. Resten er dækket af forbundsinstruktør, Lars Juel Hansen, der også ejer jorden, som Lisebjergbækken løber igennem.

Indsendelse af fangstrapport
9.10.07
I sæsonen 2006, indførte vi et aconto-beløb på 100.- kr, som blev opkrævet sammen med kontingentet. Beløbet blev betalt tilbage, såfremt fangstrapporten blev indsendt inden 15. november. Vi fortsætter med denne fremgangsmåde så husk at konto- og registreringsnummer skal fremgå tydeligt i rubrikken nederst på siden, så pengene kan overføres inden 1. december.
Vi indførte dette lidt bureaukratiske tiltag, fordi vi håbede, I derved ville indsende fangstrapporten og gerne med så mange oplysninger som muligt. Vi modtog næsten 3 gange så mange fangstrapporter som året før, men det kan stadig blive bedre. Det er jo jer, der via jeres fiskeri, er i besiddelse af en meget stor samlet viden om Tuse Å’s ørredbestand. Dels med hensyn til størrelse, garnproblemer, skarvpredation mm.
Indsendelse af fangstrapport og returnering af de 100.- kr. gælder også, selv om I ikke har fanget noget.

Grødeskæringen snart afsluttet.
20.9.07
I Holbæk Kommune har grødeskæringen været i gang i nogle uger. Tuse Å er stadig ”fyldt” med vand, som følge af den kraftige nedbør igennem sommeren. Den høje vandstand i vækstperioden har gjort vandløbet uklart med det resultat, at grøden ikke har haft så gunstige betingelser. Yderligere har vinterens afstrømning revet mange vandplanter op med rode eller skyllet voksestedet bort. Derfor har behovet for grødeskæring ikke været så aktuelt som tidligere år.
Vi har dog ifølge aftale med Flemming Nielsen ladet Holbæk Kommune skære ca. en meter af pindsvine-knoppen, der står massivt nedstrøms for den gamle Tuse-bro.
Til gengæld har Holbæk Kommune i tilløbene til Tuse Å været ude med riven, også så det kan mærkes. I alle tilløbene er der sket ”misforståelser”, med det resultat, at grøden er skåret for kraftigt, hvilket gælder for Kobbel Å, Regstrup Å og Kalvemose Å, der blandt andet er vedligeholdt med mejekurv på strækninger, der skulle være skåret med håndkraft.
Endnu engang må vi konstatere, at Holbæk Kommune ikke magter opgaven.
Vi har kontaktet Anne Sofie Olsen ved flere lejligheder, og vi følger naturligvis op på den miserable strategi, der er lagt for vedligeholdelsen.

Besøg fra Hamborg
13.8.07
Tirsdag i sidste uge havde TØS besøg fra Hamborg. Ludwig Tent , der er biolog i Niedersachsen, var blevet henvist til TØS af Danmarks Sportsfiskerforbund. Ludwig har igennem mange år afholdt kurser, foredrag og oversat flere bøger om restaureringsprojekter til tysk. Han havde et stort ønske om at se, hvordan man greb natur-restaureringen an i Danmark. Vi var derfor rundt i Tuse Å-systemet, hvor Ludwig blev præsenteret for et par af de projekter, vi har gennemført i de senere år. Han var tydeligvis meget imponeret. Specielt vores fokus på tilløbene, for som han sagde, -det er i bækken fundamentet til ørredbestanden lægges.

Natligt togt efter garn
13.8.07
I fredags var tre mand fra Arbejdsgruppen igen på natligt togt efter ulovlige garn i de nedre dele af Tuse Å, samt i bunden af Holbæk Fjord. Vi var blevet ringet op af en lodsejer og tog øjeblikkeligt af sted for at følge op på henvendelsen fra den bekymrede lodsejer, der havde set tre mand i en jolle med påhængsmotor sejle rundt i åen.
Vi satte derfor vores egen båd i vandet ved Åkalvebro og sejlede mod Slusen, mens vi trak et dræg efter båden. Der var sat tre åleruser mellem Slusen og Åkalvebro (så godt som lovlige).
Derefter sejlede vi ud i Fjorden, hvor vi heldigvis ikke fangede andet med dræget, end en masse tang.
Vi vil selvfølgelig fortsætte kontrollen igennem de næste måneder, og i den forbindelse må I medlemmer meget gerne være opmærksomme på mistænkelig adfærd, så vi kan komme af sted øjeblikkeligt.

Tyvfiskere ved Tuse Å.
12.7.07
I de seneste par uger, har vi desværre haft et par tilfælde af tyvfiskeri ved Tuse Å. De pågældende personer er selvfølgelig blevet konfronteret med deres manglende fiske-ret og bortvist.
Desværre kan vi ikke være ved åen i døgndrift, og det er derfor af yderste vigtighed, I som medlemmer og retmæssige lystfiskere, holder øje med lystfiskere, der ikke overholder reglerne for fiskeri.
Det er derfor yderst vigtigt, I som medlemmer bærer jeres fiskekort synligt.
Ser I mistænkelig adfærd, eller manglende synligt bevis for fiske-ret, må I meget gerne ringe til Rune Hylby på mobil 2536 4280.

Grøden er fjernet.
12.7.07
Efter en længere tids ”tovtrækning” lykkedes det os at få Holbæk Kommunes afdeling for teknik og miljø til at fjerne den store mængde grøde, der havde hobet sig op i mundingen ved Slusen. Den store mængde grøde truede med at blokere portene. Arbejdsgruppen rettede adskillige henvendelser til Kommunen, men det var først da den lokale presse blev orienteret, at der kom gang i sagerne.
Fjernelsen var på høje tid, jævnfør den store mængde nedbør i oplandet af Tuse Å i sidste uge, hvor vi fik omkring 50 mm nedbør på få dage.

Brede Å
29.5.07
Nej, -det er ikke Jyllands vadehavs-vandløb, der refereres til. Det er desværre Tuse Å. Den store vinterafstrømning har nemlig taget godt en meter af den udhængende vegetation på begge sider af Tuse Å nedstrøms for Tuse-broerne. Strækningen på godt en kilometer, har i en 10-årig periode fået lov til at regulere sig selv. Derfor har der i mange år været et væld af standpladser til glæde for åens ørreder. Vi må desværre sande, at vinterens vandmængder har haft en meget negativ effekt på strækningen, der er blevet væsentligt bredere. Den udhængende vegetation er ganske enkelt blevet revet væk af vandpresset. Hvor åen i efteråret slyngede sig igennem vegetationen, er der nu skabt en snorlige ”motorvej”, som ikke giver det varierede forløb som tidligere.

Åbne sår i brinken
29.5.07
Det er ikke kun vegetationen, der er blevet revet bort af de store vandmængder i vinterens løb. Også brinkerne har lidt betydelig skade af vinterafstrømningen.
I Kobbel Å er der taget adskillige kubikmeter brinker på visse strækninger. Vældig skadeligt for vandløbet, idet der er blevet frigjort en masse sand, der er driftet nedstrøms. En del af sandet har selvfølgelig lagt sig til hvile i sandfangene, men en stor del af det er desværre havnet i ørredernes gydegravninger. Yngeloverlevelsen i disse gravninger er næppe overvældende.
60 kubikmeter kampesten i åen
23.5.07
Så blev resten af de store kampesten lagt i åen. Torsdag i sidste uge var arbejdet afsluttet og knapt 60-70 kubikmeter kampesten var derefter lagt i Tuse Å ved Tuse Kirke, hvor de danner grundlag for et yderst interessant stykke å-løb.
Vinterafstrømningen har allerede sørget for dybe huller og enkelte stryg på strækningen, der for blot et år siden lignede en motorvej.

Flere sten i åen
3.5.07
Onsdag eller torsdag i denne uge vil resten af de tonstunge sten blive lagt i åen på den ”kedelige” strækning nedstrøms for den nye bro ved Tuse Kirke.
Det er Søstrup Vognmandsforretning, der lægger de store sten i åen til glæde for Tuse Å-ørreden. Strækningen bliver dermed optimeret yderligere, idet de store sten, der blev placeret i efteråret allerede nu har skabt en stor variation.

105 gydegravninger i Kobbel Å.
9.4.07
Kobbel Å har på mange måder været Tuse Å-systemets smertensbarn. Igennem mange år har antallet af gydegravninger været uacceptabelt. Men ved dette års tælling af gydegravninger er det svært at få armene ned……..!
105 gydegravninger blev talt i marts måned da tællingen efter den megen nedbør i vinterens løb, gjorde det muligt. Et fantastisk resultat, og en fordobling af den tidligere ”rekord”. Årsagen skyldes dels den megen nedbør i vinterens løb, og dels at Vestsjællands Amts afdeling for Natur og Miljø, lige inden ”lukketid”, endelig fik fjernet styrtet ved Vognserup Enge, som vi i flere år havde opfordret afdelingen til. I Arbejdsgruppen er vi ikke i tvivl om, at styrtet har haft en spærrende effekt ved lave vintervandføringer, hvilket årets gydeaktivitet i Kobbel Å, synes at bevise.
Særlig bemærkelsesværdigt var gydeaktiviteten i Møllerenden, som ikke tidligere har været benyttet nævneværdigt som gyde- og opvækstvandløb. I det knapt 400 meter lange tilløb blev der talt i alt 25 gydegravninger.

20.000 stk. smolt til åens munding.
7.4.07
Torsdag den 29. marts var en fest-dag i Tuse Å. Det er det altid, når afkom efter sidste års moderfisk udsættes i Tuse Å for at bidrage til bestanden af udvandrende etårs-smolt. De små ørreder blev udsat på to stationer i åen, for at sprede den massive mængde fisk. Disse små ørreder, vandrer derefter ud i fjorden, for siden at vende tilbage til Tuse Å for at gyde. Årets mundingsudsætning blev estimeret til ca. 20.000 stk. Ørrederne har været opfostret på Fyns Laksefisk i Odense (Elsesminde i daglig tale), hvor de blev indlagt som befrugtede æg i november 2005.

2,5 kg bækørred på Rapala-wobler
7.4.07
Poul fra Slangerup var ved Tuse Å’s nedre løb i denne weekend, hvor solen stod højt og temperaturerne sneg sig et godt stykke over 10 grader.
Fangsten glemmer Poul ikke foreløbigt, for ikke mindst fangede Poul en havørred på 3,4 kg, men han fangede også én af åens store bækørreder, som huggede på en ambulancefarvet Rapala-wobler og vejede ikke mindre end 2,5 kg. Poul mistede en endnu større tamp af en bækørred, som han anslog til at have vejet over 3 kg.
Begge fisk, både hav- og bækørred blev genudsat.

Ingen vandindvinding
27.3.07
Én af lodsejerne ved Tuse Å har fået afslag på ansøgning om at indvinde vand til vanding af grøntsager og kartofler. Ansøgningen lød på 6 millioner liter vand pr. år, der skulle pumpes fra hovedløbet i sommerhalvåret.
Afslaget fra Ny Holbæk Kommune følger retningslinierne for regionplanen 2001-2012, retningslinie 10.3.1, hvori der ikke gives tilladelse til indvinding af vand fra vandløb.
Yderligere hedder det i begrundelsen, at minimumskravet for vandføringen på 100 liter/sekundet er underskredet i 8 af de seneste 26 år. Vandindvindingen ville have betydet yderligere 3 års underskridelse (ved estimat). Konsekvenserne heraf ville have betydet: Stillestående vand med iltproblemer til følge, reduceret lokkestrøm for fisk under vandring (ørred, ål, rimte mv.), større saltvandsindtrængning til skade for ferskvandsfauna, og større risiko for ikke at kunne opfylde Vandløbsplan og Miljømålslov.

Smolt i Tuse Å.
20.3.07
Sten Christiansen var i sidste uge i Tuse Å for at fiske på de nedre strækninger. Han observerede ved den lejlighed, at de små ørred-smolt er begyndt at vandre mod Holbæk Fjord. En anelse tidligt, men ikke på nogen måde alarmerende, idet den lille smolt ofte vandrer ud af Tuse Å mellem uge 11-15. Det er nemlig kun i ganske få uger, det såkaldte ”smolt-vindue” er åbent. Det er for ”uindviede”, i den periode, hvor smolten indstiller sig på et fremtidigt liv i saltvand og vandrer fra det beskyttede liv i åen mod havet, hvor den opholder sig til gydevandringen, hvor den returnerer til åen igen. Forhåbentlig mange gange større.
Smolten er en lille blank ørred, der i størrelse er mellem 12-25 cm lang.
Sagens kerne er, at de små ”havørreder”, hugger på alt, hvad der rører sig og derfor er meget sårbare overfor krog-skader. Da de alle er langt under mindstemålet og selvfølgelig skal genudsættes, må I meget gerne indstille fiskeriet, når I opdager, at smolten er på vandring.
I Tuse Å-systemet er der en årlig udvandring af 4-7000 naturligt klækkede smolt.
Pas på dem, hver enkelt repræsenterer jo en potentiel opgangsfisk.

Et ikke helt tilfældigt træ
19.3.07
I Tuse Å’s Ørredsammenslutning er Arbejdsgruppen dybt chokerede over den behandling, Ny Holbæk Kommune netop har givet Kalvemose Å ved Borup Bro. Tilsyneladende som følge af en klage fra Bent Petersen, i Borup, der var nervøs for stuvning af vand opstrøms for Borup Bro, har Vej og Park-afdelingen fjernet et stort træ, der stod i vandløbet 5-6 meter nedstrøms for broen!!!!! Bent Petersen undrer sig over, at træet er fjernet for klagen gik på de grene og det kvas, der lå opstrøms for broen.
Træet, der stod i vandløbet havde en meget vigtig funktion, idet det dannede et naturligt skjul og dermed bidrog til den fysiske variation. Den pågældende strækning, der har et kraftigt fald, er blevet restaureret med sten og gydegrus i flere omgange. Netop for at øge den fysiske variation. Arbejdsgruppen har overfor Holbæk Kommune pointeret, at god natur med en god biologisk variation kræver et vist mål af ”naturlighed”.
Den pågældende strækning, fra Borup Bro og nedstrøms er én af ørredernes vigtigste gydestrækninger i hele Kalvemose Å, med en perlerække af gydegravninger.
Træet var en vigtig standplads under ørredernes gydning.
”Vi har også lidt røde ører”, fortæller biolog Michael M. Andersen fra Holbæk Kommune til Holbæk Amts Venstreblad, da historien tog forsiden i fredags.

Fluestang mistet på P-pladsen ved Nykøbingvejen
6.3.07
Ole Dufour har glemt sin fluestang med hjul på P-pladsen i dagene efter premieren. Han vendte tilbage samme dag for at hente den, men en havde allerede taget den med hjem. En god gerning så den ikke faldt i hænderne på en tilfældig forbipasserende. Ole kan kontaktes på telefon 40116258.

Vand, vand og atter vand
5.3.07
Uha, uha, hvor er der meget vand i åen. Med sne-smeltningen og den konstante nedbør de seneste dage, er ”floden”, Tuse Å mættet for vand. Oversvømmelser, white-water og umulige forhold for lystfiskere er dagens lov. Fangsterne er mig bekendt også beskedne for tiden, og vi venter på de gode varmegrader, der skal få fiskene i humør til at bide igen.

Årsberetningen udsendt
Nu er årsberetningen sendt ud til alle medlemmer, og I vil forhåbentlig få et par gode timer i lænestolen med beretningen fra 2006. Årsberetningen rummer både gode, såvel som mindre gode ”nyheder”. Summa-summarum, skinner det klart igennem, at vi ikke kan tillade os, at læne os tilbage og nyde 25 års arbejde. Dertil er vi ikke nået endnu.
I forbindelse med Årsberetningen, kunne det være rart for os at modtage respons fra jeres side.
Det er jo i nogle tilfælde svært at se skoven for bare træer!!!!
Vi kan af gode grunde ikke efterkomme alle ønsker i forbindelse med de kommende årsskrifter, men vi kan i hvert fald, tage jeres meninger til efterretning. Giv os derfor ros eller ris på mail: hylby@mail.dk .

Premierefiskeri
14.2.07
Lars Høpfner har sendt følgende fangstmelding til os fra de første dage siden åbningen den 1. februar. ”Den 1. februar var jeg og min bror tidligt ved Tuse Å. Vi fangede dog intet, og tog derefter til Halleby å, hvor min bror fangede en 3 kg’s nedgænger. Jeg selv lånte en fluestang med hjem, som min bror syntes jeg skulle prøve af (inden han solgte den til mig). Den 2. februar, om morgenen tog jeg så op til Tuse kirke, og fiskede både op- og nedstrøms broerne. Klokken ca. 9.00 fik jeg denne fine 60 cm lange og 2,4 kg tunge overspringer (se billede) på min nye fluestang. Fluen der blev brugt var en kontrast-rig rørflue (den kan muligvis anes på stangen). Efter at have fisket stykket af, faldt jeg i snak med en fyr (havde aldrig mødt ham før).
Da vi var færdige med snakken, gik jeg tilbage, og fiskede samme sted igen. Så var der sørme en grønlænder på 51 cm og 1,6 kg (denne blev genudsat)”.

En lille rapport fra premieren
3.2.07
Endelig kom den dag vi har ventet på længe. 1. februar. Dagen hvor vi traditionen tro starter årets fiskeri i Tuse Å.
Jeg var ved Åen ca. kl. 7. sammen med min gode fiske ven Per Svenson. Vandstanden var høj, men ikke så høj som for et par uger siden, så det var ok.
Vi var mærkeligt nok alene på strækket, men det gør jo ikke noget. Ca. kl. 9 fangede Per en god havørred på 71 cm og da vi ikke kunne se andre vil vi antage at det var årets første fluefangede fisk i Åen.
Efter yderligere en halv time rejste der sig en stor tryk bølge bag min flue og et hurtigt ryk i linen fulgte, men fisken fik desværre ikke ordentlig fat. Jeg bemærkede mig stedet og fortsatte. Ca. et kvarter senere var jeg tilbage og denne gang gik det bedre. Fisken tog min flue og en ca. 10 minutter lang fight fulgte. Det var en 68 cm lang fisk.
Begge fisk blev selvfølgelig genudsat.
mvh. Jørn F. Andersen

Premiere i Tuse Å
2.2.07
Allerede da de første spæde solstråler fandt dagens lys, var der flexede klinger i Tuse Å på premiere-dagen, den 1. februar. Det var Miguel fra Spanien, der fiskede med orm i de stride strømme nedstrøms for Åkalvebro. Havørreden viste sig at være en nedgænger omkring en halv meter lang. Den blev selvfølgelig genudsat, som reglerne foreskriver i Tuse Å’s Ørredsammenslutning.
Et par håndfulde lystfiskere var mødt op, mens dagen gryede. Nogle fiskede med flåd og orm, mens nogle prøvede at synke en flue. Det var svære forhold. Per Svensson fangede en havørred på 71 cm, mens fiskekammeraten måtte nøjes med én på 68 cm. Begge nedgængere og begge genudsat. Der blev taget et par blankfisk, og vi følger naturligvis op på disse fisk.

Vand i stride strømme
31.1.07
Her et par dage før premieren tordner vandet igennem Tuse Å. I weekenden stod vandet ind over brinken ved ”den nye bro” og der var ikke skyggen af de op til seks tons store sten, der ligger på strækningen. Det bliver en hård premiere.
Vi har her dags dato (29. januar), fået 95 mm regn i januar, hvilket er en fjerdedel af hele årets nedbør (normalt). Intet under, at der er vand alle vegne. På landsplan er januar 2007 også den mest nedbørsrige nogensinde. 115 mm regn er der faldet her et par dage før 1. februar.

Nye ejere ved Tuse-Broerne
Anita og Tommy Ohlhoff er nye ejere på én af vores fiskestrækninger. De er blevet lodsejere mellem Tuse-Broerne ved Tuse Kirke, idet Vejdirektoratet har solgt HC’s hus, som de købte i forbindelse med etableringen af den nye omfartsvej ved Tuse. Vi vil i den forbindelse byde dem hjerteligt velkommen til området og håber, de falder til.
Vi har beholdt fiske-retten på begge sider af strækningen, hvilket vi er meget glade for. Tommy er selv lystfisker, og kigger ned engang imellem.
Anita og Tommy har planer om, på sigt, at lade området mellem Tuse-broerne være græsningsareal for mindst tre heste. Derfor skal færdsel selvfølgelig foregå efter de regler, der i øvrigt gælder for alle vores fiskestrækninger, nemlig så tæt på brinken som muligt og selvfølgelig med respekt for både natur og lodsejer.
Med hensyn til parkering, skal det foregå ved de offentlige P-pladser, ved kirken. Tommy har haft et par biler kørende igennem gårdspladsen, hvilket er strengt forbudt selvfølgelig. I øvrigt er der ikke adgang til åen via Tuse Skovvej længere.

Premieren lige om hjørnet.
28.1.07
Mens flere af de øvrige vandløb i Vestsjælland er åbnet for fiskeri, har vi i Tuse Å’s Ørredsammenslutning altid ventet til 1. februar med premieren. Det gør vi også i år. I 3½ måned har fiskene i åen fået fred til at gyde.
Men på torsdag er der igen mulighed for at fange ørreder i Tuse Å.
Desværre faldt temperaturen adskillige grader i begyndelsen af denne uge, hvilket bestemt har en negativ indvirkning på ørredernes bidelyst. Lad os endelig håbe, det bliver en anelse varmere i den kommende uge, så vi kan få fiskene i tale. Til gengæld betød frostvejret, at den hidsige flom efter den megen regn (103 mm, mod normalt 46 mm) i begyndelsen af januar, stagnerede og der er igen faldende vandstand. Det er positivt, for i de stride strømme er det vanskeligere at fiske effektivt.
Orm er stadig uhyre effektivt fisket på et flådtackel med et par meters line. Men man skal være opmærksom på, at man kun må benytte orm fra Åkalvebro og nedstrøms.
Spinnefiskere skal have de tunge agn frem i lyset. Kompakte blink, som Toby, Salar og lignende fanger stadig fisk, der trykker ved bunden.
Fluefiskerne skal ligeledes finde de tunge fluer frem, ”Egg Sucking Leach” med guld- eller kobberhoved, en belastet ”Uldsok” eller en ”Micky Finn”, er tre meget dækkende fluer til premieredagen. Brug endelig et synkende forfang eller en synke 2 line, så skal du nok møde et par fisk.
Timerne inden mørket falder på, er absolut den bedste fisketid på dagen, når det er grønlændere, man er ude efter. Utallige fisk er fanget af de sidste lystfiskere ved åen, når alle andre er taget hjem.

Fangstbegrænsning
Just var nyhedsbrevet sendt ud til de medlemmer, som er tilmeldt denne ordning, før ét af de opmærksomme medlemmer spurgte, om der er fangstbegrænsning for regnbueørreder i Tuse Å.
Fangstbegrænsningen er indført for at beskytte bestanden af hav- og bækørreder. På dage, hvor fiskeriet går op i en højere enhed, kan man fange mange havørreder og bækørreder, og det er yderst skadeligt for bestanden.
Regnbueørrederne derimod, er uønskede i Tuse Å og det ville være tåbeligt, hvis medlemmerne skulle genudsætte disse uønskede fisk.
Derfor er der ingen fangstbegrænsning på regnbueørreder.

Genudsætning og regnbuer.
Nedgængere skal selvfølgelig genudsættes og i øvrigt opfordrer vi fra Arbejdsgruppens side, man genudsætter alle hav- og bækørreder.
Under alle omstændigheder, må man kun hjemtage én fisk, ifølge vores regler for fiskeri.
Det er i den forbindelse vigtigt at skrive sig bag øret, at en 40 cm grønlænder, der bliver fanget i februar måned, vender tilbage til det samme vandløb til efteråret på gydevandring, men vejer da 2 kg og er 60-65 cm lang. Hvis den altså får lov. Utallige undersøgelser viser, at de rigtig store fisk, kun findes i vandløb, hvor lystfiskerne har en høj moral.
Det har vi i Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

Til gengæld er der frit lejde for fangst af de undslupne regnbueørreder fra Musholm Lax. Fanger man nogle af disse fisk, må de meget gerne hjemtages. De er uønskede i Tuse Å.
Regnbueørreden er let at skelne fra havørreden, hvilket tydeligt ses på billedet af Torben Andersens regnbueørred fra premieren i Hallebyåen den 16. januar.

Fiskesæsonen forlænget
29.12.06
Med undtagelse af nogle ganske få lystfiskere, viser fangststatistikken for fiskeriet i Tuse Å, at medlemmerne har en overordentlig god forståelse for, hvordan fiskeriet i Tuse Å bør dyrkes. Ørredbestanden er sårbar og derfor er det med stor glæde, vi kan se i fangstrapporterne, at medlemmerne genudsætter de fisk, der bliver fanget i Tuse Å. Det er også nødvendigt for at kunne fastholde det gode fiskeri i åen.
På baggrund af den høje moral blandt vores medlemmer, har bestyrelsen på et møde i december besluttet, at forlænge fiskesæsonen til 16. november på strækningen nedstrøms for Åkalvebro (Nykøbingvejen). For alle øvrige strækninger gælder samme fredning som hidtil.
Det vil sige, fiskeri er tilladt i Tuse Å fra 1. februar til søndag i uge 42. For strækningen nedstrøms for Åkalvebro til Slusen er fiskeri tilladt fra 1. februar til 16. november.
Det er selvfølgelig klart, at forudsætningen for denne forlængelse af fiskesæsonen på en enkelt af vores fiske-strækninger er, at medlemmerne fortsat udviser samme høje moral som hidtil.

Oprydning i åen
29.12.06
Et par medlemmer fra TØS fik i denne uge ryddet op på én af de vigtige gydestrækninger i Kobbel Å. Det var strækningen ved Askov, hvor vi for halvandet år siden lagde store sten og gydegrus. En masse grene og stammer var driftet nedstrøms efter de kraftige afstrømninger i dette efterår og havde kilet sig fast imellem stenene. Forhindringer af den karaktér er ekstremt skadeligt for vandløbet, idet vandet stuves, og der er således risiko for oversvømmelser, manglende gennemstrømning over gydebanker, etc. Endelig kan der være tale om deciderede spærringer som kan hindre fiskene i at vandre op- eller nedstrøms. Hvorfor de store stammer var havnet i vandet, skyldes muligvis ”drengestreger”, idet der ligger en efterskole nogle få hundrede meter væk og skoven er et yndet udflugtsmål for de unge mennesker. En kendsgerning er det i hvert fald, at stammerne ikke er hoppet i vandet af sig selv. Vi vil i begyndelsen af det nye år rette henvendelse til skolen.
I øvrigt ser strækningen aldeles fremragende ud og variationen er forøget kraftigt siden genopretningen. Der var 8-10 gydegravninger umiddelbart nedstrøms for det etablerede sandfang.

Tillægsregulativ til Tuse Å nedstrøms Tuse-broerne.
21.11.06

Kommunesammenlægningen og afviklingen af Vestsjællands Amts afdeling for miljø og natur har affødt en række tillægsregulativer for ni vestsjællandske vandløb. Baggrunden for tillæggene er en konsekvens af, at Amtet siden 1995 har gennemført en forsøgsordning, hvor man på udvalgte vandløbsstrækninger ændrede vedligeholdelsen. I nogle tilfælde har Amtet undladt at vedligeholde, for at vurdere vandafledningsevnen over tid, efterhånden som den fysiske variation i vandløbet øgedes til glæde for miljøet. I flere af vandløbene viser det sig, at vandafledningsevnen ikke forringes ved den ændrede praxis, og dermed kan forsøgsordningen på de berørte strækninger, gøres permanent inden kommunerne overtager vandløbene. Det gælder blandt andet i Tuse Å, hvor strækningen nedstrøms Tuse-broerne også i fremtiden friholdes for vedligeholdelse.