Fiskeri-regler

Fiskeri-regler

Fiskeregler ved Tuse Å.

Gældende fra 1.2. 2015

Igennem mange år har vi haft et regelsæt for fiskeriet i Tuse Å, der i høj grad bygger på medlemmernes forståelse for det bæredygtige fiskeri. Genudsætning af ørreder har altid været vores etiske kodex i Tuse Å’s Ørredsammenslutning. Det er det stadig. Det er stadig TØS’ klare holdning, at medlemmernes fiskeri i Tuse Å bygger på catch and release.

Men vi er også kommet til den erkendelse, at reglerne har skabt forvirring, idet der ikke har været sammenhæng mellem de skrevne og de uskrevne regler for fiskeriet.

Det vil vi råde bod på nu ved at lave et klart og tydeligt regelsæt for fiskeriet.

Vi vil klart definere vores holdning til det bæredygtige fiskeri og samtidig skitsere reglerne, så det er muligt for medlemmerne at efterleve det.

Vi har igennem flere år været bekymrede for bestanden af bækørred. Vores seneste opgørelse viser en markant nedgang i antallet af bækørreder over 25 cm. Hvad årsagen skyldes, er vi selvfølgelig ved at undersøge, men indtil da, er bækørreden fredet i hele Tuse Å-systemet og derfor skal alle bækørreder genudsættes.

I forhold til fiskeriet efter havørred, har vi ikke været tydelige nok i vores regler. Vi har haft et sæt regler, der ikke levede op til vores forventning om det bæredygtige fiskeri. På den ene side var der ingen øvre grænse for hvor mange ørreder, man måtte hjemtage på et år, mens der på den anden side blev argumenteret for høj moral. Derfor har vi været skyld i forvirring og skabt en unødvendig dårlig samvittighed, hvis man hjemtog blot en enkelt fisk om året. Det ønsker vi at ændre på. Det skal være muligt, at hjemtage enkelte havørreder fanget i Tuse Å med god samvittighed.

Vi har derfor kigget på, hvilke typer af havørreder, vi i særlig grad ønsker at beskytte.

Vi har i bestyrelsen besluttet at inddele havørrederne i tre kategorier. Forårsfiskene, sommerfiskene og de sene opgængere. Dernæst har vi kigget på, hvilke af de tre typer, der kræver særlig beskyttelse.

Forårsfiskene: I Tuse Å har vi altid haft et fint forårsfiskeri. Vi har ingen fornemmelse af, hvor mange af disse tidlige fisk, grønlændere, nedgængere eller overspringere, der i sidste ende deltager i gydningen senere i livet, men det er selvfølgelig et relevant spørgsmål, som kunne være sjovt at forfølge. Havørrederne, som opholder sig i åen i det tidlige forår, er sjove at fange, og der er en del fisk, som er værdige på spisebordet. Derfor skal det være muligt at tage en fisk med hjem i forårssæsonen.

Sommerfiskene: Vi har altid ønsket at beskytte de havørreder, som vandrede op i Tuse Å tidligt på sæsonen. De er ret fåtallige hvorfor der er risiko for at fiskeriet kan lave et stort indhug hos denne type af havørreder Vi har en formodning om, at de bærer gener for tidlig opgang. Dermed opholder de sig kortere tid i fjorden, end de sene opgængere, og disse tidlige havørreder bliver derfor ikke fanget i nedgarnene i fjorden, da fiskeriet først for alvor begynder i august-september måned, hvor fiskene allerede er vandret op i åen.

Sene opgængere: For de sene opgængere har vi overvejet reglerne nøje. Da der er tale om gydevandrende fisk, som skal sikre den kommende generation af ørreder i åen, ønsker vi egentlig at beskytte dem mest muligt. De smager sjældent som forventet, men vi er også godt klar over, der ligger et ”trofæ-mæssigt” aspekt i at fange og hjemtage en opgænger.

Ovenstående overvejelser ligger til grund for de nye regler for fiskeriet i Tuse Å i den kommende sæson. Reglerne er tydelige, klare og ikke til at misforstå. Samtidig giver reglerne mulighed for, at hjemtage en havørred fra Tuse Å i ny og næ uden at skulle have dårlig samvittighed over dette kill.
Regler for fiskeri i Tuse Å:
1. Fredningstider og mindstemål skal overholdes.
2. Bækørreden er fredet og skal genudsættes.
3. Der må kun hjemtages én havørred i perioden fra 1. februar til 31. maj.
4. Havørreder fanget i perioden fra 1. juni til 31. august skal genudsættes.
5. Der må kun hjemtages én havørred i perioden fra 1. september til 15. november.
6. Fiskeri er tilladt i åen fra 1.februar til og med søndag i uge 42.
7. Derudover er fiskeri tilladt nedstrøms Åkalvebroen ( tæt ved Nykøbingvej ) fra 1. februar til 15. november.
8. Mindstemålet for havørred er 40 cm.
9. Laks er fredet og skal genudsættes.
10. Der kan løses dagkort til enkelte strækninger af Tuse Å fra 1. marts til 31. august. Dagkort koster 100.- kr. Det er dagkortløserens pligt at indberettefangsten på dagkortet, som efterfølgende lægges i postkassen ved P-pladsen ved Åkalvebro.
11. Fiskeri med naturlig agn (inkl. powerbait) er ikke tilladt opstrøms for Åkalvebroen.
12. Medefiskeri efter andre arter end ørred er dog tilladt på strækningen nedstrøms Jernbanebroen. Bemærk i den forbindelse, at ørredfiskeri med naturlig agn er forbudt på strækningen mellem Jernbanebroen og Åkalvebroen, hvorfor ørreder fanget med naturlig agn på denne strækning skal genudsættes.
13. Det er kun tilladt at fiske med én stang i Tuse Å.
14. Der må ikke anvendes nogen form for ruser eller garn til fiskeri.
15. Anvendelse af sættesnører er ikke tilladt.
16. Man har pligt til at fremvise sin fangst på forlangende af Ørredsammenslutningens fiskerikontrol.
17. Der må kun fiskes på de markerede strækninger. Ikke markerede strækninger kan passeres.
18. Plastickortet skal bæres synligt.
19. For det øvrige fiskeri gælder de landsdækkende regler om fredning og mindstemål
20. Der må kun benyttes modhageløse kroge under fiskeri i Tuse Å.

Vi har i år set flere eksempler på ulovligt fiskeri i Tuse Å, hvorfor vi har udvidet vores officielle korps af fiskerikontrollører med yderligere to personer. Kontrollen er desværre nødvendig og vi beder medlemmerne have forståelse for dette nødvendige arbejde.
Kontrollørerne er alle medlemmer af arbejdsgruppen og gør et stort stykke arbejde, ikke mindst miljøarbejde, for at du kan få glæde af fiskeriet. De er desuden habile lystfiskere og kender fiskeriet indgående i Tuse Å.

Et moralkodeks for Tuse Å´s Ørredsammenslutning
Hvis du overvejer at melde dig ind i TØS eller at forny dit medlemskab, så læs dette kodeks igennem og tænk efter. Vi du være med i et naturprojekt og nyde naturen og fiskene i ny og næ? Eller forventer du bare fisk på tasken og i fryseren i lange baner? Tilhører du sidstnævnte type, så må du hellere søge et andet sted hen – evt. til en put and take sø.

Tuse Å`s Ørredsammenslutnings moralkodeks:
Som medlem af Tuse Å´s Ørredsammenslutning er du deltager i et miljøprojekt, hvor målet er at genskabe en selvreproducerende ørredbestand i Tuse Å-systemet.
Midlerne hertil er at forbedre miljøet og sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden.
Medlemmerne er ansvarlig for, at lystfiskeriet udøves bæredygtigt, hvilket vil sige, at fiskeriet sker med den største respekt for gydebestanden af ørreder. Det forventes, at hvert medlem højest hjemtager to ørreder hvert år, jf. fiskereglerne, og at alle bækørreder og tidlige opgangshavørreder genudsættes forsigtigt efter afkrogning i vandet.