Fiskestræk

Fiskestræk

Hullerne ved broerne
Der er mange sikre havørredpladser i Tuse Å. Det vanskelige ligger for mange i at vide, hvor fisken står og dernæst, hvordan man bedst fisker til fisken.
I det følgende nævnes en håndfuld pladser, der næsten altid holder en god havørred.

Opstrøms jernbanebroen
Opstrøms for jernbanebroen er åen bred og meget langsomt flydende. På vestsiden er der tagrør og dunhammer, hvilket vanskeliggør fiskeriet. Under Jernbanen er der et fald på 20-30 cm og vandløbet indsnævres og strømmen løber stærkere. Dette gør, at fiskene efter de har forceret denne lille ”nakke”, stiller sig for at hvile på en for havørrederne ganske fast plads. Stor fisk kan godt stå på denne plads i flere dage, indtil den søger opstrøms eller en anden og større fisk driver den væk. Pladsen fiskes bedst fra den vestlige bred. Det vanskeliggøres dog af den kraftige vegetation, og man skal mase sig forsigtigt frem for ikke at sende trykbølger ud over vandet og dermed skræmme fisken. Man skal starte fiskeriet fra Mårsø-renden opstrøms broen. Med kast skråt nedstrøms skal fluen eller spinneren svinge fra modsatte side og ind over pladsen.
Som fluefisker er det nødvendigt at kunne lave underhåndskast for at få linen ud over åen.
Det var på denne plads, en lystfisker for år tilbage fangede den største registrerede og godkendte havørred på 9,2 kg.

Jernbanehullet

I jernbanehullet er der fanget mange havørreder. Det er en rigtig pool med klassiske pladser for grov fisk. Der er to sikre pladser, der kan holde stor fisk. Det vanskelige ved disse pladser er, at være usynlig for fisken.

Den første plads med chance for stor fisk er i bunden af poolen, ind imod den vestlige bred. Om sommeren står den helt inde under de udhængende tagrør. Det er vanskeligt at få spinneren, men endnu sværere fluen til at fiske over pladsen, da der er en kraftig bagstrøm. Agnen skal kastes op foran pladsen, og i det samme skal linen lægges/mendes nedstrøms, så den trækker nedover pladsen, imod den modsatgående bagstrøm. Når fluen/blinket svinger ud i hovedstrømmen hugger fisken ofte.

Den næste plads er, hvor strømmen svinger over imod den østlige bred. Her er et meget dybt høl, hvor havørreden står helt op af brinken. Her skal man kaste ud i strømmen og lade agnen svinge ind til bredden, hen over pladsen. Når agnen er lige over pladsen, løftes stangen og dermed agnen. Da hugger fisken.

Ved kvægbroen
Pladsen ved kvægbroen (der ikke findes mere, kun stolperne og fundamentet) er meget svær at fiske til, da fisken ofte står helt inde under under sivene eller imellem stenene til fundamentet for broen. Det er dog meget spændende, hvis man har set fisken røre på sig, at lade fluen/spinneren svinge ind foran broens gamle piller. Er den ikke skræmt, kan den komme ud med stor voldsomhed, hugger, for så med hast at søge ind under sivene igen. Det er med at holde på alt, hvad man har, for at ørreden ikke sætter linen om broens stolper eller fundament.

Åkalvebro, Nykøbingvejen
Under de to broer ved Nykøbingvejen, er der en række gode pladser. Der ligger en masse sten på bunden, hvor fisken stiller sig bag. Pladserne her holder dog kun fisk, når der er en vandføring over det normale. Der skal en god stuvning af vand i fjorden til at hæve vandstand, for at der står stor fisk inde under Nykøbingvejens broer. Derfor står der kun havørred i korte perioder, men da er den let at få til at hugge.

Hullet nedstrøms Åkalvebroen.
En klassisk havørredplads i stil med Jernbanehullet. Her står ofte havørreder, store havørreder. Allerede tidligt på sæsonen dukker de første havørreder op i dette hul. Det er en plads, hvor havørrederne stopper på vandringen opstrøms, eller søger ud i Fjorden igen. De såkaldte elevatorfisk træffes ofte her.
Der kan fiskes både dybt, og der kan fiskes langs siderne. En klassisk plads er ved elletræet, der rager ud over åen på den nordlige bred, men også under den udhængende grøde på den sydlige side af hullet er der ofte fisk.
Det var i dette hul, Simon Agerholm fangede en rigtig god fisk for et par år siden.