Årsberetning

Årsberetning

Årsberetning 2003

2003 har været et skelsættende år for TØS. Det blev året hvor vi med stolthed skulle opleve at miljøarbejdet gennem 20 år har båret frugt. TØS har for første gang kunnet konstatere, at den naturlige reproduktion af Tuse Å-ørreder er stor nok til at kunne klare sig selv, og at støtteudsætninger fra TØS’s opdrætsanlæg ikke længere er nødvendige. Læs om de gode resultater af bestandsundersøgelserne og konsekvenserne TØS har truffet heraf i årsberetningen.
Da det forhåbentligt ikke længere er nødvendigt at bruge kræfter på opdræts- og udsætningsarbejde, vil TØS’s arbejdsgruppe bruge flere kræfter på at tilgodese det rekreative fiskeri for medlemmerne. Der vil fremover blive skrevet mere om fiskeriet for medlemmerne her i årsberetningen og på TØS’s hjemmeside, og arbejdsgruppen agter at sørge for bedre adgang og færdsel for medlemmerne ved fiskeriet i åen. I den kommende sæson vil TØS udlodde en flot præmie i en konkurrence blandt medlemmerne. Dette og meget mere kan der læses om i årsberetningen.
TØS vil dog stadig være en sammenslutning med miljøarbejdet i fokus. Vi vil stadig lave nogle mindre restaureringsprojekter i samarbejde med lodsejere, kommuner og amt. Og vi vil stadig være en hidsig terrier, der vogter over miljøet i og omkring Tuse Å.

Læs hele 2003-årsberetningen her.

Årsberetning 2004

2004 har været et tilfredsstillende år for TØS. Det blev året, hvor november måneds EL-fiskeri efter moderfisk, viste en ganske pæn opgang af havørreder og dermed lover godt for den kommende gydeaktivitet i åen. Opgangen af havørreder har været støt stigende siden fiskerireguleringen i Holbæk Fjord og nedre Tuse Å trådte i kraft i 1998, derfor proklamerede vi optimistisk i 2003, at den naturlige reproduktion af Tuse Å–ørreder fremover ville være stor nok til at klare sig uden støtteudsætninger fra TØS´ klækkeri. Denne prognose har vist sig at holde stik. Læs om årets fiskeri efter moderfisk og udsætninger i årsberetningen.
”Grå guld”
2004 blev også året hvor vi i TØS valgte at sætte fokus på medlemmernes fiskemoral, med baggrund i det stigende antal indberetninger om fangst og hjemtagning af åens store gamle bækkere. Vi skal sikre bækørred-bestandens overlevelse i Tuse Å, derfor appellerer vi til vore medlemmers ansvarsbevidsthed. Valget er dit, men hvis vi voldfisker åens ”grå guld” skyder vi os selv i foden. Dette og meget andet kan der læses om i årsberetningen.

Læs hele 2004-årsberetningen her.

Årsberetning 2005

2005 har på mange måder været et skelsættende år for TØS. Det blev året hvor vi i samarbejde med DFU med sikkerhed kunne konstatere at den naturlige reproduktion af Tuse Å ørreder er stor nok til at klare sig selv. Læs om de gode resultater af bestandsundersøgelserne.
Restaureringsprojekter og miljøarbejdet blev i 2005 fokuseret omkring Kobbel Å som i årene har været Tuse Å-systemets smertensbarn, og indsatsen fra de frivillige vil give Kobbel Å et tiltrængt løft hvad angår gydeaktivitet og efterfølgende yngeloverlevelse, som lover godt for fremtiden.
Skuden skal vendes
2005 blev også det år hvor TØS´s arbejdsgruppe indførte en kontingentforhøjelse for medlemskabet af TØS.
Året har samtidig været kendetegnet ved et katastrofalt lavt antal indsendte fangstrapporter, men med det nye tiltag, hvor TØS refunderer 100 kr. når fangstrapporten er indsendt rettidigt, ser vi frem til at modtage fangstrapporter fra alle vores medlemmer i sæsonen 2006. Dette og meget mere kan du læse om i årsberetningen.

Læs hele 2005-årsberetningen her.

Årsberetningen 2006

Det forgangne år har været begivenhedsrigt. På problemsiden var der udskylninger af jord og sand fra vejbyggeriet ved Ringstedvej og Tuse i flere omgange. Samtidig førte vi endeløse drøftelser, nu på tredje år, med Holbæk Kommune om restaurering af en delstrækning i Kalvemose Å – drøftelser som til sidst strandede i kommunalreformen. Men vi vender tilbage, og vil i det kommende år fokusere en del på at få et godt samarbejde op at stå med ny Holbæk Kommune. Fordelen er, at hele Tuse Å systemet nu administreres af en storkommune mod tidligere 3 kommuner og et amt.

Det går støt fremad med havørredbestanden. Bestandsundersøgelserne viser, at bestanden klarer sig uden yngeludsætninger, og det forgangne år bød på det hidtil bedste fiskeri. Det var desuden glædeligt at se, at medlemmerne tog opfordringerne til at genudsætte de fleste fisk til sig. Der kom også et glædeligt stort antal fangstrapporter ind.

Det kan nogle gange føles som om, alting står i stampe, og at det i bedste fald er et ørkesløst arbejde op ad bakke. Men når man så hæver blikket, og ser bare et par år tilbage – så er det tydeligt, at vort arbejde bærer frugt, og at Tuse Å i den grad er kommet på landkortet som et vandløb med stadigt bedre naturforhold og ikke mindst havørreder.
Meget mere herom i årsskriftet. Knæk og bræk til alle.

Læs hele 2006-årsberetningen her.

Årsberetningen 2007

2007 har været et godt år for TØS og dermed også for vores medlemmer. Ordningen med retur-penge for indsendelse af fangstrapporten har øget antallet af indsendte rapporter betydeligt og det er glædeligt, at kun ganske få medlemmer har hjemtaget mere end et par fisk i løbet af året. Dog er det sådan, at kun ca. halvdelen indsender rapporter.

2007 blev også året, hvor bestanden af bækørreder igen viste en markant tilbagegang, dokumenteret ved både bestandsanalyser og el-fiskeri efter moderfisk. I TØS har vi derfor besluttet at frede bækørreden helt, fra og med år 2008, hvis vi skal vende den bekymrende udvikling. Læs mere herom i Årsberetningen.

I TØS har vi ønsket at gøre miljøarbejdet i Tuse Å-systemet mere langsigtet og visionært. Muligheden herfor er nu blevet større, idet vi forventer os meget af samarbejdet med det kommende vandsynsråd i Holbæk Kommune, som TØS har taget initiativ til. Dette og meget mere kan du læse om i Årsberetningen.

Læs hele 2007-årsberetningen her.

Årsberetningen 2008

2008 blev et år for TØS, hvor der skete store forandringer i Arbejdsgruppen. Vi skiftede både formand og kassér. Den organisatoriske forandring gav ikke de store ændringer i praksis, idet vi havde forberedt os på skiftet og derfor gennem en længere periode, havde fungeret i den nye struktur.
På det fiskemæssige plan blev 2008 et middelmådigt år, hvor vejrets ekstremisme spillede os et puds og et dusin vejr-rekorder blev slået i løbet af året. Til gengæld kunne vi endnu engang konstatere, at medlemmerne fisker med stor omtanke og respekt for naturen. Det samme kan desværre ikke siges om de personer, der i efteråret 2008 satte ulovlige ruser i åen og å-mundingen. Heldigvis fik vi sat en stopper for dette ulovlige fiskeri, idet vi intensiverede vores kontrol ved ugentlige natlige raid.
2008 viste desværre også med al tydelighed, at Holbæk Kommunes, Teknik og Miljøafdeling ikke på nogen måde opfylder blot et minimumskrav af visioner for vandløbene i Kommunen. Det samme kunne desværre konstateres med de nyoprettede vandsynsgrupper, hvor lodsejere deltager med det ene formål at hytte deres eget skind. Til gengæld viste, Projekt-våde enge ved Løvenborg, at selv på den mørkeste himmel, lyser enkelte stjerner op.

Læs hele 2008-årsberetningen her.

Årsberetningen 2009

Der var stor fremdrift i TØS i 2009. På medlemsområdet var ikke mindst de guidede fisketure med Poul, medlemsmødet i Tuse Forsamlingshus og senere Lystfiskeriets dag i maj en stor succés. Vi kan glæde os over medlemmernes høje moral, idet kun ganske få fisk hjemtages. Af de 122 havørreder, der blev fanget i 2009, blev kun tre fisk hjemtaget. Det må være landets højeste genudsætningsprocent, der lå på knapt 98 %.
Vejret spillede os endnu engang et puds, idet lange tørke-perioder afløstes af nedbør i rekordmængder. I maj måned fik vi således over et par døgn 120 mm nedbør, hvilket var den største nedbørsmængde DMI har målt over to dage nogensinde. Elfiskeriet blev ligeledes “ødelagt” af nedbør, og vi måtte nærmest have svømmebriller på, da moderfiskene skulle i hus. På miljøområdet blev der taget flere gode skridt i den rigtige retning med restaurering af Møllerenden, projekt Våde Enge og en til stadighed, klar markering i medierne af vores miljømæssige virke og holdning. Det blev også et år, hvor flere forureninger satte en kæp i hjulet på vores miljøindsats. Kobbel Å blev næsten udslettet, og i Møllerenden lå skum fra organiske stoffer i ugevis og vidnede om fortidens synder.
Læs hele 2009-årsberetningen her.

Årsberetningen 2010

På miljøområdet har vi i høj grad formået at give Tuse Å et boost. Regstrup Å ikke mindst, idet vi har restaureret den første af i alt tre del-strækninger. Mange hundrede tons sten er blevet lagt i åen til forbedring af miljøforholdene i det højt målsatte vandløb. Vi er desuden gået aktivt ind i projekt Havørred Sjælland og står for koordineringen af indsatsen i vandløb omkring Isefjorden.
Men vi kan blive endnu bedre. I Regstrup Å skal vi have gjort delstrækning 3 klar, idet hundredvis af kampesten skal lægges i vandløbet. Kobbel Å trænger ligeledes til en kærlig hånd og i Kalvemose Å bliver prioriteringen af et sandfang på de nedre dele én af årets store opgaver.
Fiskeriet har ligeledes været ”skælsættende” i 2010. Ikke tidligere i TØS’ historie er der fanget over 80 opgangsfisk, og helt unikt i Danmarkshistorien, er samtlige 164 indrapporterede havørreder genudsat. Det er fænomenalt, fantastisk og en stor cadeau til alle jer, -medlemmer, der har bidraget med
bæredygtigt fiskeri frem for det modsatte. Det viser med al tydelighed, at TØS-medlemmer har en klar holdning til fiskeriet. No Kill…..!!!!

Læs hele 2010-årsberetningen her.

 

Årsberetningen 2012

Vi havde knapt rundet første forårsdag, før Holbæk Kommune med udvalgsformand, John Harpøth i spidsen, gik bersærk med gravemaskine i Tuse Å. Dette affødte en sand medie-lavine.
Politianmeldelse, og en meget udbredt forargelse blandt både venner og fjender over Holbæk Kommunes åbenlyse ulovlige oprensning af Tuse Å. Miljø- og samfundsdebattøren, Keld Hansen fandt blandt andet sagen så formastelig, at han nævnte den i sin seneste bog om ”bondefangeri”.
Denne sag var end ikke ”tør”, før en svinebonde i øvre Elverdamså forurenede dette højt målsatte vandløb med gylle fra en ulovlig gylleledning.
Også denne sag gik TØS ind i, trods det, vi ikke har fiske-ret i Elverdamsåen, men føler os stærkt ansvarlige for alle vandløb i lokalområdet.
På miljøområdet lå TØS heller ikke stille i 2012.
Vi har længe ønsket at inddrage Elverdamsåen i ”genpuljen” af fisk, der sættes ud i Isefjorden, således at hele den store Isefjords-udsætning på ca. 100.000 stk. smolt er lokalt tilpassede ørreder. Det krævede imidlertid en godkendelse fra DTU.
Også på Sportsfisker-fronten blev 2012 et særdeles godt år. At dømme efter de forholdsvis få fangstrapporter, der er kommet retur, har medlemmerne fanget rigtig godt i 2012.