Formål

Formål

Vedtægter for Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

Formål:

Tuse Å´s Ørredsammenslutning arbejder for at forbedre miljøet og for at forhindre miljøødelæggelser ved og i Tuse Å´s vandsystem samt tilgrænsende sø-territorium og biotoper.

Styrelse:
Sammenslutningen administreres af et bestyrelseskollegium på mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kollegiet er sammenslutningens øverste besluttende myndighed. Nye styrelsesmedlemmer kan kun optages ved naturlig afgang. Alle medlemmer af sammenslutningen kan deltage i kollegiets møder(1). Sportsfiskeklubber eller lignende kan ikke blive repræsenteret i bestyrelseskollegiet.

Drift:
De økonomiske omkostninger søges dækket ved frivillige bidrag og kontingenter. Der udsendes mindst en beretning/regnskab om året til alle betalere.

Alle enkelt personer på 16 år og derover, som betaler fuldt seniorkontingent, og alle under 16 år, som betaler fuldt juniorkontingent på et af sammenslutningens udstedte girokort, vil få fiskeret til de af Tuse Å´s Ørredsammenslutnings erhvervede strækninger af Tuse Å´s vandsystem.

Bestyrelseskollegiet fastsætter hvert år et minimums kontingent for alle fiskende medlemmer.

Ved Tuse Å´s Ørredsammenslutnings ophør, tilfalder sammenslutningens midler Danmarks Sportsfiskerforbunds miljø-afdeling.

(1): TØS-møder, her deltager Arbejdsgruppen, og alle medlemmer af TØS er yderst velkomne.

Nota: Der er i øjeblikket 7 personer tilknyttet ”Arbejdsgruppen” i Tuse Å’s Ørredsammenslutning.
Arbejdsgruppen består af bestyrelsen og et ikke fastlagt antal medlemmer (pt. 4 medlemmer), idet alle medlemmer har lov til at deltage aktivt i Arbejdsgruppen. Det er reelt set Arbejdsgruppen, der er det styrende organ i TØS.